Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Nabór kandydatów na ławników

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Miasta Ustka z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

• Do Sądu Okręgowego w Słupsku ogółem: 8 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego - 1 ławnik.
• Do Sądu Rejonowego w Słupsku ogółem: 5 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego - 3 ławników.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• Jest nieskazitelnego charakteru;
• Ukończył 30 lat;
• Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• Nie przekroczył 70 lat;
• Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• Duchowni;
• Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• Funkcjonariusze Służby Więziennej;
• Radni gminy, powiatu i województwa.
• Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:
• Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
• Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
• Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w Biurze Rady Miasta Ustka, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 , pok. 205.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
• Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:
• Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);
• W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miasta Ustka w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 (pok. 205 - I piętro). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Ustka po upływie określonego wyżej terminu, a także te, które nie spełniają wymagań formalnych, będą pozostawione bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

/-/ Paulina Kamińska

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >

Witamy w Ustce!

W piątek, 21 czerwca, Ustecka Orkiestra Dęta powitała pasażerów Pociągu Słonecznego na stacji Ustka. W krótkiej konferencji prasowej udział wzięli: Starosta Słupski Paweł Lisowski, wicestarosta Rafał Konon, zastępca burmistrza Ustki Bartosz Gwóźdź – Sproketowski oraz członek zarządu Kolei Mazowieckich Dariusz Grajda.

Komunikat dla kwaterodawców

Burmistrz Miasta Ustka informuje, że osoby/podmioty świadczące usługi zakwaterowania, uchwałą Rady Miasta Ustka wyznaczone są na inkasentów opłaty uzdrowiskowej.

Początek wakacji w Ustce zapowiada się iście ekstremalnie. Już w ten weekend 22 i 23 czerwca odbędzie się wyjątkowy wyścig motocyklowy Enduro nad morzem Bałtyckim. Ponad trzystu zawodników tej dyscypliny walczyć będzie o tytuł Mistrza Ustki i miano najbardziej wszechstronnego zawodnika Północnej Europy. Zawody  rozegrane zostaną w dwóch odmiennych lokalizacjach.

więcej >

Stowarzyszenie "Ludzi Morza" zaprasza na inaugurację Dni Morza w Ustce. Impreza już w najbliższą niedzielę, 23 czerwca w porcie wschodnim.

więcej >

W dniach 18-25 maja br. w Tokio (Japonia) odbyły się Mistrzostwa Świata w wyciskaniu sztangi federacji IPF, w których wzięła udział rekordowa ilość (1088 uczestników) zawodników z całego świata.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij