Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Naczelnik Wydziału Promocji

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Naczelnik Wydziału Promocji
oferta z dnia 7 sierpnia 2017 r.
 

1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z realizacją zadań objętych naborem,
  • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość regulacji prawnych z zakresu działania Wydziału Promocji  oraz  ustawy prawo zamówień publicznych, finansach publicznych i kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • wysoka kultura osobista.

3. Zakres  zadań:

1) kierowanie i nadzór nad pracą wydziału w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka,
2) przygotowywanie i realizacja strategii promocji Miasta,
3) inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących Miasto Ustka w kraju i poza jego granicami,
4) inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć promujących  Miasto Ustka jako uzdrowisko,
5) projektowanie i przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych,
6) bezpośrednia współpraca z miastami partnerskimi Miasta w zakresie organizacji wspólnych imprez oraz wspólnej promocji,
7) planowanie i organizacja imprez dla mieszkańców Miasta i turystów,
8) koordynacja imprez, a w szczególności koordynacja działań w tym zakresie, wszystkich podmiotów związanych z budżetem Miasta,
9) współpraca z jednostkami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji,
10) monitoring ruchu turystycznego oraz prowadzenie badań w tym zakresie,
11) dbałość o wysoką jakość pracy, nadzór nad terminowością i prawidłowym załatwianiem spraw przez podległych pracowników, rozdzielanie zadań, nadzór nad sporządzanymi projektami umów, uchwał, zarządzeń i pism wychodzących,
12) przygotowywanie projektu budżetu Wydziału i nadzór nad prawidłowym wykonaniem tej części budżetu.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym. Zatrudnienie na czas określony, w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2017 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności  i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór – Naczelnik Wydz. Promocji" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, w terminie  do dnia 18 sierpnia 2017 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij