Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka,
ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
BURMISTRZ MIASTA USTKA
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOR
w WYDZIALE INWESTYCJI, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
oferta z dnia 29.03.2017 r.

1. Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe,  
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • nieposzlakowana opinia


2. Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu działania i funkcjonowania samorządu gminnego,
 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B.

3. Zakres podstawowych zadań:

1) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z Ustawą o drogach publicznych,
2) przygotowywanie decyzji administracyjnych związanych z awariami wodociągowymi, gazowymi, ciepłowniczymi, energetycznymi, teletechnicznymi i innymi w pasie drogowym,
3) dokonywanie odbiorów pasa drogowego po zakończeniu usuwania ww. awarii oraz po  zakończeniu zajęć pasa drogowego,
4) dokonywanie gwarancyjnych przeglądów pasa drogowego po awariach,
5) opiniowanie projektów rozkładów jazdy dotyczących komunikacji zbiorowej oraz wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków na terenie Miasta,
6) kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń oświetleniowych,
7) kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń teletechnicznych,
8) przygotowywanie odpowiedzi na pisma, wnioski, interwencje związane z prowadzonym zakresem prac,
9) przygotowanie projektów uchwał oraz zarządzeń w zakresie funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania,
10) kontrola i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania.
11) Wprowadzanie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pod obrady Miasta Ustka, celem zatwierdzenia.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Praca w siedzibie Urzędu Miasta. Budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia zgodnie z art. 16 i 19 ustawy  o pracownikach samorządowych, w pełnym wymiarze czasu pracy w Wydziale Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

 5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu lutym 2017 r. w Urzędzie Miasta  Ustka  przekroczył 6 %.

  6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane
umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie  o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


7. Termin i miejsce składania dokumentów:
oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na inspektora IKiOŚ" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 21  kwietnia  2017 r.  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane / liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154310, 59 8154309

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij