Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2017 - Wydział Finansowy

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO:

 

1. W zakresie planowania i realizacji budżetu:

1) przygotowywanie projektu uchwały budżetowej wraz  z objaśnieniami oraz dokonywanie zmian w budżecie w ciągu roku,
2) opracowywanie układu wykonawczego budżetu,
3) nadzór nad realizacją budżetu,
4) opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy (wraz z objaśnieniami),
5) weryfikacja zgodności projektów planów finansowych gminnych jednostek budżetowych z projektem uchwały budżetowej,
6) przekazywanie informacji jednostkom organizacyjnym o zmianach budżetu,
7) przygotowanie projektów Uchwał Rady, w sprawie zmian w budżecie Gminy i zmian w uchwale budżetowej oraz uchwał związanych z planowaniem i realizacją budżetu Gminy,
8) przygotowanie projektów Uchwał Rady, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy,
9) prowadzenie (w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej) ewidencji planowanych kwot dochodów i wydatków, wynikających z planu finansowego w podziale na podległe jednostki budżetowe Gminy z uwzględnieniem zmian tych wielkości, wprowadzonych uchwałami oraz decyzjami dyrektorów jednostek budżetowych Gminy,
10) prowadzenie ewidencji wydatków Gminy wg grup wydatków wynikających z ustawy o finansach publicznych w szczegółowości: do działu i rozdziału oraz w podziale na jednostki budżetowe Gminy,
11) opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy – w szczegółowości określonej w Uchwale Rady,
12) opracowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć,
13) opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, zawierającego: zestawienia dochodów i wydatków, zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE i innych źródeł zagranicznych oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich – w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej wraz z częścią opisową,
14) opracowanie kwartalnych informacji o wykonaniu budżetu Gminy podawanych do publicznej wiadomości,
15) dokonanie okresowych analiz i ocen realizacji budżetu i sporządzanie informacji na ten temat,
16) sporządzanie comiesięcznych informacji z wykonania planowanych wydatków Gminy,
17) współpraca z podległymi jednostkami budżetowymi Gminy w zakresie realizacji i zmian budżetu Gminy.

2. W zakresie obsługi finansowo-księgowej:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej budżetu Gminy, w tym: przekazywanie środków pieniężnych na rachunki Gminnych jednostek budżetowych, w ramach ich planów finansowych, przekazywanie dotacji jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom określonym  budżecie Gminy,
2) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
3) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
4) realizacja wydatków Urzędu Miasta tj. dokonywanie płatności (sporządzanie przelewów na podstawie prawidłowo przygotowanych dowodów księgowych),
5) dokonywanie kontrasygnaty w przypadku, gdy czynność prawna może spowodować zobowiązanie pieniężne,
6) terminowe przekazywanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do Budżetu Państwa,
7) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy,
8) przyjmowanie i ewidencjonowanie oraz kontrolowanie prawidłowości sprawozdań budżetowych i finansowych sporządzanych przez Gminne jednostki organizacyjne,
9) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych, (miesięcznych, kwartalnych, rocznych), przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
10) sporządzanie zbiorczych  sprawozdań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, przekazywanie ich do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
11) obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków Urzędu jako jednostki budżetowej, w tym m.in.:
a) sprawdzanie, kompletowanie i dekretowanie dokumentów księgowych,
b) obsługa finansowa – przelew bankowy lub wypłata w kasie,
c) księgowanie operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym,
d) ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych,
e) naliczanie odsetek od nieterminowej zapłaty faktury,
12) prowadzenie ewidencji wydatków Urzędu, w tym:
a) sprawdzenie i przyjęcie dokumentu,
b) spłata zgodnie z przelewem bankowym,
c) księgowanie – zakończenie obiegu,
13) prowadzenie  wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji finansowych w ujęciu syntetycznym i analitycznym w ramach realizowanych przez Gminę projektów Unijnych,
14) sporządzanie sprawozdania zbiorczego z rozliczonych dotacji udzielanych z budżetu Gminy,
15) weryfikowanie oraz potwierdzenie sald zobowiązań,
16) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych dochodów i wydatków,
17) obsługa finansowo-księgowa zadań pozabudżetowych wykonywanych przez Gminę z zakresu sum na zlecenie, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych,
18) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej z wykonania budżetu Gminy w tym:
a) sprawozdania z wykonania dochodów Skarbu Państwa,
b) sprawozdania z wykonania dochodów własnych Gminy,
c) sprawozdania z wykonania wydatków Gminy;
19) prowadzenie obsługi kasowej budżetu Miasta w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat,
20) prowadzenie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania w zakresie księgowości,
21) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku od towarów i usług VAT,
22) sporządzanie deklaracji VAT-7,
23) przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT,
24) realizacja zadań w zakresie zaciągania i spłaty kredytów i pożyczek w tym:
a) sporządzanie i analiza wniosków kredytowych,
b) kontrola naliczonych przez banki odsetek od zaciągniętych przez Gminy kredytów bankowych,
c) spłata rat kredytów i odsetek,
d) sporządzanie informacji o stanie zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych,
25) regulowanie i koordynowanie systemu rachunkowości Gminy, obiegu dokumentów finansowych, gospodarki kasowej, ewidencji druków ścisłego zarachowania,
26) współpraca z organami administracji rządowej, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
27) współpraca z bankiem obsługującym budżet Gminy oraz bankami udzielającymi kredytów.

3. W zakresie spraw płacowych pracowników:

1) sporządzanie list płac pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
2) sporządzanie miesięcznych wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych systemem bankowym,
3) rozliczanie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym: sporządzanie deklaracji oraz miesięcznych raportów i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
4) sporządzanie  miesięcznych raportów o odprowadzonych składach (RMUA) dla pracowników,
5) obliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych,
6) prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych pracowników,
7) rozliczanie  z Urzędem Skarbowym, w tym: przekazywanie miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz rocznych rozliczeń podatkowych,
8) wydawanie pracownikom dokumentów potwierdzających osiągane wynagrodzenie,
9) wystawianie zaświadczeń do celów emerytalno-rentowych,
10) przygotowanie i rozliczanie spraw dotyczących umów refundowanych,
11) realizacja wydatków osobowych Radnych, Członków Zarządu, w tym:
a) sporządzanie list wypłat diet,
b) wydawanie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
c) sporządzanie rozliczeń do Urzędu Skarbowego,
12) sprawdzanie poprawności naliczania kosztów podróży służbowych na drukach delegacji,
13) kwartalna i roczna sprawozdawczość do GUS w zakresie wynagrodzeń,
14) sporządzanie miesięcznej i rocznej informacji lub deklaracji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do PFRON,
15) prowadzenie centralnego rejestru umów i wprowadzanie go do BIP-u.

4. W zakresie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych.

1) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2) dokonywanie wymiaru i pobór podatków i opłat, wydawanie decyzji podatkowych, prowadzenie rejestru decyzji podatkowych,
3) przyjmowanie i weryfikacja deklaracji wymiarowych;
4) prowadzenie ewidencji podatników w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty,
5) prowadzenie ewidencji wpłat należności z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) łącznego zobowiązania pieniężnego,
e) podatku od środków transportowych,
f) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
g) najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych,
h) odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży mienia),
i) opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
j) opłaty za posiadanie psa,
k) opłaty uzdrowiskowej,
l) opłaty targowej,
ł) opłaty skarbowej,
m) opłaty dodatkowej za postój w Strefie Płatnego Parkowania,
n) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) opłaty za zajęcie pasa drogowego,
p) opłaty adiacenckiej,
r) opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i innych opłat,
s) grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych;
6) rozliczanie dochodów z tytułu pobranej opłaty targowej i uzdrowiskowej, pobieranej w drodze inkasa przez inkasentów,
7) prowadzenie księgowości podatkowej, opłat lokalnych i dochodów z mienia Gminy,
8) pełnienie funkcji pomocniczej dla Burmistrza w sprawach dotyczących udzielanych ulg (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) i zwolnień ustawowych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz opłat należnych Gminie, a pobieranych przez urzędy skarbowe,
9) prowadzenie ewidencji wniosków, przygotowywanie decyzji oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących udzielanych ulg (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) i zwolnień ustawowych w spłacie zobowiązań podatkowych oraz opłat,
10) sporządzanie sprawozdań do PFRON-u z udzielonych ulg w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla Zakładów Pracy Chronionej,
11) prowadzenie spraw oraz sporządzanie sprawozdań związanych z pomocą publiczną, pomocą de minimis dla przedsiębiorców,
12) wprowadzanie i monitorowanie udzielonej pomocy de minimis oraz wystawianie zaświadczeń i ich korekt w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy,
13) sporządzanie informacji o dochodach z podatku rolnego, podlegających przekazaniu na rachunek Izby Rolniczej,
14) wprowadzenie do Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej informacji z nieudzielonej pomocy w rolnictwie i w rybołówstwie,
15) prowadzenie spraw związanych z ewidencją podatników, inkasentów podatków i opłat,
16) wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane z ewidencji podatkowej oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach,
17) wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki,
18) analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji,
19) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz Gminy (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do urzędów skarbowych),
20) nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, a będących dochodami gminy (wystawianie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową za pośrednictwem Kancelarii Radców Prawnych),
21) występowanie z wnioskami o ustanowienie hipoteki na nieruchomościach należących do dłużnika z tytułu zobowiązań podatkowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
22) współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i komornikami w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej,
23) wprowadzanie i monitorowanie wpisów do Krajowego Rejestru Dłużników,
24) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania dla inkasentów podatków i opłat;
25) prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie obowiązujących przepisów,
26) rozpatrywanie odwołań, zażaleń oraz skarg wnoszonych przez podatników,
27) udzielanie pisemnych interpretacji na żądanie o zakresie stosowania tej części przepisów prawa podatkowego, dla której organem podatkowym jest Burmistrz,
28) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym,
29) udostępnianie informacji publicznych oraz ogłaszanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej w sposób określony w przepisach,
30) bezpośrednia obsługa interesanta.

Informujemy, że w wyniku złożonych ofert na organizację spotkania integracyjnego pracowników Urzędu Miasta Ustka wybrano jako organizatora OW Avilla Ustka-Przewłoka.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij