W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • wtorek, 06 grudnia 2022
Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.
Informacja Nr 9/2022
o pracy Rady Miasta Ustka
na sesję w dniu 24 listopada 2022 r.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem Przewodnicząca Rady Miasta pani Lena Iwan – Kucia, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 16:00 pełniła dyżury w Biurze Rady. Przewodnicząca uczestniczyła w różnych spotkaniach, uroczystościach, imprezach, koordynowała pracę Rady Miasta Ustka.
W dniu 27 października 2022 r. odbyła się LXVI sesja Rady Miasta Ustka. Sesja odbyła się na sali narad Urzędu Miasta. Po sprawach regulaminowych Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Następnym punktem porządku obrad była informacja o przebiegu sezonu letniego 2022 rok. Radni zapoznali się z informacjami złożonymi Wydział Promocji, Dom Kultury, Bibliotekę Miejską, Centrum Informacji Turystycznej (LOT), Sp. OSiR, Straż Miejską, Komisariat Policji. W dalszej części obrad Radnym została przedstawiona informacja o realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka. Kolejnym punktem obrad była analiza oświadczeń majątkowych.
Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr LXVI/578/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Ustka na 2022 rok;
Uchwała Nr LXVI/579/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/456/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2022 –2035
Uchwała Nr LXVI/580/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/107/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 19 września 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała Nr LXVI/581/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;
Uchwała Nr LXVI/582/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: opłaty uzdrowiskowej
Uchwała Nr LXVI/583/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów;
Uchwała Nr LXVI/584/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „PO BOROWINACH”;
Uchwała Nr LXVI/585/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały nr L/447/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego;
Uchwała Nr LXVI/586/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka nr XLIX/434/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy a także na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
Uchwała Nr LXVI/587/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Ustka oraz górnych stawek opłat za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Ustka;
Uchwała Nr LXVI/588/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/461/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego;
Uchwała Nr LXVI/589/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: podtrzymania stanowiska Rady Miasta Ustka w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 lipca 2022 r.;
Uchwała Nr LXVI/590/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku pana Ignacego Stopnickiego z dnia 27 września 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Ustka 28 września 2022 r.);
Uchwała Nr LXVI/591/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ignacego Stopnickiego z dnia 03 października 2022 r. ;
Uchwała Nr LXVI/592/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosku p. A.Ć. z dnia 27 lipca 2022 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 28 lipca 2022 r.).
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka : bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – październik 2022).
W dalszej części obrad Rada przyjęła informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.
Kolejnym punktem obrad były wolne wnioski i oświadczenia oraz sprawy bieżące. W tym punkcie Przewodnicząca Rady przedstawiła bieżące pisma, które wpłynęły do Rady Miasta. W dalszej części interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Przewodnicząca poinformowała, że w okresie między sesjami nie wpłynęły interpelacje i zapytania radnych.

W dniu 10 listopada 2022 r. odbyła się nadzwyczajna LXVII sesja Rady Miasta Ustka. Sesja odbyła się w trybie zdalnym. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Pani Lena Iwan – Kucia. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza Jacka Maniszewskiego.

Podczas sesji Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr LXVII/593/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Ustka na 2022 rok;
Uchwała Nr LXVII/594/2022 w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/456/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2022 – 2035;
Uchwała nr LXVII/595/2022 w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka : bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – listopad 2022).
 

Praca komisji stałych Rady Miasta :
W dniu 8 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przedmiotem obrad były pisma:
1. skarga P. K. M. z dnia 25.10.2022 r.;
1. skarga P. K. W. z dnia 18 października 2022 r. ;
3. pismo Pana Ignacego Stopnickiego z dnia 3 listopada 2022 r.
Ciąg dalszy posiedzenia odbył się w dniu 15 listopada 2022 r. Komisja przy 3 głosach „za” zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: rozpatrzenia skargi p. K. W. z dnia 18 października 2022 r.;
- w sprawie: rozpatrzenia skargi p. K. M. z dnia 25 października 2022 r.
Ponadto Komisja przygotowała projekt odpowiedzi na pismo Pana Ignacego Stopnickiego z dnia 3 listopada 2022 r.
W dniu 15 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Komisja po sprawach regulaminowych na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 , który wystąpił o zmianę terminu kontroli zaplanowanej na dzień 15 listopada 2022 r. odroczyła termin posiedzenia do dnia 29 listopada 2022 r.

W dniu 15 listopada 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Komisja wypracowała i przyjęła plan pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2023 rok. Ponadto przedmiotem obrad Komisji była informacja przedstawiciela Gminy Miasto Ustka w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP.
W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Przedmiotem posiedzenia Komisji był plan pracy komisji na 2023 rok. Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o organizacji imprez przedświątecznych. Ponadto członkom Komisji została przedstawiona informacja, iż w tym roku nie będzie organizowany sylwester miejski.

W dalszej części posiedzenia Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2023-2030;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych;
Komisja przy 8 obecnych radnych, 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród w dziedzinie kultury;
Komisja przy 8 obecnych radnych, 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miasto Ustka oraz Miastem Bojarka w Ukrainie.
Komisja przy 8 obecnych radnych, 8 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Komisja odbyła się w Urzędzie Miasta. Na początku posiedzenia Komisja zapoznała się z informacjami o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego przedstawionymi przez SP. PEC EMPEC, Sp. ZGK, Sp. Zarząd Portu oraz Sp. UTBS oraz informacją Sp. OSiR.
W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji programu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Ustka. Następnie Komisja zapoznała się z informacją o sprzedaży mienia komunalnego za rok 2021 r oraz z informacją o naliczanych opłatach planistycznych.
Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: zmian w budżecie Gminy Miasta Ustka na 2022 rok;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/456/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2022 – 2035;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: opłaty targowej;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVI/582/2022 Rady Miasta Ustka z dnia 27 października 2022r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej;
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
- w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
Komisja przy 7 obecnych radnych, 7 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
W dalszej części posiedzenia omówiono temat lokalizacji targowiska przy ulicy Krótkiej w Ustce. Następnie przedmiotem posiedzenia Komisji był plan pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej na 2023 rok.
W sprawach bieżących Komisja zapoznała się z przedstawionym Radzie Miasta sprawozdaniem z realizacji zadań określonych w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla miasta Ustka na lata 2020 – 2023”.
Następnie członkom Komisji zostało przedstawione pismo Burmistrza skierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku dotyczące przekazania informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 
Sporządziła:
Agnieszka Kaszuba
 
 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Uwaga, zmiana rozkładu

Informujemy, że z dniem 11 grudnia br. zmienia się rozkład jazdy pociągów. Prosimy wszystkich pasażerów o zwrócenie uwagi na tablice informacyjne. Poniżej nowy rozkład w wersji elektronicznej.

Rozpocznie się dystrybucja węgla

Informujemy, że firma Bostar Sp. z o. o. , która jako pierwsza złożyła wniosek do Gminy Miasto Ustka i tym samym została uprawniona do dystrybucji preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców Miasta Ustka podpisała ze spółką PGE Paliwa umowę umożliwiającą zakup, a następnie rozprowadzanie węgla na terenie Miasta.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

więcej >

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce po raz drugi zaprasza do włączenia się w akcję „Świąteczny upominek dla Seniora”, dzięki której pomagamy zapomnieć seniorom z Ustki o smutnej samotności w Święta.

więcej >

Burmistrz Miasta Ustka zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.12.2022 r. do 30.12.2022 r. projektu tzw. uchwały krajobrazowej.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >