Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

II nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR w WYDZIALE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
oferta z dnia 7 września 2017 r.

 

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
4) wykształcenie wyższe o specjalności geodezyjnej lub planowanie przestrzenne, administracja, budownictwo lub inne pokrewne,
5) co najmniej 3 lata stażu pracy,
6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
1)
znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawo geodezyjne i kartograficzne,  o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu przestrzennym, o samorządzie gminnym, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
2) dobra znajomość obsługi komputera, programów Windows, oprogramowania z pakietu Office, Microsoft,
3) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
4)  wysoka kultura osobista. 

3. Zakres  wykonywanych  podstawowych zadań:
1) prowadzenie spraw z zakresu podziału nieruchomości,
2) prowadzenie spraw scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,
3) ustalanie opłat adiacenckich oraz planistycznych,
4) nadawanie numerów porządkowych nieruchomości oraz prowadzenie spraw z zakresu nazewnictwa ulic,
5) przygotowywanie dokumentacji przetargowej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
6) ustanawianie służebności przesyłu,
7) zlecanie czynności związanych z pracą wydziału tj. robót geodezyjnych, robót wykonywanych przez rzeczoznawcę majątkowego, nadzór nad terminowością ich wykonania,
8) kontrola wykorzystania środków przyznanych budżetem, w zakresie dokonywanych zleceń,
9) prowadzenie księgowości wydziałowej,
10) współudział w opracowaniu dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego  oraz decyzji w zakresie zadań  na zajmowanym stanowisku pracy. 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta na II piętrze. Budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu sierpniu 2017 r. w Urzędzie Miasta wynosił co najmniej 6%. 

 6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „II nabór  na inspektora w Wydziale GN” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 19 września 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154331.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij