Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
oferta pracy z dnia 20 lutego 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne o kierunku: architektonicznym, urbanistycznym, budownictwa lądowego lub gospodarki przestrzennej,
 • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy  lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość prawa budowlanego, znajomość ustawy o zamówieniach publicznych i innych ustaw: uzdrowiskowej, o ochronie zabytków,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność.
 • prawo jazdy kat. B


3. Zakres najważniejszych zadań:
1) procesowanie sporządzanych opracowań planistycznych: Studium Uwarunkowań  i Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
2) planowanie przestrzeni Miasta celem poprawy jakości życia mieszkańców z uwzględnieniem zasady zwiększania dochodów budżetu Miasta,
3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp),
4) przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i przygotowywanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
7) opracowywanie i monitorowanie oraz przygotowywanie projektów zmian dokumentów strategicznych Miasta a dotyczących planowania przestrzeni miejskiej,
8) pełna obsługa interesantów w zakresie informacji na temat lokalizacji inwestycji i warunków inwestowania,
9) sporządzanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,
10) współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków,
11) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, a w szczególności:
a) sporządzanie projektów aktów prawnych dotyczących Uzdrowiska Ustka, w tym statutu,
b) opracowywanie i aktualizacja operatu uzdrowiskowego,
c) nadzór nad urządzeniami lecznictwa uzdrowiskowego,
d) współdziałanie z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi w poszczególnych dziedzinach    medycyny oraz zakładami lecznictwa uzdrowiskowego w Ustce.
12) kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście, w tym opracowywanie i aktualizacja zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz z monitorowaniem ich przestrzegania,
13) koordynowanie działań komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia spójności i wysokiego poziomu estetyki przestrzeni publicznej miasta,
14) współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów.,
15) współpraca w zakresie istniejących na terenie miasta zabytków z konserwatorem zabytków i wykonywanie zadań określonych w gminnym programie opieki nad zabytkami miasta Ustka

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze komputera w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2    ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „ Nabór na Naczelnika Wydz. GP", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie do dnia 15 marca 2018 r.  Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/ i nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej w BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij