Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Aplikant Straży Miejskiej w Ustce

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ w USTCE

oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r.

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania konieczne  zgodnie z art. 24 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 706 ze zm.):

1) obywatelstwo polskie,
2) ukończone 21 lat,
3) korzystać z pełni praw publicznych,
4) nie być skazaną prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5) nienaganna opinia,
6) sprawność pod względem psychicznym i fizycznym,
7) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
8) wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe.

2. Wymagania  dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2) ukończone szkolenie podstawowe dla strażników gminnych,
3) dobra znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
4) podzielność uwagi, szybka orientacja, spostrzegawczość,
5) kreatywność, dyspozycyjność,
6) prawo jazdy kateg. B  


3. Zakres najważniejszych zadań na zajmowanym stanowisku:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
2) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
3) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
4) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
6) inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
7) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
8) realizacja zadań i obowiązków zgodnie z ustawą o strażach gminnych i aktów prawa miejscowego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- praca patrolowa na terenie miasta Ustka, prowadzenie samochodu służbowego, - zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia,  zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia
i posiadane umiejętności,
6) kserokopia książeczki wojskowej  (strony z wpisami, oryginał do wglądu),
7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz opinia / referencje lub oświadczenie o nienagannej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – aplikant SM" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie  do dnia 16 kwietnia 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8146 761.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij