Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji , Infrastuktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza III nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska oferta z dnia 5 grudnia 2018 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok pracy w Urzędzie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności: budownictwo, inżynieria środowiska,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
        - konstrukcyjno-budowlanej lub
       - drogowej,
 • wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej,
 • posiadanie umiejętności kosztorysowania,
 • znajomość przepisów ustaw: Prawa zamówień publicznych, samorządu gminnego, Kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • biegła analiza zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz map zasadniczych na potrzeby określenia wykonalności planowanej inwestycji,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,
 • umiejętność pracy w zespole, prowadzenia negocjacji, bezkonfliktowego działania,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres podstawowych zadań:

1) przygotowywanie decyzji administracyjnych i uzgodnień projektów budowlanych inwestycji realizowanych na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Ustka;
2) przygotowanie, nadzór  i odbiór realizowanych inwestycji;
3) uczestnictwo w przygotowaniu postępowań przetargowych w zakresie powierzonych obowiązków;
4) uczestnictwo w przygotowaniu propozycji w zakresie wydatków budżetowych dotyczących zadań remontowych i inwestycyjnych Gminy;
5) organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, na II piętrze, budynek bez windy, z parteru na piętro podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w Referacie Inwestycji.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: 
wskaźnik zatrudnienia osób
     niepełnosprawnych w miesiącu listopadzie 2018 r. w Urzędzie Miasta  Ustka  przekroczył 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7.
Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora ds. realizacji inwestycji" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka lub drogą pocztową. Termin: do dnia 18 grudnia 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309.
 

8. Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3.będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.  Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika  z  art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij