Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie zaawansowane

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Wyszukiwanie zaawansowane

Wyszukiwarka: Wyszukiwanie artykułów

Strefa płatnego parkowania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej oraz ul. Rybackiej. Strefa płatnego parkowania Okres obowiązywania strefy:   15.06.2018r. - 15.09.2018r. Pobór opłat:                                 poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00. Biuro:                                            ul. Słowiańska 12 w Ustce; czynne w godz. 9:00 - 17:00,                                                      od poniedziałku do piątku. Tel. 882 138 210 Obszar strefy OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE: ul. Zaruskiego, ul. Żeromskiego (od ul. Chopina do ul. Limanowskiego), ul. Mickiewicza (od ul. Żeromskiego do ul. Leśnej), ul. Leśna (od ul. Wczasowej do ul. Chopina), ul. Wczasowa, ul. Kopernika ( od ul. Chopina do ul. Pogodna), ul. Pogodna, ul. Plac Wolności, ul. Piłsudskiego ul. Kościuszki (od Pl. Wolności do ul. Leśnej), ul. Kilińskiego (od Pl. Wolności do ul. Słowiańskiej), ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza), ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Cz. Kosynierów) i parking przy ul. Marynarki Polskiej 47 (poczta) ul. Kaszubska (od. ul. Marynarki Polskiej do Bulwaru Portowego). Stawki opłat Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą: 1)      za parkowanie do 30 minut - 0,5 zł; 2)      za pierwszą godzinę parkowania - 3,0 zł; 3)      za drugą godzinę parkowania - 3,5 zł; 4)      za trzecią godzinę parkowania - 4,0 zł; 5)      za każdą kolejną godzinę parkowania - 3,0 zł; 6)      opłata dzienna za jeden dzień parkowania – 15,00 zł 7)      miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 150 zł; 8)      miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP 300 zł; 9)      miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta") -500 zł. Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju a) wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów), b)opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych, c) wykupienie karty abonamentowej. Abonamenty Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, bądź prowadzić działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic. Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić: 1) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość, 2) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ, 3) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament, 4) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących  właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, 5) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty dodatkowe Za nieopłacony postój lub postój ponad czas opłacony w strefie płatnego parkowania pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł. W przypadku gdy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w terminie do dwóch dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa obniżona jest do wysokości 25 zł. Opłaty za nieopłacony czas postoju lub postój ponad czas opłacony - uiszcza się w gotówce w Biurze SPP lub opłaty te mogą być wpłacone na konto bankowe wskazane na wezwaniu do uiszczenia opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania: 1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu, 2) ważnej karty abonamentowej, 3) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie". 4) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie". 4. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Wprowadza się zerową stawkę opłaty dla: 1) pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264): a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych, b) zarządów dróg, c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi, d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 2) pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach"). 3) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: a) Straży Miejskiej w Ustce, b) Urzędu Miasta w Ustce, c) "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne, d) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze, e) ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne, f) Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe, g) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - nadzoru i pogotowia, h) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi, i) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzję o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, 4) pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych. 5) kierujących motocyklami, 6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi. 7) pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. S. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").    

więcej >

Ustecki ratusz nagrodzony

Miło nam poinformować, że 17 czerwca 2015 roku, w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą podczas uroczystej Gali Finałowej, Sekretarz Miasta, pani Danuta Groszek odebrała Znak Jakości „Przyjazny Urząd”. Wyróżnienie to ustecki ratusz otrzymał w I edycji konkursu, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic.

więcej >

Mały chór wielkich serc - koncert

Godz. 19.00 Scena na promenadzie. „Mały Chór Wielkich Serc” powstał w roku 1997 przy parafii franciszkańskiej p. w. Matki Bożej Anielskiej w Łodzi. Obecnie śpiewa w nim około 50 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. Założycielem i prowadzącym jest o. Piotr Kleszcz, który komponuje i układa dla chórku teksty. Główna działalność chóru to koncertowanie. Występują na estradach, w kościołach, szkołach, teatrach, szpitalach, domach opieki społecznej. Odwiedzili wiele miast i miejscowości w Polsce i za granicą. W sumie do tej pory, odbyło się już ponad 300 koncertów. Kilkakrotnie brali udział w programach telewizyjnych i radiowych, zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Podejmują charytatywną współpracę z Hospicjami, Domami Opieki Społecznej, szpitalami i Caritasem. W listopadzie 2004 roku sześcioletnia wokalistka chóru - Joanna Strembicka reprezentowała Polskę na międzynarodowym festiwalu piosenki dziecięcej Zecchino d’Oro w Bolonii we Włoszech. Dyskografia: „Dialog” - 1998, „Kocham” - 2000, „Kolędy i niespodzianki” - 2001, „Wielkanoc” - 2003, „Misja” - 2003, „Piosenki wybrane” – 2004, ”Nadzieja” – 2007. Płyta „Nadzieja” zawiera utwory wykonywane przez zespół podczas tournee na Pomorzu i podczas koncertów: w Filharmonii Łódzkiej, na Jasnej Górze oraz w Sali Kongresowej w Warszawie. Do trzech utworów z tej płyty nagrane zostały bardzo żywiołowe teledyski. Płyta wydana w 2010 nosi tytuł: „Wolność” , na której śpiewają również absolwenci chórku, dla których stworzyliśmy zespół młodzieżowy: „Płomień Nadziei”. Ostatnia płyta wydana w czerwcu 2014 roku to najnowsza nasza radość. Jej tytuł to: "Światło".

więcej >

Darmowy transport dla niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk wyszedł na wprost oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo, które miały kłopoty z dotarciem do placówek medycznych. Od 17 czerwca do końca roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce zapewni im nieodpłatnie transport do przychodni lekarskich.

więcej >

Sprawozdanie z pracy Burmistrza

Przedstawiamy Państwu kolejne sprawozdanie o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta Ustka.  

więcej >

Warsztaty samoobrony w Ustce

Fundacja Feminoteka, w ramach projektu „Dziewczyny mierzą wysoko”, ogłosiła konkurs na organizację warsztatów WenDo - (samoobrona i asertywność dla dziewcząt) oraz warsztatu równościowego dla dziewcząt i chłopców w wieku gimnazjalnym. Stowarzyszenie KOBIECY SŁUPSK ( z siedzibą w Ustce) złożyło aplikację na przeprowadzenie wyżej wymienionych warsztatów dla gimnazjalistów w Ustce. Z radością informujemy, że konkurs   został rozstrzygnięty i miasto Ustka jest wśród laureatów konkursu!

więcej >

Performance: sztuka życia codziennego

Adam Gruba & Justyna Górowska 23 czerwca 2015, godz. 16.00 miejsce: Ustka – plaża (wejście od promenady przy porcie) Performans jest sztuką żywą, która ma swoje początki w działaniach z lat 60. Obecnie jest dziedziną sztuk pięknych mocno przeplatającą się z codziennością. Jest także pełnoprawnym narzędziem edukacyjnym. Działania na jej polu kultywują pierwiastek twórczy charakterystyczny dla każdego człowieka. Te wyjątkowe właściwości będą tematem wykonanego performansu. Celem performansu jest przyswojenie podstawowej wiedzy dotyczącej tej dziedziny sztuki. Ma on zachęcić do aktywności poznawczej oraz rozwoju kreatywnego, twórczego myślenia. Niezwykle istotny jest aspekt fizyczny jak i intelektualny wykonanej akcji. Adam Gruba i Justyna Górowska wykonają wspólną akcję inspirowaną performansami duetów takich jak Marina Abramovic z Ulayem. Ciekawym aspektem jest to, że są parą od 6 lat, ale będzie to ich pierwszy wspólny performans. Oboje pokazywali swoje performanse na festiwalach i galeriach na całym świecie. Justyna Górowska (ur. 1988) dyplomantka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie kierunku Intermedia. Zajmuje się performansem, wideo, rzeźbą i fotografią. Laureatka głównej nagrody VII edycji konkursu Samsung Art Master (2010). Jej prace były prezentowane w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie (2010), a także na międzynarodowych zdarzeniach m.in . Christmas Palm w berlińskim Freies Museum (2009), 700IS 2010 podczas International Video Art Festival na Islandii (2010) oraz IX Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Akcji Interakcje (2009). Dwukrotnie prezentowała swoją twórczość w TVP KULTURA. Od 2014 roku współpracuje z warszawską galerią lokal_30. Adam Gruba (ur. 1988) zajmuje się szeroko pojętą sztuką intermediów wykorzystując w swoich działaniach elementy performansu, video, obiektu, tekstu. Absolwent Pracowni Performance (Wydział Intermediów) Artura Tajbera na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Studium Pedagogicznego na tejże uczelni. Stypendysta Ministerstwa Spraw Zagranicznych Indonezji Darmasiswa, uczestnik wielu wystaw i projektów indywidualnych, m.in.2012 – GOLEM: Pracownia Samowystarczalna, Fundacja Promocji Sztuki Współczesnej, Warszawa; GOLEM, Art Agenda Nova, Gallery Nova, Kraków, Poland; wystawy zbiorowe, m.in . 2012 – Polish Performance Night, Le Lieu Gallery, Quebec, Kanada; ARUS BALIK project, Sumber Village, Muntilan, Indonezja; Bizzare On Stage Festival, ISI Theater, Yogyakarta, Indonezja; GALLERIA RAJATILA, Hämeenpuisto 10, 33210 Tampere; ONE NIGHT ONLY GALLERY, Vilna, Liettua, (esityspaikka: „Skalvija” gallery / „Skalvijos”galerija, Goštauto 2/15, Wilno, Litwa; ONE NIGHT ONLY GALLERY C/O UKS, Oslo, Norwegia;VILLA KARO, Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus, Grand-Popo, Benin, Afryka.  

więcej >

Warsztaty dot. Mowy nienawiści

Słowińska Grupa Rybacka zaprasza do udziału w kolejnych warsztatach Mowy nienawiści tym razem nt. Praw człowieka , które poprowadzi dr Laura Koba - ekspertka w dziedzinie praw człowieka w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, pracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, koordynatorka programu Szkoła Praw Człowieka. Warsztaty odbędą się 25 czerwca 2015r. (czwartek) w godzinach 8.30 – 15:30 w sali 204 Urzędu Miasta w Ustce (ul. ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3). Liczba miejsc jest ograniczona, stąd też prośba o wcześniejsze zgłoszenie. Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 516 559 181 oraz mailowo: biuro@sgr.org.pl do dnia 24 czerwca 2015r. do godz. 14:00. Zapewniamy ciepły posiłek i przerwy kawowe.

więcej >

Piknik Organizacji Pozarządowych

Gmina Ustka i Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych(Słowińska Grupa Rybacka) przy współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich ze Słupska zapraszają organizacje z terenu działania SGR  na spotkanie, które odbędzie się 19 czerwca (piątek) o godzinie 17:00 w Centrum Promocji i Edukacji przy ul. Usteckiej 8 w Przewłoce. Podczas spotkania organizowanego w formie festynu, w którym przewidziano udział władz Gminy Ustka i Miasta Ustka, każda organizacja będzie miała okazję zaprezentować mieszkańcom swoją działalność.    

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij