Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych
oferta z dnia 25 września 2017 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy, 
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane  wykształcenie o profilu administracja publiczna,
 • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego),
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:
1) przyjmowanie korespondencji i przekazywanie do dekretacji Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi,
2) przekazywanie zadekretowanej korespondencji do Biura Obsługi Interesantów,
3) przyjmowanie korespondencji do podpisu oraz zwrot podpisanej korespondencji na stanowiska pracy,
4) koordynacja obiegu dokumentów w sekretariacie,
5) prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza, w tym prowadzenie terminarza przyjęć interesantów,
6) przyjmowanie interesantów zgłaszających wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem lub kierowanie do odpowiednich stanowisk pracy,
7) pisanie pism związanych z udziałem Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza w konferencjach, naradach i spotkaniach,
8) prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych,
9) prowadzenie rejestru służbowych delegacji krajowych i zagranicznych (wystawianie, ewidencjonowanie),
10) koordynowanie wszelkich spraw związanych z pobytem w delegacjach służbowych (rezerwacja terminów, miejsc itp.),
11) prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem sal narad Urzędu,
12) prowadzenie rejestru kluczy,
13) prowadzenie rejestru pieczęci,
14) odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie znajdujące się w sekretariacie.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno - Organizacyjnych
 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 12 października 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij