Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Promocji

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR w Wydziale Promocji oferta z dnia 15 września 2017 r. 1. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe, wykształcenie wyższe, co najmniej 3 lata stażu pracy,  nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: preferowane  wykształcenie o profilu turystycznym, humanistycznym, marketingu, zarządzania, doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach zajmujących się promocją i marketingiem), znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, dobra znajomość obsługi komputera,   kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, znajomość języka angielskiego.   3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:  1) przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych Miasta, 2) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem do sezonu letniego oraz nadzorowanie jego przebiegu, 3) przygotowywanie i obsługa imprez promocyjnych, 4) organizowanie i przygotowywanie spotkań Burmistrza Miasta z Mieszkańcami oraz innych spotkań i uroczystości okolicznościowych, 5) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Miasta w zakresie realizacji zadań związanych z polityką informacyjną miasta i bieżąca aktualizacja strony internetowej, 6) prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału, 7) przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza, Rady Miasta i innych podmiotów, 8) pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz przygotowywanie projektów umów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów  na zajmowanym stanowisku.    4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Promocji.     5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.    6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 7. Termin i miejsce składania dokumentów: o ferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydziale Promocji” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 27 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154350.

więcej

II nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR w WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI oferta z dnia 7 września 2017 r.   1. Wymagania niezbędne: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych, 3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe, 4) wykształcenie wyższe o specjalności geodezyjnej lub planowanie przestrzenne, administracja, budownictwo lub inne pokrewne, 5) co najmniej 3 lata stażu pracy, 6) nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawo geodezyjne i kartograficzne,  o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, 2) dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows, oprogramowania z pakietu Office, Microsoft, 3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, 4)   wysoka kultura osobista.  3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań: 1) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości, 2) prowadzenie spraw scalania nieruchomości i ich ponownego podziału, 3) ustalanie opłat adiacenckich oraz planistycznych, 4) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic, 5) przygotowywanie dokumentacji przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 6) ustanawianie służebności przesyłu, 7) zlecanie czynności związanych z pracą wydziału tj. robót geodezyjnych, robót wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, nadzór nad terminowością ich wykonania, 8) kontrola wykorzystania środków przyznanych budżetem, w zakresie dokonywanych zleceń, 9) prowadzenie księgowości wydziałowej, 10) współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego  oraz decyzji w zakresie zadań  na zajmowanym stanowisku pracy.  4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.  5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta wynosił co najmniej 6%.   6. Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny, 2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej, 3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, 5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia, 6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, 7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii, 8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. 7. Termin i miejsce składania dokumentów: o ferty należy składać w kopercie z adnotacją „II nabór  na inspektora w Wydziale GN” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 19 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154331.

więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące dotacji

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące przyznawania dotacji dla osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz podmiotów chcących rozwijać prowadzoną działalność w obszarze łańcuchów dostaw produktów rybackich oraz wodnego potencjału obszaru.

więcej

Konsultacje z zakresu analizy finansowej

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza. Przyszli wnioskodawcy w ramach podejmowania oraz rozwoju działalności gospodarczej będą mogli skorzystać ze specjalistycznych konsultacji w zakresie analizy finansowej w biznesplanie.

więcej

,,Tydzień Przedsiębiorcy” - szkolenia w słupskim oddziale ZUS

,,Tydzień Przedsiębiorcy” - szkolenia w słupskim oddziale ZUS     Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Słupsku zaprasza na szkolenia organizowane w dniach od 11 do 15 września. Tematy szkoleń to m.in.:   · zmiany w opłacaniu składek, · elektroniczne zwolnienia lekarskie, · sposoby radzenia sobie z długiem w ZUS.   Miejsce i termin szkoleń: Szkolenia odbędą się w słupskim oddziale ZUS przy Pl. Zwycięstwa 8, sala 106, godz. 10:00.     Harmonogram szkoleń: · P oniedziałek 11 września - „ Pakiet nowego przedsiębiorcy”, · W torek 12 września - „ABC Przedsiębiorcy”, · Ś roda 13 września - „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń”, · C zwartek 14 września - „e-ZLA – elektroniczne zwolnienia lekarskie”, · P iątek 15 września - „Świadczenia krótkoterminowe z systemu ubezpieczeń społecznych - wypłata i rozliczanie w ciężar składek”. Ponadto od 11 do 13 oraz 15 września w godzinach od 9:00 do 12:00 na stanowisku eksperckim będzie można założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) i zapoznać się z wynikającymi z tego korzyściami. Dodatkowo szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” odbędzie się w czwartek 14 września w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Sienkiewicza 19. Początek o 10:00.

więcej

Tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Szanowni Państwo,   Informujemy, że od  04.09.2017r. godz. 10.00 Firma STRABAG Sp. z o.o., Wykonawca Umowy z GDDKiA Oddział w Gdańsku o roboty budowlane w ramach zadania:  "ROZBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 21 NA RZECE SŁUPIA W M. USTKA"  zamierza wprowadzić Tymczasową Organizacje Ruchu na wjeździe w ul.Westerplatte z ruchem wahadłowym obowiązującym od skrzyżowania z ul.Darłowską zgodnie z zamieszczonym schematem . Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywała do drugiej połowy października br. z możliwością przedłużenia. Organizacja ruchu na nowo wybudowanym moście pozostaje bez zmian.

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij