Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH, OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

oferta pracy z dnia 26 marca 2018 r.


1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą szkolną,
 • znajomość zagadnień z zakresu pracy pedagogicznej i resocjalizacji,
 • umiejętność przygotowania projektów pism, scenariuszy imprez, notatek prasowych, analiz pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów pakietu Microsoft Office,
 • samodzielność na stanowisku pracy, dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • predyspozycje osobowościowe: wysoki poziom empatii, łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą szkolną, kreatywność, cierpliwość, uzdolnienia manualne.

3. Zakres podstawowych zadań:

1) współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą,
2) pomoc w nauce,
3) organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
4) działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych,
5) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
6) przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza,
7) prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,
8) pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz projektów uchwał i zarządzeń.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca poza siedzibą Urzędu Miasta Ustka, z dziećmi i młodzieżą szkolną, przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych.


 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka  nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2
ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór - inspektor Wydz. SOKS-CPD" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij