W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij
  • poniedziałek, 27 września 2021

Informacja o pracy Rady Miasta

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Przedstawiamy informację o pracy Rady Miasta w okresie między sesjami.

Informacja Nr 4
o pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami
na sesję w dniu 29 kwietnia 2021r.

W dniu 25 marca 2021 r odbyła się XXXVII Sesja Rady Miasta Ustka. Po sprawach regulaminowych Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z pracy Burmistrza.
Następnie Rada przyjęła informację z pracy Rady Miasta Ustka w okresie między sesjami. W kolejnym punkcie interpelacje i zapytania radnych Przewodniczący przedstawił zapytanie oraz odpowiedź na zapytanie radnej Pani Adriany Cerkowskiej - Markiewicz w sprawie ciągu komunikacyjnego, pieszo rowerowego na terenie OSiR. Następnie przedstawił zapytanie oraz odpowiedź Burmistrza na zapytanie grupy radnych dot. określenia ilości nowoutworzonych klas pierwszych w szkołach podstawowych.
W dalszej części obrad Rada Miasta przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Następnie przyjęto sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok oraz sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej za 2020 rok.
Przedmiotem obrad była także informacja na temat realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka.

Podczas Sesji Rada podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr XXXVII/331/2021 w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok;Uchwała Nr XXXVII/332/2021 w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2021–2035;
Uchwałę Nr XXXVII/333/2021 w sprawie: powierzenia spółce komunalnej pod firmą „Ośrodek Sportu i Rozwoju” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ustka;
Uchwałę Nr XXXVII/334/2021 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie i wspólnej realizacji zadania pn. „Likwidacja największego na Pomorzu obszaru wykluczenia transportowego przez rewitalizację nieczynnej linii kolejowej nr 212 Bytów – Korzybie”;
Uchwała Nr XXXVII/335/2021 w sprawie: zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe;
Uchwała Nr XXXVII/336/2021 w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka;
Uchwała Nr XXXVII/337/2021 w sprawie: przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2021 roku”;
Uchwała Nr XXXVII/338/2021 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXI/287/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
Uchwała Nr XXXVII/339/2021 w sprawie: przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Ustka na lata 2021-2023;
Uchwała Nr XXXVII/340/2021 w sprawie: ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku;
Uchwała Nr XXXVII/341/2021 w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/82/2019 Rady Miasta Ustka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Ustka;
Uchwała Nr XXXVII/342/2021 w sprawie: przekazania wg właściwości Burmistrzowi Miasta Ustka wniosku mieszkańców z dnia 15 marca 2021 r. (data wpływu 16 marca 2021r.) w sprawie korekty projektu przebudowy ulicy Portowej;
Uchwała Nr XXXVII/343/2021 w sprawie: przekazania Burmistrzowi Miasta Ustka skargi z dnia 17 marca 2021 r. (data wpływu 18 marca 2021 r.) na działalność pracownika Urzędu Miasta Ustka.
Uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustka: bip.um. ustka.pl (Rada Miasta – Uchwały kadencja 2018 –2023 – marzec 2021).

W punkcie wolne wnioski Rada Miasta przyjęła następujące wnioski zgłoszone przez radnego pana Przemysława Nycz:
„Wniosek o wniesienie w miesiącu kwietniu pod obrady Rady i Komisji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok - wnoszącej zwiększenie planu wydatków na zadanie wymiany instalacji elektrycznej w Przedszkolu Nr 1”.

„Wniosek o zakup transportera i klatki łapki na potrzeby opiekunów kotów wolno żyjących w celu umożliwienia mieszkańcom wypożyczenia z Urzędu transportera i klatki łapki”.

W dalszej części obrad odpowiadając na wniosek Burmistrza dotyczący wskazania dwóch radnych do pracy w Zespole do spraw opracowania optymalnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących funkcjonowania publicznych placówek systemu oświaty działających na terenie Miasta Ustka swoją kandydaturę zgłosił Przewodniczący Rady pan Jacek Maniszewski oraz radna pani Adriana Cerkowska – Markiewicz.

W dniu 14 kwietnia 2021 r odbyła się XXXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ustka zwołana na wniosek Burmistrza.
Podczas obrad Rada podjęła uchwałę Nr XXXVIII/344/202 w sprawie: określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Miasto Ustka.

W wolnych wnioskach Rada przyjęła wniosek o rozpoczęcie prac mających na celu lokalizację i budowę w Parku Uzdrowiskowym ławeczki Krzysztofa Krawczyka.


Praca komisji stałych Rady Miasta Ustka:
W dniu 1 kwietnia 2021 r. (cd. posiedzenia 22 kwietnia 2021r.) odbyło się posiedzenie Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja w sprawch bieżących rozpatrywała skargę z dnia 24 marca 2021 dotyczącą
nieprawidłowości dotyczących przyznawania stypendiów sportowych. Komisja po uzyskaniu
dodatkowych wyjaśnień zakwalifikowała pismo jako skargę na Burmistrza.
Ponadto Komisja wypracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 lutego
2021 roku dotyczącej podjęcia działań w celu zapewnienia dostępności ciągu
komunikacyjnego łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Rybacką oraz jego oznakowania i ujawnienia
na mapach turystycznych.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej. Podczas
posiedzenia Komisja rozpatrywała informację dotyczącą programu ochrony powietrza.
W sprawch bieżących Komisja zapoznała się z informacją na temat sposobu realizacji
obowiązku sporządzenia i przedstawienia operatu uzdrowiskowego właściwemu ministrowi
do spraw zdrowia.
W dniu 20 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia
Komisja zaopiniowała roczne sprawozdanie Burmistrza Miasta Ustka z wykonania budżetu
miasta za 2020 rok. Komisja uchwaliła wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Miasta Ustka za 2020 r., przygotowała wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku.
W dniu 21 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej.
Przedmiotem obrad Komisji była informacja na temat ilości miejsc w przedszkolach i żłobku.
Następnie rozpatrywano informację na temat funkcjonowania Centrum Pomocy Dzieciom.
W dalszej części została przyjęła informacje z zakresu działania MOPS obejmująca:
- informację o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej,
- sprawozdanie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 głosów „ za”
- sprawozdanie z realizacji programu wspierania rodziny i z pracy Asystenta Rodziny -
8 głosów „za”.
Komisja zapoznała się z informacjami Powiatowego Urzędu Pracy o ilości osób bezrobotnych
na terenie miasta Ustka.
Następnie członkom Komisji została przedstawiona informacja na temat realizacji Budżetu
Obywatelskiego w 2020 roku.
W dalszej części posiedzenia Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka – 7 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się”;
- w sprawie: powierzenia spółce komunalnej pod firmą „Ośrodek Sportu i Rozwoju” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ustka – 6 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący się”.
Ponadto w sprawch bieżących członkowie Komisji Polityki Społecznej wytypowali Radnego
Zbigniewa Margol do pracy w Komisji ds. stypendiów i nagród w dziedzinie kultury, opiniującej
wnioski na 2021 r. – 7 głosów „za”.

 

W dniu 22 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Podczas posiedzenia Komisja przyjęła informację na temat realizacji ustawy o odpadach
komunalnych z obiektów zamieszkałych i niezamieszkałych. Następnie przyjęto informację
o realizacji harmonogramu przetargów na zadania inwestycyjne oraz informację dotyczącą
programu ochrony powietrza.
Komisja zaopiniowała pozytywnie następujące projekty uchwał:
- w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2021 rok – 7 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący
się”.
- w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/312/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustka – 7 głosów „za”, 1
głos „wstrzymujący się”.
- w sprawie: przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/128/2019 Rady
Miasta z dnia 29 października 2019r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej – 6 głosów „za”, 1 głos
„wstrzymujący się”, 1 głos „przeciw”.
- w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XIII/129/2019 Rady Miasta Ustka z dnia
29 października 2019r. w sprawie opłaty targowej – 8 głosów „za”,
- w sprawie: powierzenia spółce komunalnej pod firmą „Ośrodek Sportu i Rozwoju” Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ustka – 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/302/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego – 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIV/303/2020 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego – 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Ustka Nr XXXVIII/344/2021 z dnia 14 kwietnia 2021
roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie
Gminy Miasto Ustka – 8 głosów „za”,
- w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/340/2021 z dnia 25 marca 2021 r. Rady Miasta Ustka
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na obszarze Gminy
Miasto Ustka, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w okresie od 15
czerwca do 15 września każdego roku – 8 głosów „za”.


Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ustka
Paweł Basiński
Sporządziła:
Agnieszka Kaszuba

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)