Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Komunikaty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wyprawka szkolna 2015 r.

Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016  W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015 R. - „WYPRAWKA SZKOLNA” Informacja została sporządzona na podstawie: Uchwały nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z dnia 2 lipca 2015 r. poz. 938/. --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2015/2016. 2. Wniosek należy składać do Dyrektora Szkoły. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka); pełnoletniego ucznia; na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka); pełnoletniego ucznia. 3.  Termin składania wniosków w szkołach – do dnia14 września 2015 r. 4. W wypadkach losowych dopuszcza się możliwość udzielania pomocy w ramach programu rządowego „Wyprawka szkolna” na podstawie wniosku złożonego w późniejszym terminie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach , dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum : 1)  na podstawie kryterium dochodowego: uczniom pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł netto osiągnięty w roku kalendarzowym 2013 r. W 2015 r. należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wynoszące 574 zł.   Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest to rok 2013 . 2) poza kryterium dochodowym: uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), tj., gdy w rodzinie występuje m.in . : ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa. 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach , dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom : 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabo słyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie - uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: - szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia , z wyjątkiem klasy I , - gimnazjów, z wyjątkiem klas I , ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klas I , ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klas I , ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV , - szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, - liceów plastycznych. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych. Nie dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej , w przypadku, gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. II. Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić: Lp. Typ szkoły/klasa Wysokość dofinansowania 1) Dla ucznia: klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia do kwoty 225 zł 2) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 225 zł 3) Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasie III szkoły podstawowej albo w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia , który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego * do kwoty 770 zł 4) Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum , który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego lub w szkole ponadgimnazjalnej do kwoty 225 zł 5) Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach III, V i VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego* do kwoty 770 zł 6) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 325 zł 7) Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach V i VI szkoły podstawowej, w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego** do kwoty 770 zł 8) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który nie korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego do kwoty 350 zł 9) Dla ucznia: niesłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w klasach II i III gimnazjum, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach V-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, który korzysta z podręczników do kształcenia specjalnego *** do kwoty 607 zł 10) Dla ucznia klasy IV technikum do kwoty 445 zł 11) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w zasadniczej szkole zawodowej do kwoty 390 zł 12) Dla ucznia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność ww. - w liceum ogólnokształcącym, technikum, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznym do kwoty 445 zł 13) Dla ucznia: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym - w klasach I i II szkoły podstawowej w przypadku, gdy nie korzysta z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN do kwoty 175 zł  * pkt. 3 i 5 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego , niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 192,50 zł . ** pkt. 7 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego , niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 308 zł . *** pkt. 9 - w przypadku, gdy uczeń korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego , niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, kwota zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższa niż 303,50 zł . III.  Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016 Wniosek będzie dostępny w szkole , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w terminie do 14 września 2015 r. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty uprawniające do uzyskania pomocy finansowej według odpowiedniego kryterium. - zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów, - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego, - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego (słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej) do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, - w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia poza kryterium dochodowym - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie. 5.   Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły. 6. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją  burmistrzowi miasta. 7. Po otrzymaniu listy uczniów burmistrz miasta informuje dyrektora szkoły o liczbie uczniów, którym może być przyznana pomoc poza kryterium dochodowym. 8. Dyrektor szkoły po analizie wniosków o poznanie pomocy uczniom poza kryterium dochodowym, biorąc pod uwagę lokalne warunki ekonomiczne i społeczne oraz zgodnie z informacją o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc poza kryterium dochodowym podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy tym uczniom. 9. Burmistrz przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły. 10. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:- faktury,- rachunku,- paragonu,- oświadczenia o zakupie odpowiednio  podręczników lub materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”. 11. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: - imię i nazwisko ucznia;- nazwę i adres szkoły;- klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w;- wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;- kwotę zakupu;- datę zakupu;- czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne. Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka w sprawie:określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna."

więcej >

Przetarg ustny - wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny - SP1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ustny na oddanie w najem pomieszczenia w budynku szkoły, z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2015 roku o godz. 14°° w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów jest:  p. Elżbieta Abramczyk - kierownik gospodarczy, tel. 59 8144624 Pełna informacja

więcej >

Spotkanie dla mieszkańców Miasta Ustka w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju

Spotkanie dla mieszkańców Miasta Ustka w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju   W związku z pracami Słowińskiej Grupy Rybackiej nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, chcielibyśmy zaprosić Państwa na spotkania konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządowców działających w Mieście Ustka, podczas którego przedyskutujemy główne problemy i wyzwania dla obszaru, a także propozycje celów  nowej Strategii.   Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2015r. w godz. 10:00-13:00 w Urzędzie Miasta Ustka przy ul. Wyszyńskiego 3.   Jednocześnie zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpowszechnianiu wiadomości o konsultacjach wśród mieszkańców Państwa obszaru.   W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Słowińskiej Grupy Rybackiej pod nr tel.: 516 559 181 lub na adresy e-mail: e.laskowska@sgr.org.pl , m.maczynski@sgr.org.pl .  

więcej >

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku - 19. 08. 2015

Ocena jakości wody w kąpieliskach Ustka Wschód i Ustka Zachód Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku Ustka Wschód 1 Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku Ustka Wschód 2 Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku Ustka Zachód 1 Sprawozdanie z badania wody w kąpielisku Ustka Zachód 2

więcej >

Bezpłatne badania profilaktyczne

Na prośbę Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku informuję o możliwości skorzystania przez mieszkańców powiatu słupskiego z bezpłatnych badań wykonywanych w ramach realizowanych programów profilaktycznych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Są to programy: - profilaktyki chorób układu krążenia, - profilaktyki gruźlicy - profilaktyki raka szyjki macicy:   W ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia badania mogą wykonać osoby znajdujące się na liście lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w wieku 35, 40, 45, 50, oraz 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców). Osoby obciążone poniższymi czynnikami ryzyka kwalifikują się do udzielania świadczeń w programie: 1) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg), 2) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu), 3) palenie tytoniu, 4) niska aktywność ruchowa, 5) nadwaga i otyłość, 6) upośledzona tolerancja glukozy, 7) wzrost stężenia fibrynogenu, 8) wzrost stężenia kwasu moczowego, 9) nadmierny stres, 10) nieracjonalne odżywianie, 11) wiek, 12) płeć męska, 13) obciążenia genetyczne.   W ramach programu profilaktyki gruźlicy z bezpłatnych badań mogą skorzystać  osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki POZ, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym: 1) osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub 2) osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: a) długotrwałe bezrobocie, b) niepełnosprawność, c) długotrwałą chorobę, d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych, e) bezdomność. 3) Świadczeniobiorca musi złożyć oświadczenie, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).   Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany jest co 36 miesięcy i obejmuje kobiety w wieku 25-59 lat lub które otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy . Panie z tej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania .   Czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są m.in.: a) zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) b) wiek - zachorowalność zwiększa się wraz z wiekiem c) szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 r.ż. d) wczesne rozpoczęcie życia seksualnego, e) duża liczba partnerów seksualnych, f) duża liczba odbytych porodów, g) niski status społeczny i ekonomiczny, h) palenie papierosów, i) stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym. Więcej informacji na stronie www.nfz-gdansk.pl - zakładka „profilaktyka zdrowotna”  

więcej >

Przetarg ustny - wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny w SP nr 1

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce ogłasza przetarg ustny na oddanie w najem pomieszczenia w budynku szkoły, z przeznaczeniem na sklepik szkolny.  Przetarg odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godz. 11°° w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce. Lokal przeznaczony do prowadzenia działalności handlowej można oglądać w dni robocze od godz. 8:00 do 14:00. Osobą upoważnioną do kontaktów jest:  p. Elżbieta Abramczyk - kierownik gospodarczy, tel. 59 8144624 Pełna informacja

więcej >

Pomoc żywnościowa z Banku Żywności

  Informujemy, że w dniu 10 sierpnia 2015 roku rozpoczyna się dystrybucja artykułów żywnościowych otrzymanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla mieszkańców gminy Ustka realizuje Stowarzyszenie „Pomocy Bene-Vita” w Ustce przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ustce. Pomocą żywnościową objęte są osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. osoba samotnie gospodarująca 813,00 zł, osoba w rodzinie 684,00 zł.   Paczka żywnościowa będzie zawierać (ilości podane na 1 osobę w rodzinie):   1. dżem truskawkowy – 2 sztuki 2. groszek z marchewką – 2 sztuki, 3. kasza jęczmienna – 2 sztuki, 4. koncentrat pomidorowy – 4 sztuki, 5. makaron świderki – 2 sztuki, 6. mielonka wieprzowa – 2 sztuki, 7. mleko UHT – 1 sztuka, 8. olej rzepakowy – 1 sztuka, 9. ryż biały – 1 sztuka. Żywność w formie paczek żywnościowych wydawana będzie w dniach od 10 sierpnia 2015 roku do 13 sierpnia 2015 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku  

więcej >

wnioski do MPZP Grunwaldzka A

INFORMACJA - składanie wniosków do MPZP "GRUNWALDZKA A" Informujemy Mieszkańców, że do dnia 31 sierpnia 2015r. można składać wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Grunwaldzka A".   więcej informacji

więcej >

Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich

Po raz kolejny serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na indywidualne spotkanie ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje odbędą się w dniu 12 sierpnia 2015 r. w godzinach od 13:30 do 15:30 w sali 204 (I piętro) Urzędu Miasta Ustka. Konsultacje są bezpłatne i nie jest konieczne wcześniejsze zgłoszenie.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij