Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. uzdrowiska i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalenej i Ochrony Środowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. uzdrowiska i ochrony środowiska w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oferta z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w Urzędzie,
 • nieposzlakowana opinia,

2. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych;
 • posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;
 • znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • znajomość ustawy z dnia  27 kwietnia  2001 r.  – Prawo ochrony środowiska ;
 • znajomość ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • prawidłowa analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zasadniczych;
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,
 • wysoka kultura osobista.
 • prawo jazdy kat. B,

3. Zakres podstawowych zadań:     

1) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony uzdrowiskowej w tym:
a) prowadzenie spraw w zakresie eksploatacji złóż określonych w „Operacie uzdrowiska Ustka” oraz wdrażanie i realizacja działań zmierzających do ich ochrony w celu ich zachowania,              w tym działań zmierzających do zachowania istniejących studni wydobywających solankę,
b) przygotowywanie opinii do projektów geologicznych, planów ruchu zakładów górniczych, koncepcji geologicznych i innych,
c) wdrażanie i nadzór nad realizacją działań monitoringowych w zakresie stanu środowiska w granicach Miasta Ustka i późniejsze ich wykorzystanie na cele wykonania nowego operatu uzdrowiskowego,
d) współpraca z wydziałem GP w zakresie zapisów MPZP dotyczących form zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych strefach uzdrowiskowych,
e) nadzór nad realizacją umów na dostawę solanki dla celów społecznych dla Miasta Ustka,
f) współpraca z Gminą Ustka w zakresie tematów dotyczących Uzdrowiska Ustka,
g) nadzór nad realizacją celów określonych w „Operacie Uzdrowiska Ustka” wraz z bieżącą sprawozdawczością,
h) nadzór nad realizacją kolejnych operatów uzdrowiskowych z wymogiem zachowania ich ciągłości.
2) Aktualizacja Programu ochrony środowiska wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżącą sprawozdawczością.
3) Aktualizacja „Programu usuwania azbestu” wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżąca sprawozdawczością.
4) Aktualizacja „Programu gospodarki niskoemisyjnej” wraz z nadzorem nad realizacją określonych w nim celów i bieżącą sprawozdawczością.
5) Współpraca z Wydziałem RIE w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację celów określonych w w/w punktach.
6) Realizacja zadań wynikająca z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, w tym wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
7) Współpraca z GDOŚ, RDOŚ i innymi organami w zakresie utrzymania obszarowych form ochrony przyrody zlokalizowanych w granicach Gminy Miasto Ustka.
8) Działania edukacyjne w zakresie wdrażania zachowań niezbędnych do osiągnięcia celów określonych w w/w dokumentach strategicznych oraz nauczania o walorach przyrodniczych Uzdrowiska Ustka.
9) Współpraca z Wydziałem PR w zakresie promocji walorów przyrodniczych Miasta Ustka,
10) Wdrażanie i nadzór nad działaniami mającymi wpływ na polepszenie lub zachowanie jakości stanu powietrza w Mieście Ustka.
11) Współudział w wyrywkowych kontrolach terenowych w zakresie spalania w paleniskach domowych odpadów komunalnych i innych materiałów mających wpływ na stan powietrza w okresie grzewczym wraz z prowadzeniem niezbędnej dokumentacji.
12) Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku  w tym nadzór i realizacja spraw z zakresu przekroczeń dopuszczalnych norm oddziaływania środowiskowego wraz z wdrożeniem monitoringu tych przekroczeń (zanieczyszczenia pyłowe, odorowe, hałas, zrzut nieczystości płynnych do wód powierzchniowych lub do gruntu).
13) Współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za organizację kąpielisk w granicach Miasta Ustki.
14) Realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód (jak: utrzymanie publicznych studni oraz pobór wody do celów gaśniczych, wydawanie zadań wynikających z zapisów ustawy prawo wodne).
15) Współpraca z jednostkami odpowiedzialną za pobór i dostawę wody pitnej dla potrzeb mieszkańców w zakresie jakości.
16) Prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku spowodowania przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającej na grunty sąsiednie, nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom - uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo wodne.
17) Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i  przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kontrolą ich właściwego użytkowania.
18) Przygotowywanie i wdrażanie akcji społecznych mających na celu osiągniecie celów określonych w/w Programach.
19) Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z w/w ustaw z wyłączeniem decyzji o wycince drzew w zakresie uprawnień nadanych Burmistrzowi.
20) Opracowanie koniecznej dokumentacji, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego oraz         decyzji w zakresie zadań na zajmowanym stanowisku pracy oraz stała ich weryfikacja.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Wydziale IKiOŚ.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  wskaźnik zatrudnienia osób
     niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka przekroczył 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie   o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. uzdrowiska" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 18 grudnia 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309.


8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1)  Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2)  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3) Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku             o pracownikach samorządowych.

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5) Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij