Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Informacja o pracy Burmistrza - luty

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przedstawiamy Państwu informację o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w miesiącu lutym br.

W związku z zapytaniami mieszkańców przedstawiamy informację uzupełniającą:10.02 – spotkałem się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” - Panem Wiesławem Jakubowskim. Prezes przedstawił bieżące sprawy, jakimi zajmuje się spółdzielnia. Rozmawialiśmy również na temat ulicy Darłowskiej i rozwiązań komunikacyjnych osiedla, zarządzanego przez SM „Korab”.


12.02 – spotkałem się z Panią Jadwigą Kasprzak, Prezesem Firmy EL PORT na temat żurawika i sporu co do jego własności. Miasto złożyło do sądu apelację w tej sprawie. Próbując porozumieć się z Panią Prezes zaproponowałem, aby firma EL PORT wycofała z księgi wieczystej wpis mówiący o tym, że jest właścicielem tego obiektu. Pozwoliłoby to miastu realizować projekt modernizacji żurawika z przeznaczeniem na Centrum Żeglarstwa. Pani Prezes nie wyraziła na to zgody.


Szanowni Mieszkańcy,
W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej:

20.01. - wziąłem udział w spotkaniu noworocznym członków usteckiego oddziału Polskiego

Związku Emerytów i Rencistów,

20.01. - spotkałem się z Wiceprezydentem Słupska – Panem Markiem Biernackim. Omówiliśmy zasady współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

21.01. - zapoznałem się z działalnością spółki UTBS, założeniami planu pracy spółki na 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem budowy budynku socjalnego przy ul. Wiejskiej oraz rewitalizacji budynków w starej części miasta.

21.01. - wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Akademię Pomorską w Słupsku, na którym jej Rektor przedstawił informację na temat działalności bieżącej oraz planów rozwoju uczelni w kolejnych latach.

23.01. - wziąłem udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem, zorganizowanym w Słupsku przez Pana Prezydenta Roberta Biedronia. Omawiane były tematy realizacji zadań zapisanych w MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny).

26.01. - spotkałem się z Panem Mariuszem Ożarkiem, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
w Słupsku. Omówiliśmy sprawy bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych

oraz temat modernizacji ulicy Wczasowej.

26.01. - spotkałem się z Panem Tomaszem Ołdytowskim, autorem opracowania operatu uzdrowiskowego dla naszego miasta. Tematem rozmowy była koncepcja zmian operatu w kierunku ograniczenia stref uzdrowiska po zachodniej stronie miasta.

26.01. - uczestniczyłem w programie artystycznym zorganizowanym przez przedszkolaków
z
Przedszkola nr 3 z okazji Dnia Babci i Dziadka.

27.01. - wziąłem udział w spotkaniu zorganizowanym przez Słowińską Grupę Rybacką, poświęconemu przedstawieniu programu działania grupy w latach 2014-2020.

27.01. - wziąłem udział w spotkaniu z Wicestarostą Słupskim Panem Rafałem Kononem. Spotkanie poświęcone było realizacji programu unijnego, mającego na celu przygotowanie bazy ratowniczej na kąpieliskach powiatu słupskiego.

28.01. - wziąłem udział w spotkaniu Konwentu Samorządowców Powiatu Słupskiego.

30.01. - w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku podpisałem umowę na projekt pn. „Dostosowanie pomieszczenia oraz zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do utworzenia innowacyjnego Centrum Eksperymentu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustce” z programu PO „Ryby" w ramach Słowińskiej Grupy Rybackiej.

02.02. - spotkałem się z Panem Tomaszem Bobinem, Dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku, Panem Bogusławem Atalskim, Komendantem Centralnego Poligonu Sił Powietrznych

oraz Panem Robertem Kozackim, Komendantem CSMW. Tematem spotkania były plany rozbudowy usteckiego portu i remont wiaduktu na ul. Zubrzyckiego.

03.02. - spotkałem się z Zarządem Firmy NAVIMOR. Tematem spotkania było omówienie realizacji umów zawartych na budowę basenu rybackiego, ulicy Westerplatte
wraz z infrastrukturą podziemną oraz modernizację żurawika portowego.

03.02. - zorganizowałem konsultacje z mieszkańcami na temat planu działań promocyjnych
w 2015 roku.

04.02. - spotkałem się ze Starostą Słupskim Panem Zdzisławem Kołodziejskim. Tematem spotkania była modernizacja ul. Wczasowej.

04.02. - spotkałem się z urbanistami, opracowującymi plan zagospodarowania przestrzennego
pn. „Tereny kolejowe”. Plan ten obejmuje teren bezpośrednio przylegający do torowiska, między ulicami Słupską, Ogrodową i Dworcową.

04.02. - zorganizowałem spotkanie mieszkańców z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich – Panem Grzegorzem Stachowiakiem. Rozmawialiśmy na temat modernizacji ul. Darłowskiej.

05.02. - spotkałem się z Panem Dariuszem Nowickim, dyrektorem firmy ENERGOPOL. Tematem spotkania było omówienie budowy progów podwodnych wzdłuż wschodniej plaży.

05.02 – spotkałem się z Wójt Gminy Ustka Panią Anną Sobczuk-Jodłowską. Tematem spotkania były formy współpracy i wspólnego finansowania placówek oświaty, stowarzyszeń, jednostek kultury oraz promocji miasta i gminy.

06.02. - zatrudniłem (w wyniku konkursu) na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Panią Ewę Bednarską.

06.02 – spotkałem się z Radą Nadzorczą spółki Port Morski w Ustce Spółka z o.o.

06.02. - wziąłem udział w przysiędze elewów w CSMW.

06.02. - zorganizowałem spotkanie mieszkańców z Dyrekcją Urzędu Morskiego. Tematem była budowa progów podwodnych i raf wzdłuż wschodniej plaży.

08.02. - uczestniczyłem w spotkaniu Akademii Dermatologów i Alergologów oraz obchodach „Światowego Dnia Chorego”, które odbyły się w usteckim ratuszu.

09.02. - spotkałem się z Panem Jerzym Malkiem. Omówiliśmy temat zagospodarowania terenów miejskich, których właścicielem jest Pan Malek.

10.02 – spotkałem się z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” - Panem Wiesławem Jakubowskim.

12.02 – byłem gościem porannej audycji na żywo w Radiu Słupsk. Rozmowa dotyczyła bieżących spraw miasta, w tym realizacji inwestycji w porcie.

12.02. - spotkałem się z Dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku Panem Andrzejem Sapińskim. Omówiliśmy tematy funkcjonowania Oddziału Położniczo - Ginekologicznego w Ustce oraz planów dalszego zagospodarowania budynków szpitalnych w Ustce.

12.02. - spotkałem się z Wiceprezydentem Słupska Panem Markiem Biernackim. Tematem spotkania były sprawy bieżącej współpracy oraz przygotowanie do spotkania w sprawie realizacji zadań zapisanych w MOF.

12.02 – spotkałem się z Panią Jadwigą Kasprzak, Prezesem Firmy EL PORT.

13.02 – wziąłem udział w akademii z okazji nadania funkcjonariuszom Służby Więziennej odznaczeń państwowych, stopni służbowych i wyróżnień.

16.02. - zatrudniłem (w wyniku konkursu) na stanowisku Zastępcy Burmistrza Pana Grzegorza Mickiewicza.


Informuję Szanownych Mieszkańców, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

 1. Wyrażono zgodę na zawarcie nowej umowy dzierżawy terenu zabudowanego obiektem gastronomicznym przy ul. Wczasowej, który w większej części położony jest na działce nr 136, będącej własnością Skarbu Państwa. Zdecydowano, że stawka za 1m2 będzie wynosiła 9zł, tak, jak określiło Starostwo w swojej umowie dzierżawy.

 2. Ustalono, że nowe umowy dzierżawy terenów na Promenadzie Nadmorskiej będą zawierały zapis: „bez prawa poddzierżawiania”.

 3. Ustalono, że przygotowany program ferii zimowych skonsultowany ze szkołami i stowarzyszeniami zostanie przekazany do wiadomości szkołom i mieszkańcom.

 4. Zdecydowano, że Kalendarz imprez na 2015 rok przed zatwierdzeniem będzie zamieszczony na stronie internetowej miasta w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

 5. Ustalono, że sukcesywnie będzie dokonywany przegląd nieruchomości pod kątem estetyki, aby do sezonu wyeliminowane były nieprawidłowości.

 6. Zdecydowano, że coroczny Konkurs na Mistera Ustki za obiekt nowo wybudowany i za zmodernizowany zostanie poszerzony o konkurs na iluminację świąteczną.

 7. Z uwagi na możliwość pozyskania środków na modernizację infrastruktury portowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Burmistrz polecił rozpoczęcie prac nad rozszerzeniem granic portu.

 8. Ustalono, że sezon 2015 roku ma posłużyć wypracowaniu opinii na temat charakteru działalności prowadzonej na Promenadzie Nadmorskiej (jarmarczny, czy sprzyjający wypoczynkowi). Obserwacja i dokumentacja zdjęciowa pomoże w dokonaniu analizy i podjęciu decyzji, jaki charakter działalności chcemy zaplanować na przyszłe lata; czy w przyszłości nie skupić działalności handlowej na jakiś jednym terenie, a większość terenu przeznaczyć na formę wypoczynku i rekreacji.

 9. Przyjęto informację, że Urząd Miasta Ustka otrzymał na kolejny rok certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ustka spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001:2009 (ISO).

 10. Rozpoczęto postępowanie w sprawie zaliczenia ulic: Wiejskiej i Kolorowej do kategorii dróg gminnych.

 11. Wyrażono zgodę na zajęcie pasa drogowego ul. Marynarki Polskiej 12 w celu umieszczenia punktu handlowego (warzywniak).

 12. Wykonano inwentaryzację istniejących i wskazano nowe lokalizacje słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Co roku będzie ustawiane trzy nowe słupy, w miarę posiadanych środków.

 13. Pozytywnie zaakceptowano wniosek LOT w sprawie ustawienia sezonowego punktu „it” z punktem sprzedaży regionalnych pamiątek i wydawnictw w Parku Uzdrowiskowym na zapleczu ławeczki Ireny Kwiatkowskiej.

 14. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN wyrażono zgodę na przyznanie 5 godzin tygodniowo nauki języka polskiego dla dwóch uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (jeden uczy się w Szkole Podstawowej nr 2, drugi w Gimnazjum).

 15. W związku z przygotowaniem projektu uchwały o rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka ustalono kryteria do postępowania rekrutacyjnego.

 16. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Ustce w sprawie udzieenia50% bonifikaty od wartości działki nr 1922/81 o pow. 200m2 przygotowywanej do zbycia na rzecz zboru w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Darłowskiej.

 17. Wyrażono zgodę na przedłużenie, na jeden rok, umowy dzierżawy terenu o pow. 1000m2 przy ul. Jaśminowej z przeznaczeniem na cele uprawowe (część działki nr 2694).

 18. Zdecydowano o podjęciu rozmów z twórcą Operatu Uzdrowiskowego na temat kosztów i terminu wykonania koncepcji zmian w Statucie Uzdrowiska w kwestii ograniczenia strefy C Uzdrowiska po zachodniej stronie do niezbędnego minimum.

 19. Omawiano możliwości wdrożenia systemu „Teleopieki” oraz „Koperty Życia” m.Ustka.

 20. Wszczęto rozmowy mające na celu uruchomienie w Ustce punktu lokalnej informacji funduszy europejskich.

 21. Na każdym posiedzeniu rozpatrywano również sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zamiany lokali, zawarcie umowy najmu po śmierci głównego najemcy, realizacji eksmisji, spłaty zaległości czynszowych).

 22. Na posiedzeniach kierownictwa opiniowano również projekty uchwał i inne materiały, które zostały przekazane radnym pod obrady komisji i sesji Rady Miasta.

Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:

 • niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ENERGA SA (działka nr 1253 przy ul. Darłowskiej),

 • powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie przetargu nieograniczonego
  na wykonanie usługi polegającej na "Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2015r.",

 • zmiany zarządzenia nr 0050.GN.205.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 15/12, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej oraz ogłoszenia wykazu (zmiana wysokości czynszu dzierżawnego),

 • zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ.4.2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na „Przebudowa ul. Klonowej w Ustce” (zmiana członka Komisji),

 • zmiany zarządzenia nr 0151/GN/125/2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 maja 2009r.
  w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 15/12 o pow.27m
  2, położonej
  w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej oraz ogłoszenia wykazu (zmiana wysokości czynszu dzierżawnego),

 • zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej (tereny przy ul. Portowej),

 • zbycia, zatwierdzenia ceny i wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością GMU (nieruchomość zabudowana przy ul. Marynarki Polskiej 85D),

 • zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ.8.2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na "Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka
  w 2015r.",
  (zmiana członka Komisji),

 • przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów, położonych
  w Ustce przy ul. Wczasowej, stanowiących własność Gminy Miasto Ustka (część działki nr 380/8 (na rzecz dotychczasowego dzierżawcy),

 • przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka - część działki nr 15/12 przy Promenadzie Nadmorskiej (teren zabudowany obiektem handlowo-usługowym – kontynuacja),

 • niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność GMU będącej w użytkowaniu wieczystym działka nr 898/25 przy ul. Storczykowej),

 • zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustki nr 0050.GN.188.2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasta Ustka oraz uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasta Ustka (dot. nieruchomości niezabudowanej - działka nr 222/21 przy ul. Słowiańskiej 33),

 • zmian w budżecie miasta na 2015r.,

 • rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2015r.,

 • zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOA.24.2013 Burmistrza Miasta Ustka z 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka (zmiany dotyczą godzin pracy kasy: w poniedziałki od 9:00 do 16:00 i przyjęć interesantów: tylko w poniedziałki od 13:00 do17:00),

 • wydzieleni lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu GMU,

 • ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka
  w 2015r. (w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym),

 • powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2015r. (z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym),

 • powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  w trybie przetargu nieograniczonego
  na wykonanie zadania pn. „Przebudowa
  ul. Sprzymierzeńców w Ustce (II etap)”,

 • powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka.

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) 

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >

Czekamy na Wasze pomysły!

Dziś, w poniedziałek 17 czerwca, rozpoczynamy nabór projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego 2020. W tym roku wnioski można składać również w formie elektronicznej, a my na kilka sposobów pomagamy w ich napisaniu. Przyjmowanie formularzy zgłoszeń trwa do 1 lipca.

Usteccy maszyniści kultury

W piątek 14 czerwca 2019 w Galerii Kameralnej w Słupsku odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji plebiscytu „Pociąg do kultury”, który Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej realizuje od 2013 roku.

Od 17 czerwca wprowadzone zostaje ograniczenie ruchu na Marynarki Polskiej, a na terenie miasta zaczyna funkcjonować Strefa Płatnego Parkowania. Prosimy kierowców o zwrócenie uwagi na znaki.

więcej >

15 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 odbędzie się Festiwal Projektów Edukacyjnych. Zaprezentują się na nim uczniowie szkoły, opowiadając o swoich działaniach w roku szkolnym 2018/2019. Zapraszamy!

więcej >

Od 17 czerwca mieszkańcy Ustki mogą składać projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego 2020. Chcemy wyjść naprzeciw Waszym pomysłom, dlatego zapraszamy do udziału w warsztatach z pisania wniosków. Efektem udziału w dwudniowym szkoleniu będzie wypełniony formularz zgłoszenia zadania.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij