Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Audytu i Kontroli

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka
76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w WYDZIALE AUDYTU I KONTROLI
oferta z dnia 5 maja 2017 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawnicze,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania pożądane:

 • preferowane wykształcenie o specjalności z zakresu kontroli i audytu wewnętrznego,
 • doświadczenie zawodowe: w przeprowadzaniu kontroli finansowych i merytorycznych (związanych z profilem funkcjonowania) w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych i spółkach prawa handlowego oraz organizacjach pozarządowych i instytucjach kultury, w samodzielnym przeprowadzaniu czynności kontrolnych i sporządzaniu protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego, finansów publicznych, prawa oświatowego, kodeksu spółek handlowych,
 • umiejętność wyciągania wniosków z prowadzonych kontroli,
 • samodzielność, odporność na stres,
 • dobra znajomość obsługi komputera.

3. Zakres podstawowych zadań:
1) sporządzanie projektów planów kontroli i informacji o ich wykonaniu,
2) kontrola działalności finansowo-gospodarczej jednostek i zakładów budżetowych podległych Burmistrzowi Miasta Ustka,
3) kontrole finansowe dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym i instytucjom kultury,
4) kontrole funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Ustka,
5) kontrole spółek miejskich w ramach nadzoru właścicielskiego prowadzonego przez Burmistrza Miasta Ustka,
6) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych,
7) prowadzenie teczek spraw związanych z prowadzonymi kontrolami,
8) współdziałanie z instytucjami kontroli (NIK, RIO)  w zakresie prowadzonych kontroli,
9) prowadzenie czynności doradczych i konsultacji w sprawach związanych z przedmiotem kontroli.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 
Praca wykonywana w siedzibie Urzędu Miasta oraz poza siedzibą. Budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia zgodnie z art. 16 i 19 ustawy o pracownikach samorządowych, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Audytu i Kontroli.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu kwietniu 2017 r. w Urzędzie Miasta  Ustka nie przekroczył 6 %.

 6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia oraz posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
10) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 902) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora AiK" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 26 maja 2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij