Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

S P R A W O Z D A N I E
z pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 31 stycznia 2018 r.

W minionym okresie:

1)      Prowadziłem rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie nocnej i świątecznej opieki medycznej w Ustce. Spotkałem się w tej sprawie z wieloma lekarzami, gdyż NFZ gotowy jest przekazać fundusze na prowadzenie przychodni nocą i w święta – musi jednak znaleźć się podmiot medyczny lub grupa lekarzy, która podejmie się tego zadania.

2)      Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pn. „Usteckie Centrum Usług Społecznych”. Projekt będzie realizowany przez Centrum Integracji Społecznej. Jego wartość to aż 3 592 363 zł, w tym dofinansowanie UE  3 412 745 zł. Wsparciem zostanie objętych 180 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w Ustce, w tym 90 osób – członków rodzin z dziećmi, 70 osób niesamodzielnych i  20 ich opiekunów. Działania realizowane będą od lipca 2018 r. do grudnia 2020 r.

3)      9 stycznia br. odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zagospodarowania parku przy ulicy Marynarki Polskiej. Mieszkańcy mogli wypowiedzieć się w tej sprawie również poprzez ankiety. Zaproponowane rozwiązania spotkały się z dużym zainteresowaniem, zebraliśmy sporo uwag i pomysłów. Koncepcja parku będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.

4)      Kontynuowaliśmy rozpoczęte w grudniu 2017 r. pogłębione konsultacje w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – dokumentu określającego w sposób ogólny politykę przestrzenną, w tym kierunki rozwoju przestrzennego oraz lokalne zasady zagospodarowania terenu. Przygotowaliśmy Indywidualny Plan Konsultacji z zastosowaniem zróżnicowanych technik konsultacyjnych po to, aby przybliżyć mieszkańcom tematykę planistyczną, wyjaśnić konieczność zmiany studium oraz poznać ich opinie oraz propozycje. Odbyły się spotkania warsztatowe dla młodzieży i dla dorosłych, a w dniach 19-21 stycznia br. w namiotach konsultacyjnych na terenie miasta przeprowadziliśmy badania ankietowe. Raport z konsultacji zostanie udostępniony mieszkańcom.

5)      12 stycznia br. zamontowaliśmy na promenadzie pierwszą ławeczkę solarną w regionie nadmorskim. Pełni ona rolę WI-FI i umożliwia doładowanie urządzeń mobilnych. Zasilana jest energią słoneczną.

6)      14 stycznia br. wziąłem udział w 26. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na ulicach Ustki kwestowało niemal siedemdziesięciu wolontariuszy. Ustczanie bardzo aktywnie włączyli się w tę akcję przygotowując wiele wydarzeń towarzyszących, wspólnie zebraliśmy ponad 71 tysięcy złotych.

7)      Rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu profilaktycznego „Aktywne popołudnie” skierowanego do dzieci i młodzieży w trudniejszej sytuacji rodzinnej. Animacja podwórkowa jest jedną z ciekawszych form wspierania dzieci i młodzieży, znajdujących się w trudniejszej sytuacji społecznej i wychowawczej, przy czym wsparcie to odbywa się w ich najbliższym otoczeniu. W Ustce planuje się przeprowadzić działania skierowane do dzieci i młodzieży w dwóch grupach wiekowych: 6-12 lat i 13-15 lat i objąć nimi co najmniej 15 dzieci. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie ich udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w związku z czym przewidziano dowożenie dzieci na zajęcia oraz zakup odpowiednich strojów. Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

8)      18 stycznia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie przebudowy ulic Pomorskiej, Nadmorskiej i Perłowej. Zgodnie z umową inwestycja ma zostać zrealizowana do końca maja br.

9)      22 stycznia br. podpisałem umowę z prezesem Spółki Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. dotyczącą oferty zabiegów rehabilitacyjnych, świadczonych w ramach Karty Usteckiego Seniora. Hotel Grand Lubicz przygotował ofertę pięciu zabiegów, MOPS dofinansuje raz w roku jeden wybrany zabieg w wysokości 50%. Do tej pory Ośrodek wydał już ponad 1500 Kart Seniora, a w program włączyły się 52 podmioty gospodarcze.

10)   Rozpoczęliśmy realizację programu przeciwdziałania bezdomności na terenie Ustki. Program prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miasto udostępniło na ten cel lokal mieszkalny. Mieszkanie treningowe zostanie udostępnione dwóm osobom bezdomnym.

W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1)      Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście, które koordynowane były przez Straż Miejską.

2)      Na wniosek Domu Kultury w Ustce wyrażono zgodę na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kosynierów 21 (siedziba Bałtyckiego Centrum Kultury).

3)      W związku z likwidacją Ośrodka Szkolenia Morskiego w Szczecinie – Filia w Ustce podjęto decyzję o przejęciu  przez miasto sprzętu dla potrzeb realizacji Programu Edukacji Morskiej w szkołach.

4)      Omówiono ofertę sponsorską Kompanii Piwowarskiej S.A.

5)      Wstępnie analizowano projekt opracowywanego Studium Komunikacyjnego Miasta Ustka (wersja uzgodniona z projektantem zostanie poddana konsultacjom społecznym).

6)      Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.

W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań zostały podpisane zarządzenia:

1)      Nr 0050.GN.1.2018  w sprawie użyczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustce lokalu mieszkalnego położonego w Ustce przy ul. Darłowskiej 57/1,

2)      Nr 0050.GN.2.2018 w sprawie  przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka położonego przy ul. Polnej , część działki nr 960,

3)      Nr 0050. FN.3.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

4)      Nr 0050.SOA.4.2018 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (starszy inspektor i starszy specjalista Straży Miejskiej),

5)      Nr 0050.SOA.5.2018 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (inspektor w Wydziale Finansowym),

6)      Nr 0050.SOKS.6.2018 w sprawie powołania  zespołu  ds. przyznawania stypendiów  sportowcom  amatorom za  wyniki  sportowe,

7)      Nr 0050.SOKS.7.2018 w sprawie  zasad  udostępniania i korzystania z  obiektów sportowych Miasta Ustka oraz zasad koordynacji i współpracy pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji a placówkami oświatowymi,

8)      Nr 0050.IKiOŚ.8.2018 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia dialogu technicznego na cele przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dla zadania pn.: „Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym położonej w Porcie Morskim Ustka”,

9)      Nr 0050.CIS.9.2018  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.CIS.132.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,

10)   Nr 0050.SOKS.10.2018 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok   (powierzenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ustce wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia),

11)  Nr 0050.SOKS.11.2018 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok  (powierzenie  palcówkom oświatowym (Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3) wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia polegającego na realizacji zajęć pozalekcyjnych sportowych oraz edukację morską),

12)  Nr 0050.SOKS.12.2018 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok   (powierzenie Centrum Integracji Społecznej w Ustce wykonanie zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia),

13)  Nr 0050.SOKS.13.2018 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miasto Ustka na 2018 rok                  ( powierzenie Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 wykonania zadania własnego Gminy Miasto Ustka w zakresie ochrony zdrowia – półkolonie letnie),

14)  Nr 0050.GN.14.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Słowiańskiej 31A/2),

15)  Nr 0050.GN.15.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/5),

16)  Nr 0050.GN.16.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/17),

17)  Nr 0050.GN.17.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 4/18),

18)  Nr 0050.GN.18.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Przylesie 8/8),

19)  Nr 0050.GN.19.2018 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal przy ul. Kosynierów 20/3),

20)  Nr 0050.FN.17.2018 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok,

21)  Nr 0050.GP.21.2018 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania projektu zagospodarowania terenu parku przy ulicy Marynarki Polskiej.

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka bip.um.ustka.pl


Opr. Agnieszka Kaszuba

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

Pozostałe aktualności więcej >

Zabawa w szczytnym celu

Już w najbliższą środę, 20 lutego, odbędzie na usteckim lodowisku impreza charytatywna. Zapraszamy w imieniu Centrum Kultury Gminy Ustka, organizatora imprezy.

Program "Czyste powietrze"

Od 21 stycznia 2019 r. mieszkańcy województwa pomorskiego mogą ponownie składać wnioski o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Czyste Powietrze.

Ustecka Szkoła Biegania i trener Adam Jakubowski to usteccy laureaci 59. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Trenera Roku w Regionie Słupskim, organizowanego przez Głos Pomorza. Uroczysta gala wręczenia statuetek odbyła się w sobotę, 9 lutego, w Dolinie Charlotty.

więcej >

Informujemy o zarządzonych przez Burmistrza Jacka Graczyka konsultacjach społecznych, których przedmiotem będzie wyrażenie przez mieszkańców Ustki opinii w sprawie Rocznego Planu Konsultacji Społecznych na 2019 rok i Rocznego Planu Spotkań na 2019 rok.

więcej >

18 lutego rozpocznie się konkurs dla przedsiębiorstw chcących otrzymać wsparcie w postaci bezpłatnej usługi Brokera zagranicznego.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij