Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2016

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Grudzień

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę       i wychowanie przedszkolne. 3. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe        w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Wydawanie „Karnetów Kulturalnych”, uprawniających mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Przygotowanie list do wypłat stypendium szkolnego. 17. Sporządzenie wydziałowego planu zamówień publicznych na 2017 r. 18. Wypłata środków przeznaczonych na refundację kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka 2017. 19. Rozliczanie biletów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. 20. Rozpatrywanie aneksów do arkuszy organizacyjnych usteckich placówek oświatowych. 21. Przeprowadzenie egzaminu o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. 22. Rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Realizacja zadań związanych z przystąpieniem do projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” 24. Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych RM. 25. Przygotowywanie materiałów do archiwizacji. 26. Przygotowanie dokumentacji konkursowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2017 r. 27. Przygotowanie projektów uchwał w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Ustka dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadań w postaci organizacji XIV Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2017 oraz Pomorskiego Biegu Niepodległości w formie dotacji celowej; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych latach 2017-2018”; ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku.

więcej >

Listopad

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Wydawanie „Karnetów Kulturalnych”, uprawniających mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego. 17. Koordynacja działań związanych z organizacją Obchodów 70-lecia Usteckiego Sportu dnia 18 listopada 2016 r. 18. Wypłata środków przeznaczonych na refundację kosztów zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka 2017. 19. Rozliczanie biletów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. 20. Rozpatrywanie aneksów do arkuszy organizacyjnych usteckich placówek oświatowych. 21. Udział w inauguracji Roku Kulturalnego. 22. Rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Realizacja zadań związanych z przystąpieniem do projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” 24. Przygotowanie materiałów na posiedzenia komisji stałych RM. 25. Przygotowywanie materiałów do archiwizacji. 26. Złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu książek niebędących lekturami dla bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 27. Przeprowadzenie rozeznań cenowych na zakupy dla Wydziału.  

więcej >

PAŹDZIERNIK

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Wydawanie „Karnetów Kulturalnych”, uprawniających mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Analizowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. 17. Przygotowanie i wysłanie wniosków o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy 0,4 %. 18. Udział pracowników wydziału w szkoleniach dotyczących organizacji pozarządowych, przeprowadzania konsultacji społecznych, dotacji dla placówek oświatowych oraz zmian w systemie oświaty. 19. Rozliczanie biletów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Słupsku. 20. Przygotowania do uroczystości „Obchodów Jubileuszu 70-lecia Usteckiego Sportu”, tworzenie i rozsyłanie zaproszeń. 21. Udział w inauguracji Roku Kulturalnego. 22. Rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Przygotowanie uroczystości i listów gratulacyjnych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 24. Przygotowanie czeków o okolicznościowych i listów gratulacyjnych dla sportowców z LKS „Jantar” Ustka. 25. Wydawanie decyzji administracyjnych 26. Przygotowanie projektu budżetu miasta na 2017 r. 27. Rozpatrywanie aneksów do arkuszy organizacyjnych usteckich placówek oświatowych. 28. Realizacja procedury związanej z programem rządowym „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017. 29. Przygotowanie i podpisanie aneksu do Porozumienia ws współfinansowania wynagrodzenia Prezesa i Wiceprezesa ZNP zawartego między Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka oraz Starostwem Powiatowym w Słupsku. 30. Realizacja zadań związanych z przystąpieniem do projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej, tworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu Nr 3”

więcej >

Wrzesień

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Wydawanie „Karnetów Kulturalnych”, uprawniających mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Przyjmowanie i analizowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego 17. Przesłanie sprawozdania w sprawie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 18. Przygotowanie porozumienia międzygminnego w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 19. Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 20. Przygotowanie scenariusza i harmonogramu „Obchodów Jubileuszu 70-lecia Usteckiego Sportu” 21. Podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 22. Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Uzyskanie dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Gimnazjum im. gen. M. Zaruskiego w Ustce, na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1667), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Kwota otrzymanej dotacji to 12 000 zł z budżetu państwa oraz 3000 zł z budżetu miasta. 24. Przygotowanie dyplomów związanych z uzyskaniem nagrody Burmistrza Miasta Ustka za wyniki w nauce przez uczniów. 25. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagród Burmistrza Miasta Ustka nauczycielom oraz dyrektorom usteckich placówek oświatowych. 26. Przygotowanie materiałów dotyczących rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz informacji o funkcjonowaniu świetlic na obrady Komisji Polityki Spolecznej. 27. Przygotowanie umowy w sprawie zasad współfinansowania kosztów eksploatacji lodowiska, znajdującego się w Ustce przy ul. Darłowskiej 3b. 28. Realizacja procedury związanej z program rządowym „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2016/2017. 29. Przygotowanie porozumienia z Powiatem Słupskim na potrzeby prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu słupskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) w lokalu przy ul. Jagiellońskiej 1.  

więcej >

SIERPIEŃ

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Analiza finansowa i merytoryczna związana z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Mieście Ustka. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Przyjmowanie wniosków o wydanie zniżkowego „Karnetu Kulturalnego”, uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Zakończenie postępowania rozpoznającego ceny powierzenia indywidualnym osobom, trenerom wykonanie tj. przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. Podpisano 12 umów na szczegółowe realizacje indywidualnych programów i ofert. 17. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz sporządzenie umów związanych z ich realizacją. 18. Realizacja projektu „Spójrz w lewo”, wprowadzającego dodatkowe oznakowanie przy przejściach dla pieszych, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku i Zarządem Dróg Powiatowych. 19. Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 20. Przygotowanie scenariusza i harmonogramu „Obchodów Jubileuszu 70-lecia Usteckiego Sportu” 21. Podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 22. Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Podpisanie umów na realizację zadania publicznego z Usteckim Szkolnym Związkiem Sportowym. 24. Kontrola stanu technicznego placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

więcej >

LIPIEC

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Analiza finansowa i merytoryczna związana z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Mieście Ustka. 4. Realizacja umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami za miesiąc czerwiec br. 5. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 6. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 7. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i  wydatków. 8. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym  przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych  - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 9. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 10. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 11. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 12. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.  13. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 14. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 15. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 16. Rozliczanie faktur w ramach programu "Umiem pływać", realizowanego w klasach II szkół podstawowych z terenu miasta Ustka. 17. Przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Ustka za osiągnięcia w dziedzinie nauki. 18. Organizacja spraw związanych z wydaniem „Zniżkowego Karnetu Kulturalnego”, uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury. 19. Przygotowanie sprawozdania z realizacji opieki dziennej dzieci od 0 do 3 lat. 20. Przygotowanie materiałów na obrady Komisji Polityki Społecznej oraz sesji Rady Miasta Ustka w lipcu br., dot. wyników nauczania oraz osiągnięć uczniów ze szkół prowadzonych przez Miasto Ustka. 21. Przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Ustka . 22. Przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówienia publicznego: Rozeznanie cenowe w sprawie zakupu materiałów papierniczych, Zaproszenie do składania ofert na wykonanie „Zniżkowego Karnetu Kulturalnego”. 23. Przeprowadzenie procedury związanej z awansem zawodowym nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. po stronie wydatków i dochodów. 25. Realizacja procedury przyznania nagród Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie nauki.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij