Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko kierownicze - Dyrektor Żłobka Miejskiego w Ustce

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
Burmistrz Miasta Ustka
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustce
oferta pracy z dnia 11 maja 2017 r.

Nazwa i adres instytucji: Żłobek Miejski w Ustce,  ul. Marynarki Polskiej 83, 76 - 270 Ustka.

Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia poniższe warunki oraz przedłoży pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Ustce.

1. Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie i 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
  • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

  • znajomość ustaw: o opiece nad dziećmi do lat 3, o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, prawa budowlanego (w zakresie obowiązków zarządcy budynków), Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach samorządowych i o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do ustaw,
  • umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników, kreatywność.


3. Zakres najważniejszych zadań:

1) kierowanie, planowanie, koordynowanie oraz kontrola realizacji zadań wynikających ze statutu Żłobka Miejskiego w Ustce,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Żłobkiem Miejskim w Ustce, realizującym własne zadania oraz zadania obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostki, w myśl ustawy o samorządzie gminnym,
3) ustalanie i zatwierdzanie planów działalności jednostki,
4) wykonywanie zadań w zakresie zwierzchnika służbowego nad zatrudnionymi pracownikami jednostki.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na stanowisku kierowniczym – przede wszystkim praca z dziećmi, w pełnym wymiarze czasu pracy, obsługa  monitora ekranowego. Zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia - zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych.
 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Miejskim w Ustce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 6. Wymagane dokumenty:  

1) pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Żłobka Miejskiego w Ustce,
2) list motywacyjny,
3) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
4) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
11) oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
12) rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi w formie oświadczenia
13) oświadczenie dot. wypełniania obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
14) oświadczenie kandydata o braku orzeczenia sądu o pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej


7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na dyrektora Żłobka Miejskiego w Ustce", w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka w terminie  do dnia 9 czerwca 2017 r.  Dokumenty niekompletne i złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja rekrutacyjna rozpatrzy złożone oferty pracy w dwóch etapach: I etap - rozpatrzenie ofert do dnia 16.06.2017 r. i II etap  do 30.06.2017 r., do którego zostaną dopuszczeni kandydaci spełniający wymogi  formalne zawarte w ogłoszeniu. 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154370, 59 8154309.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij