Przejdź do treści

Ustka

Wyszukiwarka

Szukaj
pl
BIP

Organizacje Pozarządowe

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Współpracą z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Ustka, tel. 59 815 43 72.


1. Organizacje pozarządowe - konkursy, przepisy prawne, wzory formularzy  do pobrania i inne informacje  (BIP) .

2. Aktualizacja danych dotyczących wykazu organizacji pozarządowych.  

W ramach Projektu „Lepiej, skuteczniej, nowocześniej – Gmina Miasto Ustka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej; Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, celem istniejącej potrzeby utworzenia „mapy aktywności” organizacji pozarządowych, pozwalającej na wprowadzenie i aktualizację danych on-line nt. organizacji pozarządowych z terenu miasta Ustka, trwa przygotowanie "Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Ustka”.

W celu uaktualnienia danych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: pwszolkowski@um.ustka.pl a następnie przesłanie ankiety pocztą do Urzędu Miasta Ustka na adres ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 76-270 Ustka lub dostarczenie osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Ustka (pokój Nr 104).

Do pobrania: ankieta                                                                                                         

Zarządzenie w sprawie: utworzenia, procedury aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych

3. Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasto Ustka. 

Przygotowana przez Gminę Miasto Ustka „Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ustka” podzielona jest na dwie części - wykaz alfabetyczny oraz wykaz ze względu na pole działania. Celem stworzenia mapy jest przygotowanie kompletnej listy organizacji działających na terenie Gminy Miasto Ustka, która polepszy kontakt pracowników administracji oraz mieszkańców z organizacjami. Mapa Aktywności będzie podstawą współpracy Gminy Miasto Ustka z organizacjami pozarządowymi oraz informowania ich o podejmowanych działaniach. 

Mapa ma również przyczynić się do zawiązania bliższej współpracy pomiędzy organizacjami. Mapa aktywności jest dla organizacji pozarządowych jedną z form promocji, jak również szansą zaprezentowania swojej działalności szerszemu gronu społeczeństwa, a także podjęcia współpracy z innymi organizacjami.

Dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienia oraz uzupełnienia ankiet i przesłania, co pozwoli na uatrakcyjnienie i poszerzenie istniejącej mapy.

Wersję papierową ankiety proszę dostarczyć  na adres ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 , 76-270 Ustka (bądź osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Ustka, pokój Nr 104).

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Ustki:

Nazwa organizacji
Opis
Stowarzyszenie Ludzi Morza - "Morze" Więcej informacji
Usteckie Towarzystwo Pływackie "AQUA" Więcej informacji
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  Więcej informacji
 Centrum Sportów Wodnych OPTY  Więcej informacji
 Klub Sportowy „Flota”  Więcej informacji
 Klub Tenisa Stołowego  Więcej informacji
 Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Jantar”  Więcej informacji
 Lokalna Organizacja Turystyczna "Ustka i Ziemia słupska"  Więcej informacji
 Miejski Klub Sportowy „Jantar”  Więcej informacji
 Międzyszkolny Klub Karate „Kyokushin” w Ustce  Więcej informacji
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Ustce  Więcej informacji
 Polski Związek Wędkarski, Okręg Słupsk, Koło "Moczykij" w Ustce  Więcej informacji
 Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk Koło w Ustce  Więcej informacji
 Słowińska Grupa Rybacka  Więcej informacji 
 Stowarzyszenie Marynistów Polskich, Oddział w Ustce  Więcej informacji
 Stowarzyszenie Miłośników Fortyfikacji  Więcej informacji
 Stowarzyszenie Pomocy "Bene - Vita”  Więcej informacji
 Stowarzyszenie Sympatyków Piłki  Ręcznej „Szczypiorniak” – Ustka  Więcej informacji
 Stowarzyszenie Turystyczno- Sportowe "Ustka"  Więcej informacji
Ustecka Orkiestra Dęta
 Więcej informacji
 Stowarzyszenie Życzliwych Ustce  Więcej informacji
 Towarzystwo Przyjaciół Ustki  Więcej informacji
 UKLS Modern JUJITSU „Gepard” Ustka  Więcej informacji
 Ustecki Szkolny Związek Sportowy  Więcej informacji
 Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj Kolorowo"  Więcej informacji
 Usteckie Forum Turystyczne  Więcej informacji
 Usteckie Towarzystwo Tenisowe  Więcej informacji

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Informujemy, że Rada Miasta Ustka na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XLI/366/2017 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. Treść uchwały do pobrania poniżej: Uchwała Nr XLI/366/2017

więcej

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Miasta Ustka podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

więcej

Oferta Stowarzyszenia "Alpha Team" na realizację zadania publicznego pn. "Morze przygody"

Burmistrz Miasta Ustka informuje o złożeniu przez organizację pn. Stowarzyszenie "Alpha Team" oferty na realizację zadania publicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosimy o wnoszenie uwag do załączonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji oferty tj. do dnia 03 listopada 2017 r.

więcej

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA USTKA W SPRAWIE: „PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK”

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Ustka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.

więcej

Oferta Lekkoatletycznego Klubu Sportowego "Jantar" Ustka na realizację zadania publicznego pn. "Zakończenie kariery sportowej Barbary Madejczyk Mityng Lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży"

Burmistrz Miasta Ustka informuje o złożeniu przez organizację pn. Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Jantar" Ustka oferty na realizację zadania publicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosimy o wnoszenie uwag do załączonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji oferty tj. do dnia 29 sierpnia 2017 r. Oferta do pobrania poniżej: Oferta LKS "Jantar" Ustka

więcej

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Ustki na realizację zadania publicznego pn. "Digitalizacja i udostępnienie cyfrowej kolekcji zbiorów Muzeum Ziemi Usteckiej"

Burmistrz Miasta Ustka informuje o złożeniu przez organizację pn. Towarzystwo Przyjaciół Ustki oferty na realizację zadania publicznego. W związku z powyższym na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosimy o wnoszenie uwag do załączonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji oferty tj. do dnia 15 maja 2017 r. Oferta do pobrania poniżej: Oferta TPU

więcej

Nowe wzory wniosku i sprawozdania!

Przypominamy, że dnia 02 września 2016 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzory zgodne z rozporządzeniem obowiązują wszystkie organizacje przy składaniu ofert w konkursach, które ogłoszone zostaną do realizacji na 2017 rok oraz WSZYSTKIE organizacje, które zobowiązane są do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w 2016 r. Poniżej zamieszczamy treść rozporządzenia oraz wzory oferty i sprawozdania w wersji edytowalnej. Rozporządzenie Wzór wniosku Wzór sprawozdania

więcej

Komunikat Burmistrz Miasta Ustka w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych

Ustka, 24 listopada 2016r.                                                                        Komunikat Burmistrz Miasta Ustka w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych   Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych .   Komisje Konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonych przez Gminę Miasto Ustkę otwartych konkursów ofert. Kandydatem na członka Komisji Konkursowej może zostać każdy przedstawiciel organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mającej siedzibę na terenie miasta Ustki lub działającej na rzecz jego mieszkańców, pod warunkiem, że podmiot, który reprezentuje, nie będzie brał udziału w konkursie. Wybór nastąpi na podstawie kwalifikacji kandydatów w danym obszarze merytorycznym. Kandydatury proszę składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu . Kandydatury należy zgłaszać do dnia 16 grudnia  (piątek) 2016r. na adres Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka  lub osobiście w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w tut. Urzędzie (w pokoju Nr 03), tel. (059 8154 384). Spośród zgłoszonych kandydatur zostanie dokonany wybór członków Komisji Konkursowych, z uwzględnieniem wskazanych w formularzach zgłoszeniowych zadań publicznych, w których kandydat gotów jest opiniować oferty. Formularz zgłoszeniowy kandydata

więcej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij