W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • środa, 08 grudnia 2021
Aktualności

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami.


Informacja Nr 9
o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami
na sesję w dniu 25 listopada 2021 r.

W dniu 28 października 2021 r. odbyła się XLVIII Sesja Rady Miasta Ustka. Po sprawach regulaminowych Rada przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie między sesjami. Następnie Rada przyjęła informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami. Przedmiotem obrad była także informacja o przebiegu sezonu letniego 2021 rok. Radni zapoznali się z pisemnymi informacjami złożonymi przez Straż Miejską, Komisariat Policji, Sp. OSiR, Dom Kultury, Bibliotekę Miejską, Centrum Informacji Turystycznej (LOT) oraz Wydział Promocji. W dalszej części obrad została przedstawiona informacja o realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka. Kolejnym punktem obrad była analiza oświadczeń majątkowych.
Następnie Rada przyjęła stawki podatkowe na 2022 rok podejmując uchwały:
Uchwała Nr XLVIII/415/2021 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
Uchwała Nr XLVIII/416/2021 w sprawie: opłaty uzdrowiskowej na 2022 r.;
Uchwała Nr XLVIII/417/2021 w sprawie: opłaty targowej;
Uchwała Nr XLVIII/418/2021 w sprawie: określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów;
W dalszej części obrad Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLVIII/419/2021 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok;

Uchwała Nr XLVIII/420/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/312/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka;
Uchwała Nr XLVIII/421/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta Ustka do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
Uchwała Nr XLVIII/422/2021 w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej przebiegu granic pasa technicznego;
Uchwała Nr XLVIII/423/2021 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „STANICA I SKATEPARK”;
Uchwała Nr XLVIII/424/2021 w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miasto Ustka na lata 2021-2026;
Uchwała Nr XLVIII/425/2021 w sprawie: zasad posługiwania się symbolami Gminy Miasto Ustka;
Uchwała Nr XLVIII/426/2021 w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
Uchwała Nr XLVIII/427/2021 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych;
Uchwała Nr XLVIII/428/2021 w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień sportowych;
Uchwała Nr XLVIII/429/2021 w sprawie: uznania za bezzasadną skargi z dnia 10 września 2021 r. przekazanej przez Burmistrza w dniu 24 września 2021 r. na działania Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ustce;
Uchwała Nr XLVIII/430/2021 w sprawie: wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi z dnia 10 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka, uzupełnionej pismem z dnia 19 października 2021 r.;
Uchwała Nr XLVIII/431/2021 w sprawie: wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia skargi z dnia 12 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – październik).
W dniu 10 listopada 2021 r. odbyła się XLIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ustka zwołana na wniosek Burmistrza Jacka Maniszewskiego. Po sprawach regulaminowych Rada podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XLIX/432/2021 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok;
Uchwała Nr XLIX/433/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/312/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka;
Uchwała Nr XLIX/434/2021 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, a także na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty;
Uchwała Nr XLIX/435/2021 w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
Uchwała Nr XLIX/436/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/235/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Uchwała Nr XLIX/437/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/236/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – listopad).
Praca komisji stałych Rady Miasta Ustka:
W dniu 15 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ciąg dalszy posiedzenia Komisji odbył się dnia 18 listopada 2021r. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym.

Komisja po zakończonym postępowaniu wyjaśniającym wypracowała i zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: uznania za bezzasadną skargi K.O. z dnia 10 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka, uzupełnionej pismem z dnia 19 października 2021 r. - 3 głosy „za”,
- w sprawie: uznania za bezzasadną skargi M.K. z dnia 12 października 2021 r. na działalność Burmistrza Miasta Ustka - 3 głosy „za”,
W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej. Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym. Komisja wypracowała i przyjęła plan pracy Komisji Uzdrowiskowej na 2022 rok.
W dniu 16 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Komisja przeprowadziła kontrolę w Żłobku Miejskim w Ustce. Ponadto Komisja podczas posiedzenia Komisja opracowała plan pracy i kontroli Komisji na 2022 rok.
W dniu 17 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej. Komisja odbyła się w Urzędzie Miasta. Przedmiotem posiedzenia Komisji był plan pracy komisji na 2022 rok. Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o organizacji imprez przedświątecznych. Ponadto Komisji została przedstawiona informacja, iż w tym roku z uwagi na covid nie będzie organizowany sylwester miejski.
Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: zmiany Uchwały nr III/17/10 Rady Miasta Ustka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ustce - 6 głosów „za”,
- w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok - 6 głosów „za”,
- w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024” - 5 głosów „za”,
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2022 w formie dotacji celowej - 5 głosów „za”.
W dniu 18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej. Komisja odbyła się trybie zdalnym. Na początku posiedzenia Komisja zapoznała się z informacjami o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego przedstawionymi przez SP. PEC EMPEC, Sp. ZGK, Sp. Zarząd Portu oraz Sp. UTBS. W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z informacją na temat realizacji programu dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Ustka. Następnie Komisja zapoznała się z informacją o sprzedaży mienia komunalnego za rok 2021 r oraz z informacją o naliczanych opłatach planistycznych.


Podczas posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 r. - 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/418/2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów - 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/417/2021 z dnia 28 października 2021r. w sprawie opłaty targowej - 8 głosów „za”,
- w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024” - 8 głosów „za”,
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania w postaci organizacji Usteckiego Festiwalu Filmów Amatorskich UFF(o)A 2022 w formie dotacji celowej - 8 głosów „za”,
- w sprawie: nadania nazwy rondom położonym na terenie miasta Ustka - 8 głosów „za”,
- w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe – 6 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”,
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego - 8 głosów „za”,
- w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego - 8 głosów „za”.

Sporządziła:

Agnieszka Kaszuba

 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >
Pociągi - zmiana rozkładu

Od 12 grudnia br. zmienia się rozkład jazdy pociągów w całym kraju, więc również na stacji Ustka i Ustka Uroczysko. Prosimy podróżnych o zwrócenie uwagi na nowe godziny kursowania.

Odwiedź usteckie atrakcje turystyczne online.

Wirtualny przewodnik to nasza propozycja prezentacji Ustki online. Panoramiczne przedstawienie miasta wykonane za pomocą drona pozwala zobaczyć Ustkę z wielu perspektyw. Do tej pory pokazywaliśmy Ustkę z zewnątrz, tym razem chcielibyśmy zaprosić naszych Gości do odwiedzenia wnętrz usteckich obiektów.

Na terenie Ośrodka Sportu i Rozwoju rozpoczęła się budowa boiska treningowego. Inwestycja, podobnie jak przebudowa ul. Pogodnej, dofinansowana jest z rekompensat za budowę w naszym regionie tarczy antyrakietowej.

więcej >

Do 23 grudnia br. ankieterzy z firmy GlobalEco, działający z upoważnienia Burmistrza Miasta Ustka, będą odwiedzać mieszkańców. Zbierają dane dotyczące indywidualnych źródeł ciepła na terenie naszego miasta.

więcej >

W dwie najbliższe soboty - 4 i 11 grudnia - punkt szczepień przeciwko Covid-19 w Ustce przy ul. Mickiewicza będzie czynny dla wszystkich chętnych w godz. 8.00 - 14.00. Szpital Specjalistyczny w Słupsku wydłuża także pracę punktu.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >