W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • niedziela, 03 marca 2024

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wojewoda Pomorski dnia 09 stycznia 2024r. ogłosił przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego w bieżącym roku, które odbędą się w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Miasta Ustki zostanie przeprowadzona w dniach od 16 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r., w Słupsku przy ul. Madalińskiego 4 – budynek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1. mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 - 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022 i 2023 :
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997 - 2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6. osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:
1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
3. szefowi wojskowemu centrum rekrutacji: szefowi wojskowego centrum rekrutacji:
- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
- potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.
Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:
1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta):
- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji - wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które:
1. w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
2. po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem dotychczasowego miejsca pobytu.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
1. Osobie, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się, wójt wyznacza tej osobie inny niż określony w wezwaniu termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
2. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję zgodnie z art. 59 ust 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy:
1. nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem , przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu, albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
2. nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do obowiązku obrony,
3. nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim,
4. odmawia udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzania w ewidencji wojskowej, podlega zgodnie art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze ograniczenia wolności albo grzywy.
Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszczą się czynu określonego w art. 681 podlega, zgodnie z art. 685 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, karze pozbawienia wolności do lat 2.

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)