Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Promocji

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w Wydziale Promocji
oferta z dnia 15 września 2017 r.

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 lata stażu pracy, 
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane  wykształcenie o profilu turystycznym, humanistycznym, marketingu, zarządzania,
 • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego lub komórkach zajmujących się promocją i marketingiem),
 • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • dobra znajomość obsługi komputera,  
 • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność,
 • znajomość języka angielskiego.

 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań: 

1) przygotowywanie i realizacja działań promocyjnych Miasta,
2) koordynacja prac związanych z przygotowywaniem do sezonu letniego oraz nadzorowanie jego przebiegu,
3) przygotowywanie i obsługa imprez promocyjnych,
4) organizowanie i przygotowywanie spotkań Burmistrza Miasta z Mieszkańcami oraz innych spotkań i uroczystości okolicznościowych,
5) współpraca z Rzecznikiem Prasowym Miasta w zakresie realizacji zadań związanych z polityką informacyjną miasta i bieżąca aktualizacja strony internetowej,
6) prowadzenie dokumentacji merytoryczno-finansowej na potrzeby wydziału,
7) przygotowywanie analiz i informacji z zakresu działania wydziału dla potrzeb Burmistrza, Rady Miasta i innych podmiotów,
8) pomoc w przygotowywaniu projektu budżetu wydziału oraz przygotowywanie projektów umów, uchwał, zarządzeń i innych dokumentów  na zajmowanym stanowisku. 

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Promocji.  

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


7. Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora w Wydziale Promocji” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 27 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154350.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij