Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

 

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 28 lutego 2018 r.


W minionym okresie:
1) Od stycznia br., w siedzibie MOPS (ul. Wyszyńskiego 3) uruchomiono Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin "VITA ACTIVA". Punkt oferuje konsultacje rodzinne z terapeutą z zakresu uzależnień alkoholowych oraz szerokie poradnictwo z zakresu uzależnień od alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych oraz środków zastępczych. Oferowana jest także pomoc osobom zagrożonym przemocą.
 
2) 29 stycznia br. zawarto z Politechniką Gdańską (Wydziałem Architektury) porozumienie o współpracy. Do maja bieżącego roku przeprowadzony zostanie architektoniczny konkurs studencki. Tematem konkursu jest zagospodarowanie terenów zielonych wraz z infrastrukturą parkową i urządzeniami rekreacyjnymi na obszarze wyznaczonym przez miasto. Jednym ze wskazanych terenów jest obszar nieurządzonej zieleni położonej pomiędzy ulicami: Polną i Rzeczną. Drugi obszar to nieuporządkowany lasek położony pomiędzy ulicami Jaśminową i Krokusową. Ponadto celem Porozumienia jest nawiązanie współpracy pomiędzy Miastem a Uczelnią w zakresie architektury i urbanistyki w ramach przeprowadzanych konkursów.
 
3) 1 lutego br. rozpoczęła pełne funkcjonowanie jednostka budżetowa - Zarząd Infrastruktury Miejskiej. Jednostka ta przejęła część obowiązków realizowanych dotychczas przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ustka. Przedmiotem jej działania jest zarządzanie i administrowanie drogami, zielenią miejską oraz oświetleniem drogowym. Do ZIM należy obecnie składać wnioski o zajęcie pasa drogowego.
 
4) 5 lutego br. zaprezentowano w ratuszu kalendarz imprez na rok 2018. Swoje plany omówili: Wydział Promocji Urzędu Miasta, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biblioteka oraz Dom Kultury. Wśród propozycji jest wiele nowości, zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
 
5) 7 lutego br. w ramach Usteckiego Generatora Przedsiębiorczości zorganizowano dla usteckich przedsiębiorców VII ŚNIADANIE BIZNESOWE. Spotkanie miało charakter szkolenia, udział w nim był bezpłatny. Kolejne spotkanie odbędzie się 6 marca o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta. Jego tematem będzie Jednolity Plik Kontrolny.
 
6) 9 lutego br. podpisano porozumienie w sprawie powiększenia Słowińskiego Rezerwatu Biosfery. W wyniku porozumienia rozszerzono rezerwat biosfery o obszary gmin: Ustka, Główczyce, Wicko, Kobylnica, Słupsk oraz o Miasto Ustka i obszary morskie. Porozumienie zobowiązuje do podjęcia niezbędnych działań w celu zacieśnienia współpracy.
 
7) Od 10 lutego br. rozpoczęto emisję „Magazynu Usteckiego”, który przedstawia najważniejsze wydarzenia z naszego miasta. Program emitowany jest w telewizji kablowej „Vectra” w każdą sobotę o godz. 17.15, powtórki w poniedziałek.
 
8) Od 12 lutego br. rozpoczęto IV edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka. Nabór wniosków (projektów zadań) trwa od 12 lutego do 13 kwietnia 2018 r. Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy Ustki.  Projekty mogą dotyczyć pomysłów inwestycyjnych (np. modernizacja ulicy, budowa placu zabaw, zakup ławek itp.) oraz społecznych w zakresie kultury, edukacji, rekreacji czy sportu (np. organizacja imprezy, spotkania, koncertu itp.). Obecnie prowadzona jest szeroka akcja informacyjna.
 
9) 12 lutego br. przedstawiciele Ustki uczestniczyli w Wizycie Studyjnej dotyczącej „Wsparcia, tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej na przykładzie Gminy Kępice”.  Wizyta obejmowała informacje na temat Spółdzielni socjalnych na terenie Gminy Kępice - historii powstania, zakresu działalności, zasad współpracy z Gminą Kępice.
 
