Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zgłoszenia i realizacja

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę


Zgłoszenia i realizacje w 2017 r. - 2019 r.


Zgłoszenie Stanowisko Urzędu
Data
Opis Załącznik  Data
Opis   Załącznik
15.01.2019 Prośba o wycięcie 3 brzóz rosnących przy prywatnej działce na ul. Azaliowej. W opinii zgłaszającego drzewa stanowią zagrożenie dla sąsiadujących nieruchomości. 1, 2  
 
05.11.2018 Prośba o weryfikację estetyki i zgodności ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, względem obowiązującego MPZP (np. działka 1549/9). 1  04.01.2019r.

Odnosząc się do wpisów z dnia 05.11.2018r. i 09.04.2018r. dotyczących ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, uprzejmie informuję, że w planie miejscowym pn. "Kościelniaka i Okolice" ustalono zapis w sprawie ogrodzeń, bram i furtek w następującym brzmieniu:

Ogrodzenia od strony dróg publicznych powinny spełniać następujące warunki:

1)    maksymalna wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 1,5m od poziomu terenu,

2)   ogrodzenie pełne ( nie ażurowe) nie mogą być wyższe niż 0,6m od poziomu terenu,

3)     zakaz realizacji ogrodzeń pełnych w obrębie skrzyżowań i zjazdów z drogami publicznymi oraz w sąsiedztwie drogi krajowej nr 21

Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej ogrodzenie powinno być ażurowe co najmniej powyżej 0,6m od poziomu terenu, a łączna powierzchnia prześwitów umożliwiających naturalny przepływ  powietrza powinna wynosić:

1) 25% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami - dla płotów drewnianych,

2) 60% powierzchni ażurowej części ogrodzenia między słupami - dla płotów metalowych,

Dla terenów usług uciążliwych dopuszcza się realizację ogrodzeń  pełnych.

Przywołany zapis nie odnosi się wprost do zagadnień związanych z stylistyką i estetyką ogrodzeń. Mając na uwadze zapisy ww. planu miejscowego forma i kształt ogrodzenia pomiędzy działkami nr 1549/9 a 1549/33 nie podlega ustaleniom planu. Natomiast forma i kształt ogrodzenia pomiędzy działkami nr 1549/9 a 502/2 (teren publiczny pasa drogowego ulicy Darłowskiej) jest niezgodny z ustaleniami przywołanego planu miejscowego.

 
 
05.09.2018 Wniosek o ograniczenie ruchu samochodowego na ul. Marynarki Polskiej. brak  9.01.2019 r. Planuje się wprowadzenie sezonowego ograniczenia ruchu samochodowego na ul.Marynarki Polskiej.  
30.08.2018 Prośba o naprawę huśtawki na placu zabaw przy Placu Wolności 1 31.08.2018 r. Huśtawka jest naprawiona.  
23.08.2018 Prośba o usunięcia zagrożenia w ruchu drogowy na skrzyżowaniu ulic: Marynarki Polskiej i Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - ograniczona widoczność przez gałęzie drzewa w lustrze drogowym 1      
14.08.2018 Prośba o przepisowe oznakowanie poziome i pionowe ścieżki rowerowej biegnącej od Traktu Solidarności wzdłuż klifu do hotelu Ustka (stare Azoty). brak      
17.07.2018 Prośba o skuteczne i trwałe udrożnienie kratki burzowej, która znajduje się na ścieżce rowerowej biegnącej przed blokiem Wróblewskiego 4 na wysokości klatki 86-100. 1   Kratka burzowa została udrożniona.  
19.06.2018 Prośba aby na wysokości Ośrodka Perła sprawdzić skarpę i umocowane na niej korzenie i drzewa, które mogą stanowić zagrożenie dla osób wypoczywających w tej okolicy. brak      
18.06.2018 Niepoprawne działanie lampy stanowiącej część oświetlenia ulicznego przy ul. Wilczej 1. 1   Sprawa przekazana do Energa Oświetlenie.  
18.06.2018 Prośba o naprawę murka przy Kościele Rzymskokatolickim pw. Najświętszego Zbawiciela (ul. Kościelna) 1   Murek został naprawiony.  
24.05.2018 Prośba o zlokalizowanie większej ilości stojaków na rowery na i przy Promenadzie Nadmorskiej, w tym przy zejściach na plaże brak   Środki przeznaczone na zakup stojaków zostaną ujęte w projekcie budżetu na rok 2019.  
30.04.2018 Prośba o oznakowanie słupów oświetleniowych na terenie miasta  numerami porządkowymi np. xxx/xxxx w celu ułatwienia zgłaszania usterek /awarii oświetlenia. brak  

W związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie miasta Ustka” sukcesywnie do roku 2020 zostaną oznakowane słupy oświetleniowe.

 
 
17.04.2018 W ramach prowadzenia nasadzeń kwiatów na skrzyżowaniach ulic, prośba o włączenie w te prace pielęgnację krzewów (w tym zmniejszenie wysokości) celem poprawienia widoczności na skrzyżowaniach ulic. Prośba dotyczy głównie skrzyżowań: ul. Cisowa z ul. Wróblewskiego , ul. Grunwaldzka z ul. Wróblewskiego. brak   Sprawa przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku. Odpowiedź Zarządu Dróg Powiatowych.
09-04-2018 Prośba o uporządkowanie terenów i małej architektury  na terenie ciągu pieszo-rowerowego ul. Kościelniaka - plaża. 1   Teren był uporządkowany.  
09-04-2018 Prośba o weryfikację estetyki i zgodności ogrodzenia przy ul. Darłowskiej, działka 1549/9 względem obowiązującego MPZP. 1  04.01.2019r. jak w pozycji z dnia 05.11.208r.  
08.04.2018 Prośba o zwrócenie uwagi na wyprowadzane psy na plażę. brak      
04.04.2018 Prośba o wymianę obecnych tablic informujących o funkcjonowaniu kładki nad kanałem portowym na urządzenie elektroniczne typu infomat. 1  13.04.2018 Odpowiedź Zarząd Portu Morskiego Ustka: Tablice informacyjne znajdujące się przy kładce zostały już umyte, dziękujemy za zwrócenie uwagi.  Forma tablic wynika z zakresu informacji, jakie muszą one przekazać odnośnie warunków i godzin otwarcia  kładki. Pomysł  instalacji monitorów  wskazujących  czas otwarcia kładki jest  z pewnością  ciekawy i logiczny, ale  również  kosztowny, dlatego  na pewno  zostanie przez Zarząd Portu przeanalizowany pod kątem możliwości technicznych i kosztów.   
04.04.2018 Prośba o umiejscowienie 2 tablic, przy fragmentach torowiskach w porcie wschodnim (odcinek Bulwaru Portowego) ze starymi zdjęciami i informacją o przeładunkach w porcie 1  13.04.2018 Odpowiedź Zarząd Portu Morskiego Ustka: Ustawienie  tablic  informacyjnych przy  fragmentach torowiska na nabrzeżach wschodnich Portu Ustka jest ciekawym pomysłem , niemniej obszar ten znajduje się w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Słupsku.  
16.03.2018 Propozycja wygaszenia co drugiej lampy na latarniach posadowionych przy ulicy Marynarki i niej przyległych z Bulwarem Portowym włącznie. brak   Z uwagi na bezpieczeństwo korzystających z ruchu drogowego pieszych nie ma możliwości wygaszenia lamp.  
23.02.2018 Prośba o podświetlenie najładniejszych zabytków w Ustce tj. kościół, ratusz, pomniki  itp. podobnie jak to jest w innych miastach. brak      
05.01.2018 Prośba o przycięcie koron drzew na ul. Beniowskiego brak  14.01.2018 w miesiącu lutym br. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy usługi polegającej m.in. na cięciach pielęgnacyjnych drzew w pasach drogowych na terenie miasta Ustka  
14.11.2017 Prośba o wymianę nawierzchni chodnika znajdującego się przed Latarnia morską. brak      
23.10.2017 Prośba o przywrócenie trawnika i likwidację oznakowania tymczasowego przy ul. Mickiewicza 2 1      
11.08.2017 Prośba o przywrócenie zakazu wprowadzania psów na plażę. Psy stanowią zagrożenie dla plażowiczów. brak      
11.08.2017 Prośba o wybrukowanie placu między kładką a "Lodami Usteckimi", gdyż w obecnym stanie to szpeci i nie pasuje do pozostałej części portu brak      
30.07.2017 Awaria kamery na Syrenkę brak 01.08.2017 Kamera już działa poprawnie.  
26.07.2017 Skąd pobierane są dane pogodowe znajdujące się na stronie www.ustka.pl brak 31.07.2017 Dane pobierane są automatycznie z portalu yahoo.  
14.07.2017 Prośba o interwencję w sprawie duszącego dymu wydobywającego się z komina na ul. Krokusowej brak 14.07.2017 Sprawa przekazana do Straży Miejskiej w Ustce. Przeprowadzona kontrola przez strażników miejskich kolejno w dniu 17.07.2017r. - nie zastano oraz 02.08.2017r. - nie potwierdzono, opalane drewnem i węglem (notatka służbowa).   
13.07.2017 Pytanie dot. zajęcia pasa drogowego na ul. Marynarki Polskiej brak  17.07.2017

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane są na podstawie Uchwały Nr XXV/316/2017 Rady Miasta Ustka z dnia 31 maja 2017r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrza Miasta Ustka. Zgodnie z punktem 4 załącznika do ww. uchwały stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ekspozycję towaru wynoszą 2zł/m2/dzień.

 
03.07.2017 Prośba o uporządkowanie Parku Jana Pawła II 1    Teren był uporządkowany.  
31.03.2017 Prośba o uporządkowanie terenów zielonych w rejonie skrzyżowań
wskazanych w załącznikach celem   podniesienia estetyki danej przestrzeni publicznej i zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez dokładne oczyszczenie trawników,  przycięcie i uformowanie krzewów oraz korektę
ustawienia znaków pionowych
1, 2  14.04.2017 Sprawa została przekazana zgodnie z kompetencją do zarządców dróg tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Oddział w Słupsku. odpowiedź zarządcy drogi
23.03.2017 Prośba o wydłużenie terminów odbioru przez ZGK popiołów i żużlu z pieców 1      
16.03.2017 Informacja o wiszącej niebezpiecznie reklamie na budynku dawnego "Domu Rybaka" i nieporządku na posesji sąsiadującej. brak  07.01.2019r. Brak wiszącej reklamy i nieporządku na posesji sąsiedniej.  
14.03.2017 Prośba o uporządkowanie terenu działki UM nr 1988/5 przy ul. Darłowskiej celem podniesienia estetyki danej przestrzeni publicznej 1, 2, 3    Teren został uporządkowany w kwietniu 2017 roku.  
24.02.2017 Prośba o interwencję na ul. Żeglarzy w związku z prowadzonymi na niej pracami nad kolektorem deszczowym 1, 2, 3      
31.01.2017 Prośba o uporządkowanie terenu parkingu przy ul. Słupskiej celem podniesienia estetyki danej przestrzeni publicznej 1   22.03.2017  Teren został uporządkowany. 1,2
31.01.2017 Prośba o rozwiązanie parkowania na ul. Słowiańskiej w układzie skośnym, co przyczyni się do powiększenia liczby miejsc dla aut brak  03.07.2017  Po modernizacji ul. Słowiańskiej parkowanie na ul. Słowiańskiej odbywa się w układzie skośnym.  
31.01.2017 Prośba o usunięcie drzew utrudniających dojazd/wyjazd z posesji przy ul. Słowiańskiej 15 1  27.03.2017 Negatywnie. Wnioskowane do usunięcia drzewa wg mpzp pn. "Centrum 3" - uchwała Nr XXIII/204/2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 26.08.2004r. znajdują się na obszarze jednostki urbanistycznej o symbolu K5 - ulica Słowiańska, droga dojazdowa. Oznaczone na rysunku planu jako "istniejąca zieleń wysoka do zachowania".  
27.01.2017 Zapchane studzienki i błoto na ul. Perłowej brak    Studzienki zostały wyczyszczone.  
18.01.2017 Prośba o wyrównanie nawierzchni na przejściu dla pieszych w parku Dąbrowskiego od strony Polo Marketu, na wysokości ul. Krótkiej - trudności z przejazdem wózków 1 22.03.2017 Sprawa przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku celem załatwienia zgodnie z kompetencją. 1

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij