Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Finansowym

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR w Wydziale Finansowym
oferta pracy z dnia 10 stycznia 2018 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, rachunkowości, finansów publicznych,
 • 3 lata stażu pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub w komórkach finansowo-księgowych, 
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • odpowiedzialność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań, w szczególności:
1) Przygotowywanie, kompletowanie, sprawdzanie pod względem rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia dokumentów finansowych.
2) Kontrola pod względem formalno-rachunkowym, klasyfikowanie i dekretowanie dowodów finansowych oraz księgowanie wydatków jednostki i wniosków o zaangażowanie wydatków.
3) Kontrola wstępna i bieżąca dokumentów kasowych.
4) Klasyfikowanie środków trwałych.
5) Prowadzenie ewidencji stanu majątkowego jednostki.
6) Amortyzowanie środków trwałych.
7) Prowadzenie analityki środków trwałych i syntetyki wyposażenia.
8) Bieżące sprawozdanie zgodności wyciągów bankowych z ewidencją syntetyczną.
9) Uzgadnianie syntetyki z analityką.
10) Bieżąca analiza kont rozrachunkowych, zgłaszanie nieprawidłowości w tym zakresie Skarbnikowi.
11) Rozliczanie osób za powierzone mienie (paliwo, materiały).
12) Sporządzanie dziennika obrotów oraz zestawienia obrotów i sald miesięcznie.
13) Prowadzenie analityki do konta 300 – Materiały oraz rozliczanie osób odpowiedzialnych.
14) Ewidencja i sprawozdawczość z zakresu środków pozyskanych, w tym unijnych.
15) Rozliczanie inwentaryzacji.
16) Prowadzenie rejestru wydatków budżetowych zgodnie z klasyfikacja budżetową.
17) Prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa w zakresie danych osobowych – przygotowywanie przelewów tych opłat.
18) Prowadzenie księgowości syntetycznej inwestycji.
19) Prowadzenie kartotek finansowych dla każdej inwestycji – konto 080 oraz księgowanie powstałych z tego tytułu środków trwałych OT.
20) Sporządzanie informacji, deklaracji i sprawozdań z zakresu wykonywanych czynności
21) Sporządzanie sprawozdań środków trwałych SG-01 do Urzędu Statystycznego.
22) Sporządzanie bilansu Urzędu Rachunku Zysków i Strat, Zmian Funduszu Jednostki oraz zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych, rachunków zysków i strat, zmian funduszu jednostki oraz bilansu skonsolidowanego.
23) Przygotowywanie przelewów środków finansowych.
24) Kompletowanie, bieżące rejestrowanie i przekazywanie do archiwum akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
25) Sprawowanie zastępstwa w czasie nieobecności inspektora ds. płac w zakresie posiadanej wiedzy.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu grudniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w      przypadku       pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia  i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora Wydz. FN" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 stycznia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154368.

Data dodania

Autor Małgorzata Bogusz (Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij