Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na stanowisko urzędnicze - Samodzielne Stanowisko Biura Rady

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Nabór został unieważniony
szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej, zakładka Rekrutacja pracowników

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielne Stanowisko Biura Rady Miasta

oferta z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie o profilu administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w samorządzie, w tym w kontakcie z petentem,
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, prawa przedsiębiorców, Statutu Miasta Ustka,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, przejawianie inicjatywy, wysoka kultura osobista.

 

3. Zakres  podstawowych zadań: 

1) obsługa organizacyjno-biurowa Rady Miasta, komisji i radnych,
2) organizacja sesji Rady Miasta i posiedzeń komisji oraz zapewnienie należytej obsługi technicznej i merytorycznej w tym zakresie,
3) przygotowywanie projektów planów pracy rady i komisji statutowych,
4) opracowywanie projektów budżetu w części dot. funkcjonowania rady oraz przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie,
5) prowadzenie spraw osobowych radnych i ewidencja udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miasta,
6) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do rady,
7) przygotowywanie i kompletowanie materiałów pod obrady sesji,
8) organizowanie szkoleń radnych,
9) udostępnianie dokumentów, do których wydawania upoważniony jest przewodniczący rady, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej,
10) przesyłanie uchwał Rady Miasta do organu nadzorująco-prawnego oraz do publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym,
11) przygotowywanie dokumentacji rady do archiwum zakładowego.
12) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, między innymi realizowanie obowiązku dot. reklamowania radnych Rady Miasta oraz współpraca w tym zakresie z pracownikiem na stanowisku obronności i obrony cywilnej,
13) sprawowanie zastępstwa w przypadku nieobecności w pracy inspektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych w następującym zakresie:
      - protokołowania spotkań z narad  kierownictwa i przyjęcia interesantów,
      - obsługi komisji Rady Miasta Ustka,
14) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminów biegu interpelacji oraz przechowywanie wniosków zgłaszanych przez radnych na sesjach i komisjach,
15)  przygotowywanie spotkań radnych z wyborcami i  mieszkańcami,
16)  wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu i  Senatu RP, Burmistrza, Rady Miasta, ławników i innych
      Ponadto prowadzenie rejestrów, ewidencji i wykazów:
1) rejestr uchwał rady,
2) rejestr interpelacji radnych,
3) rejestr Honorowych Obywateli Miasta,
4) rejestr skarg i wniosków kierowanych do Rady Miasta i rozpatrywanych przez Radę Miasta,
5) ewidencję projektów uchwał,
6) ewidencję wniosków oraz opinii Rady Miasta,
7) wykaz radnych miasta,
8) wykaz członków komisji Rady Miasta, klubu radnych oraz radnych niezrzeszonych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Biurze Rady Miasta.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór do Biura Rady Miasta Ustce” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.
 3. Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij