Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Aktualności

Nabór kandydatów na ławników

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku zwrócił się do Rady Miasta Ustka z prośbą o dokonanie wyboru ławników:

• Do Sądu Okręgowego w Słupsku ogółem: 8 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego - 1 ławnik.
• Do Sądu Rejonowego w Słupsku ogółem: 5 ławników, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego - 3 ławników.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• Jest nieskazitelnego charakteru;
• Ukończył 30 lat;
• Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• Nie przekroczył 70 lat;
• Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
• Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
• Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
• Adwokaci i aplikanci adwokaccy;
• Radcy prawni i aplikanci radcowscy;
• Duchowni;
• Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
• Funkcjonariusze Służby Więziennej;
• Radni gminy, powiatu i województwa.
• Nie można być ławnikiem jednocześnie więcej niż w jednym sądzie.
KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW ZGŁASZAJĄ:
• Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
• Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
• Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).
Kartę zgłoszenia (wraz ze wzorami załączników) można uzyskać w Biurze Rady Miasta Ustka, przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3 , pok. 205.
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
• Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
• Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza co najmniej 50 obywateli do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:
• Listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osoba, której nazwisko zostanie umieszczone jako pierwsze na liście, będzie osobą upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika);
• W przypadku gdy kandydata na ławnika zgłasza stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa do zgłoszenia kandydata na ławnika należy również załączyć:
• Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (można go znaleźć i pobrać bezpłatnie w wyszukiwarce KRS zamieszczonej na stronie ems.ms.gov.pl albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące organizacji zgłaszającej kandydata. Uwaga! Dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miasta Ustka w Urzędzie Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 3 (pok. 205 - I piętro). Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Ustka po upływie określonego wyżej terminu, a także te, które nie spełniają wymagań formalnych, będą pozostawione bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

/-/ Paulina Kamińska

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Rzecznik)

Pozostałe aktualności więcej >

W SP1 w Ustce Erasmus+ po raz szósty!

Ustecka Jedynka to szkoła z pasją. Nauczyciele dokładają starań, aby uczniowie mogli rozwijać swoje umiejętności na różnych płaszczyznach. W dobie nowoczesnej technologii i szerokich możliwości szkoła stara się zapewnić dzieciom wszechstronne wykształcenie zgodne z europejskimi standardami.

Burmistrz Jacek Graczyk zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „TERENY PORTU” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

więcej >

Podczas Dnia Mieszkańca, 14 września, poznaliśmy nazwiska wyróżnionych. Ambasadorem Miasta Ustka 2018 został Mirosław Wawrowski, Dyrektor Zarządzający w Dolinie Charlotty. „Ustaczaninem Roku 2018” został Radosław Szreder, obecnie dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji.

więcej >

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zaprasza Państwa do wyrażenia opinii o projekcie dokumentu „Strategia Rozwoju Portu Morskiego w Ustce”. Konsultacje dokumentu odbywają się w dniach od 12 września do 1 października br.

więcej >

Kalendarz wydarzeń więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij