W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • wtorek, 06 grudnia 2022

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ w USTCE

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ W USTCE

 Na podstawie art.22 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości {Sz.U.2018 poz.125}, informujemy :
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży
      Miejskiej   w    Ustce z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3
   2. Z Administratorem można się skontaktować :
      -listownie,
      -poprzez adres e-mail:komendant@um.ustka.pl
      -telefonicznie 059*8154381,
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,z którym można się skontaktować :
      -listownie,przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora,
      -poprzez e-mail: iod@um.ustka.pl,
      - telefonicznie 535895551,
  4. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich
      sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
      praw związanych z przetwarzaniem danych
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
     rozpoznawania,zapobiegania,wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w
     tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania
     tymczasowego aresztowania, kar,kare porządkowych i środków przymusu
     skutkującego pozbawieniem wolności na podstawie:
  - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o strażach gminnych/miejskich/,
  - ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. kodeks postępowania w sprawach o
     wykroczenia,
  - ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń,
  - ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
  - ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych
    w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
  - oraz innych aktów normatywnych regulujących zasady działania funkcjonariuszy
    straży gminnych /miejskich/.
   6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na
       podstawie przepisów prawa, a także podmioty, którym Administrator, na
       podstawie stosownej umowy,powierzy przetwarzanie danych osobowych.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
       trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w
       jakim Administrator je od Pani/Pana pozyskał-co do zasady przez okres 3 lat
       od popełnienia czynu zabronionego. Następnie, po jego zakończeniu,przez
       okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego
       obowiązku wymagającego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu
       archiwizacyjnych-co do zasady 5 lat,chyba że przepisy nakazują dłuższy
       okres przechowywania
   9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora :
    - dostępu do swoich danych osobowych,
    - sprostowania danych osobowych-w przypadku,gdy dane te są  
      niekompletne,nieaktualne lub nieprawidłowe,
    - sprostowanie danych osobowych-w przypadku,gdy dane te zostały  zebrane
       lub przetwarzane z naruszeniem przepisów wskazanych w ustawie,
    - ograniczenia przetwarzania danych osobowych,polegającego na  
      nieudostępnianiu tych danych odbiorcom -jeżeli Pani/Pan ,kwestionuje
      prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowość lub nieprawidłowość nie
      można stwierdzić lub Pani/Pana dane osobowe,podlegające usunięciu muszą
      zostać zachowane do celów dowodowych.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
      zajmującego się ochroną danych osobowych,którym jest Prezes Urzędu
      Ochrony Danych Osobowych {PUODO} ul. Stawki 2 00-093 Warszawa
      tel/:228607086, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
      narusza przepisy obowiązującej ustawy.

Data dodania