10) 15 lutego br. uruchomiono Punkt Rejestracji Pojazdów w Urzędzie Miasta Ustka. Punkt jest filią Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku. Punkt czynny będzie we wtorki i czwartki w godz. 8.30 – 14.00.
 
11) Zakład Gospodarki Komunalnej w Ustce uzyskał środki unijne na budowę kompleksu wspomagającego selektywną zbiórkę odpadów czyli tzw. PSZOK. Punkt, w którym mieszkańcy mogą pozostawiać posegregowane odpady, zlokalizowany będzie przy siedzibie ZGK w Ustce, na ul. Wiejskiej 7 z dojazdem od drogi w kierunku Wodnicy. Wartość inwestycji to 7,8 mln zł, z czego 4,3 mln zł będzie pochodzić ze środków zewnętrznych. Rozpoczęcie budowy planowane jest na czerwiec 2018 r., a zakończenie w IV kwartale 2019.
W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1) Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście, które koordynowane są przez Straż Miejską. Przeważającym tematem były sprawy związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie miasta oraz wywiązywaniem się z tego obowiązku przez zarządców dróg: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Wojewódzkich i Zarząd Dróg Powiatowych.
2) Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. zamiany mieszkań, zasiedlenia lokali socjalnych, realizacji wyroków eksmisyjnych, przekwaterowań).
3) W wyniku poczynionych uzgodnień rozpoczęto prace w zakresie przycinania krzewów w pasie nadmorskim wzdłuż Promenady.
4) Z uwagi na brak dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajęć pływania dla dzieci  klas II postanowiono, że zajęcia będą kontynuowane w dotychczasowym zakresie ze środków budżetu miasta.
5) Rozpoczęto działania w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki programem „Otwarte Strefy Aktywności”.  Złożony wniosek obejmuje utworzenie strefy aktywności w Parku Chopina. We wniosku przewidziano do realizacji siłownię plenerową w której skład wejdzie sześć  urządzeń ze strefą relaksu (cztery ławki oraz stół do szachów i chińczyka).  Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na maj/czerwiec br.
6) Rozpoczęto prace związane z zamontowaniem podświetlonych witaczy od strony Darłowa i Rowów. Ponadto zdecydowano o zlokalizowaniu na terenie miasta podświetlonego napisu o treści np. „I LOVE USTKA”.
7) Omówiono i zatwierdzono kalendarz  imprez na sezon letni 2018 rok.
8) Zdecydowano o poddaniu konsultacjom rocznego planu konsultacji na 2018 rok.
 
 Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.
           W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań Burmistrz podpisał zarządzenia :
1) Nr 0050.IKiOŚ.22.2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do  przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Odbiór i zagospodarowanie  odpadów komunalnych z terenu miasta Ustka w 2018 i 2019 roku”.
2) Nr 0050.GN.23.2018 z dnia  22.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Miasta Ustka, położonej w  Ustce przy ul. Kosynierów 21 oznaczonej  nr 2150/5.
3) Nr 0050.IKiOŚ.24.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługi oznakowania pionowego - Ustka 2018 rok"
4) Nr 0050.SOKS.25.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: powierzenia do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Ustce zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia (program terapeutyczny- profilaktyczny „Be Free”.
5) Nr 0050.SOKS.26.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia do  realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Ustce zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia (program „Aktywne Popołudnie”, „Socjoterapia Środowiskowa”).
6) Nr 0050.SOKS.27.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.234.2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwińmy żagle szans! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
7) Nr 0050.CIS.28.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. „Dług to nie wróg”, którego grantodawcą jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu.
8)  Nr 0050.SOKS.29.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: powierzenia do realizacji Gminnym Szkołom w Ustce zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia (zajęcia pozalekcyjne sportowe oraz edukacja morska).
9) Nr 0050.SOKS.30.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: powierzenia do realizacji Gminnym Szkołom w Ustce zadania własnego Gminy Miasto Ustka z zakresu ochrony zdrowia (półkolonie letnie).
10) Nr 0050.SOA.31.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Miasta i Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Urzędu Miasta Ustka do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism.
11) Nr 0050.RIE.32.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka nr 0050 RIE.200.2015 z dnia 02 października 2015r. w sprawie koordynacji działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.
12) Nr 0050.SOKS.33.2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych działających na terenie Gminy Miasto Ustka.
13)  Nr 0050.GN.34.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia woli nieodpłatnego nabycia do zasobu mienia komunalnego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa pozostającej w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA. (dz. Nr 1533/9 położona w Ustce przy ul. Portowej).
14)   Nr 0050.GN.35.2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (teren na cele uprawowe pomiędzy ulicami Darłowską i Jaśminową).
15)    Nr 0050.SOA.36.2018 z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia   Harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2019 rok.
16)  Nr 0050.FN.37.2018 z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
17) Nr 0050.IKiOŚ.38.2018 z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia III dialogu technicznego na cele przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka”.
18)    Nr 0050.IKiOŚ.39.2018 z dnia 05 lutego 2018 r. w sprawie przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce, mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka.
19) Nr 0050.FN. 40. 2018 z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2018 r.
20) Nr 0050.SOA.41.2018 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.31.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika Miasta i Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Urzędu Miasta Ustka do podpisywania decyzji administracyjnych, umów i pism.
21) Nr 0050.SOKS.42.2018. z dnia 07 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.215.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka.
 
22) Nr 0050. SOA.43.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do kierowania jednoosobowo jednostką budżetową Gminy Miasto Ustka pn. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce oraz dokonywania czynności prawnych związanych              z jego działalnością.
23)  Nr 0050.GN.44.2018 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargowym garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka - działka nr 2245, położonego w Ustce przy ul. Krótkiej.
24)  Nr 0050GN.45.2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 15/14, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej.
25) Nr 0050.GN.46.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  terenu stanowiącego  własność Gminy Miasta Ustka, położonego  w  Ustce przy ul. Nad Słupią.
26) Nr 0050.GN.47.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego w  Ustce przy ul. Bałtyckiej.
27) Nr 0050.FN.48.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2018 rok.
28) Nr 0050.GP.49.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 0050.GP.230.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 19 października 2017r. dotyczącego przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń.
29) Nr 0050.GN.50.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka (działka nr 15/13, położona przy ul. Promenada Nadmorska 11).
30) Nr 0050.GN.51.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie: wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Marynarki Polskiej 53 w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka .
31) Nr 0050.GN.52.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie : wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pl. J. Dąbrowskiego 3 w Ustce, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka.   
32) Nr 0050.GP.53.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie wyrażenie opinii przez mieszkańców Ustki w sprawie lokalizacji budowy tężni solankowych na terenie Miasta Ustka.
33) Nr 0050.SOA.54.2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka.
Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka bip.um.ustka.pl
                                              
Opr. Agnieszka Kaszuba

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

Pozostałe aktualności więcej >

Jak Teliga płyną po sukcesy!

Mamy stypendystów Marszałka Województwa Pomorskiego! Pięciu uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce otrzymało je w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego.

Opłaty adiacenckie - informacja

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na przebudowie ulic Sprzymierzeńców i Wczasowej informujemy, że podjęliśmy działania polegające na ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Słowiński Szlak Rybacki to oferta dostępna nie tylko w sezonie letnim. Z większości atrakcji można korzystać bowiem przez cały rok, odkrywając ich drugie oblicze…

więcej >

Sprawmy by Ustka wyglądała wyjątkowo - Burmistrz Jacek Graczyk zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie „Iluminacje Świąteczne 2018”.

więcej >

[start]Żłobek Miejski w Ustce, dzięki aktywności dyrekcji i Rady Rodziców, może liczyć na wsparcie przedsiębiorców. W listopadzie zabawki dla dzieci przekazała firma MGA ENTERTAINMEN, a w grudniu firmy MORPOL i CURVER. Przekazane przez przedstawiciela Morpolu Dawida Zielkowskiego lalki, samochody i bujaczki dzieci dostaną w prezencie podczas balu karnawałowego. Firma Curver dostarczyła natomiast bajkowe pojemniki na zabawki, dzięki czemu sale będą jeszcze bardziej kolorowe. Serdecznie dziękujemy za wspieranie najmłodszych!

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij