W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • niedziela, 03 marca 2024

Zasady wypełniania deklaracji w 2024 r.

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

1. STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE ULEGŁY ZMIANIE I  OD 01 STYCZNIA 2024 ROKU WYNOSZĄ:

11,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody;

• jeżeli bioodpady są gromadzone w przydomowym kompostowniku, opłatę pomniejsza się o 1,20 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody – dotyczy tylko nieruchomości jednorodzinnych. Przy korzystaniu z ulgi frakcja bioodpadów nie będzie odbierana;

• wszyscy mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady – jeżeli na nieruchomości nie wypełnia się tego obowiązku opłata wyniesie 34,50 zł miesięcznie za 1m3 zużytej wody (niezależnie od faktu posiadania kompostownika przydomowego);

• w przypadku gospodarstw domowych opłata miesięczna nie może wynosić więcej niż 7,8 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. (zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za dany rok. Opata ta może się zmienić w ciągu danego roku).

2. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI NA ROK 2024 UPŁYWA 10 LUTEGO 2024 ROKU

• każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 w terminie do dnia 10 lutego 2024 roku;

• do deklaracji obowiązkowo należy dołączyć zaświadczenie od od dostawcy wody potwierdzające zużycie wody za rok 2023 lub inne dokumenty potwierdzające zużycie wody na nieruchomości;

• niezłożenie deklaracji w ww. terminie może spowodować nałożenie mandatu karnego za niezłożenie deklaracji oraz będzie skutkowało określeniem wysokości opłaty z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.
 

Opłata na rok 2024 obliczana jest na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody  z 2023 roku.

Średniomiesięczne zużycie wody stanowi iloraz zużytej wody w roku 2023 oraz liczby miesięcy kalendarzowych zamieszkiwania na tej nieruchomości. Ustalane jest na podstawie wskazań wodomierza głównego.


UWAGA! Do ilości zużytej wody, nie wlicza się ilości bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki. Ilość wody bezpowrotnie zużytej ustala się na podstawie wskazań dodatkowego, zalegalizowanego wodomierza.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji?

  • właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
  • właściciele „nieruchomości mieszanych”, tzn. właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy. Dotyczy to nieruchomości na których oprócz zamieszkiwania prowadzona jest działalność gospodarcza (np. wynajem miejsc noclegowych, świadczenie usług kosmetycznych, fryzjerskich czy działalność obejmująca gastronomię). Należy przez to rozumieć również inne usługi, które nie zostały wyszczególnione.  

 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej deklarację składa właściciel nieruchomości. W przypadku współwłasności lub współwłasności ustawowej małżeńskiej (mąż, żona) w deklaracji należy wskazać dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli, którzy mają obowiązek podpisać się na deklaracji.

W przypadku zabudowy gdzie wyodrębniono 3 samodzielnie lokale deklarację składają wszyscy współwłaściciele lokali lub wspólnota mieszkaniowa. W deklaracji należy wskazać dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli, którzy mają obowiązek podpisać się na deklaracji.

W przypadku zabudowy wielolokalowej minimum 4 lokale obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na zarządzie spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej  wraz z kopią uchwały w sprawie wyboru zarządu lub innym dokumentem upoważniającym do składania deklaracji w imieniu spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej.

W przypadku jeżeli nie zachodzą podstawy do ustalenia miesięcznego zużycia wody,   w szczególności jeśli nieruchomość nie była zamieszkiwana albo nieruchomość nie była zaopatrywana w wodę przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne lub z nieruchomości nie były odprowadzane ścieki przez takie przedsiębiorstwo, lub nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości, miesięczne zużycie wody stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz średniomiesięcznego zużycia wody przypadającego na jednego mieszkańca, które wynosi 3 m3.

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie nieruchomościami właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie

sumę ilości m3  zużycia wody za rok 2023  dzielimy przez  liczbę miesięcy zamieszkiwania na tej nieruchomości, a  wynik z dokładnością do 2 miejsc po  przecinku wpisujemy jako średniomiesięczne zużycie wody.

 

Przykład dla osób, które zamieszkiwały w nieruchomości przez 11 miesięcy w 2023:

suma ilości m3 wody wg informacji z Wodociągów Sp. z o.o. w Ustce z 11 miesięcy 2023 roku wynosi 74,67m3, to 74,67 m3 : 11 miesięcy =  6,7882 m3

w deklaracji wpisujemy średniomiesięczne zużycie wody 6,79 m3

SPOSÓB OBLICZENIA OPŁATY

Przykład dla osób nieposiadających przydomowego kompostownika:

jeżeli średniomiesięczne zużycie wody wynosi np. 6,79 m3, to:
6,79 m3 x 11,50 (stawka opłaty) = 78,0850 zł

w deklaracji wpisujemy wysokość opłaty miesięcznej w kwocie 78,09

 

Przykład dla osób posiadających kompostownik:

jeżeli średniomiesięczne zużycie wody wynosi np. 6,79 m3, to:
6,79 m3 x 10,30 zł (stawka opłaty: 11,50 zł-1,20 zł = 10,30 zł) = 69,9370 zł

w deklaracji wpisujemy wysokość opłaty miesięcznej  w kwocie 69,94

UWAGA! KWOTA OPŁATY NIE PODLEGA ZAOKRĄGLENIU DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

Terminy wnoszenia opłat:

Ustala się, iż miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, czyli tzw. nieruchomości mieszanych w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za I kwartał (miesiące: styczeń, luty, marzec) do 25 marca danego roku;

2) za II kwartał (miesiące: kwiecień, maj, czerwiec) do 25 czerwca danego roku;

3) za III kwartał (miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień) do 25 września danego roku;

4) za IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) do 25 grudnia danego roku.

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się:

1) w kasie Urzędu Miasta Ustka czynnej: w godzinach od 9:00 do 17:00 w poniedziałek oraz w godzinach od 7:30 do 15:30. we wtorki, środy, czwartki i piątki,

2) przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Miasto Ustka;

3) na rachunek bankowy Gminy Miasto Ustka nr 75 1020 2791 0000 7502 0300 9396

w przypadku właścicieli nieruchomości, którym nie nadano indywidualnego numeru

rachunku bankowego.

OD DNIA 10.01.2024 R. DO DNIA 10.02. 2024 R. PRACOWNICY URZĘDU MIASTA BĘDĄ UDZIELAĆ POMOCY PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI SENIOROM ORAZ OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK W GODZINACH OD 9.00 DO 13.00 W SALI NR 119.

Druki do pobrania.

 deklaracja zabudowa jednorodzinna (pobierz plik)
 pełnomocnictwo  ( pobierz plik)
 deklaracja zabudowa wielolokalowa (pobierz plik)
wykaz podmiotów zobowiązanych do złożenia deklaracji, w przypadku zabudowy wielolokalowej (pobierz plik)

Data dodania