Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Konkurs na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce

Burmistrz Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora  Biblioteki Miejskiej w Ustce Oferta pracy z dnia 28.04.2017 r. Nazwa i adres instytucji kultury: Biblioteka Miejska w Ustce,  ul. Kopernika 22, 76-270 Ustka. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki oraz przedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce. 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, wykształcenie wyższe II stopnia, preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, kulturoznawstwo, filologia polska, co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3-letni staż pracy w bibliotekach lub innych samorządowych instytucjach kultury, nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o bibliotekach, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków), znajomość historii i tożsamości lokalnej miasta Ustki, umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność. 3. Zakres najważniejszych zadań: 1) zarządzanie Biblioteką Miejską w Ustce, 2) bieżące kierowanie działalnością biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz, 3) realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art.15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 4) kierowanie gospodarką finansową instytucji, 5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników, 6) współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dobra mieszkańców miasta i użytkowników biblioteki. 4. Wymagane dokumenty:   1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Miejskiej w Ustce, 2) list motywacyjny, 3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności, 7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, 11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Konkurs na dyrektora Biblioteki Miejskiej w Ustce", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 05 czerwca 2017 r.  Dokumenty niekompletne i złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja konkursowa rozpatrzy złożone oferty pracy w dwóch etapach: I etap - rozpatrzenie ofert do dnia 15.06.2017 r.,  i II etap  do 20.06.2017 r., do którego zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi  formalne zawarte w ogłoszeniu.  Warunki organizacyjno-finansowe działalności Biblioteki Miejskiej w Ustce znajdują się na stanowisku w kadrach Biblioteki Miejskiej w Ustce ul. Kopernika 22 w Ustce. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka.  Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154309.                                                                                              

więcej

Komunikat Burmistrza dla kwaterodawców

Burmistrz Miasta Ustka przypomina, że osoby/podmioty świadczące usługi zakwaterowania uchwałą Rady Miasta Ustka Nr XXVI/243/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej zostały wyznaczone na inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Inkasent zobowiązany jest do poboru opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w jego obiekcie.

więcej

Spotkanie dla osób chcących założyć działaność gospodarczą

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza mieszkańców Ustki na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji w okresie programowania 2014-2020. Podczas spotkania omówione zostaną ogólne warunki oraz zasady wsparcia projektów w ramach zadania: „ Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług dla ludności” oraz „Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki” , na które wnioski będzie można składać w maju 2017r. Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2017r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Ustka , ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka.

więcej

Czyste powietrze Pomorza - edycja 2017

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: "Czyste powietrze Pomorza" (edycja 2017), Gmina Miasto Ustka zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

więcej

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że  najbliższy dyżur pracowników Urzędu Skarbowego odbędzie się 21 kwietnia br., w godz. 9.00-14.00. Zapraszamy do siedziby Urzędu Miasta Ustka ul. Wyszyńskiego 3, s. 119.

więcej

Ważna informacja dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy, "Wodociągi Ustka" Sp. z o.o. informuje, że ze względu na konieczność wymiany uszkodzonych przepustnic na stacji uzdatniania wody przy ul. Rybackiej wystąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta. Wymiana przepustnic planowana jest w nocy z 7 na 8 kwietnia br. w godzinach 22.00 - 6.00.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij