Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2017 - Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
 1. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu opisu taksacyjnego w celu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej będącego własnością Gminy Miasto Ustka, działka Nr 390/4 o powierzchni 0,0472 ha, obręb miasto Ustka. Zgodnie z m.p.z.p. „Wczasowa i okolice”, powyższa działka oznaczona jest symbolem 11.16.KDL – teren dróg publicznych lokalnych. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl Składanie ofert: do dnia 18 stycznia 2017 roku.
 2. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na sporządzenie opisu taksacyjnego w celu wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej będącego własnością Gminy Miasto Ustka, działka Nr 390/4 o powierzchni 0,0472 ha, obręb miasto Ustka dokonano wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Naukowo -Techniczne, Inżynierów i Techników Rolnictwa, Oddział Słupsk, ul. Zamenhofa 1, 76-200 Słupsk.
 3. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy 5 szt. gablot informacyjnych jednoskrzydłowych zamykanych na klucz i posadowionych na dwóch słupach. Termin dostawy wraz z montażem do dnia 10 maja 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-313 lub na e-mail gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 24 marca 2017 roku do godziny 15.00.
 4. Informuję, że w wyniku analizy rynku dot. wyboru dostawcy 5 szt. gablot informacyjnych jednoskrzydłowych zamykanych na klucz i posadowionych na dwóch słupach wraz z montażem dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Inżynierskich "Trafic" Sp.z o. o., ul. Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk.
 5. Informuję, że przystępujemy do wyboru oferenta na wieszanie flag we wskazanych przez Urząd Miasta terminach. Terminy wieszania flag zostaną podane na tydzień przed ich wywieszeniem. Przed wywieszaniem flagi należy wyprać, wyprasować i zawiesić zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Czas na  ich zawieszenie nie dłuższy niż 2 dni. Przewidywana liczba flag do zawieszenia wynosi ok 500 szt. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 szt. Należy ująć pranie, prasowanie, założenie drzewca, wieszanie i zdjęcie flagi. Oferty pisemne należy składać do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00 z napisem - Flagi- 2017 r. na adres: Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul.Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub na e-mail na adres gczechowska@um.ustka.pl
 6. Zaprojektowanie tymczasowego utwardzonego przejazdu kolejowo-drogowego w km 1,605 wojskowej bocznicy kolejowej nr 836 Ustka na czas przebudowy wiaduktu kolejowego w ciągu drogi gminnej ul. Zubrzyckiego.
  W przypadku zainteresowania Państwa realizacją przedmiotowego zamówienia, proszę o złożenie swojej oferty w formie pisemnej i przesłanie jej na poniższy adres:

  Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2017 r.

  Zaproszenie
  Zał. nr 1 - formularz ofertowy
  Zał. nr 2 - formularz cenowy
  Zał. nr 3 - wzór umowy
  Zał. nr 4 - mapa sytuacyjna
 7. Informuję, że w wyniku analizy rynku dot. wyboru oferenta na wieszanie flag ( ok 500 szt.) we wskazanych przez Urząd Miasta terminach dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Inżynierskich "Trafic" Sp. z o. o., ul.Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk. 
 8. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na dostawę wraz z montażem: 60 sztuk słupków żeliwnych typu "Ratusz" o wysokości 110 cm, średnicy 7,6 z dwoma uchwytami do łańcucha oraz 120 mb łańcucha stalowego o szerokości ogniwa ok. 7 cm, przekroju pręta 0,8 cm. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-313 lub na adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl . Składanie ofert do dnia 18 kwietnia 2017 r. do godz. 14.00. Informacje dodatkowe oraz wzór słupka.    
 9. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na dostawę metalowych wkładów do śmietniczek z przeznaczeniem ich usytuowania na terenie miasta Ustka w/g wskazań Zamawiającego. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu (59) 8154-313 lub na adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl Składanie ofert do dnia 19 kwietni 2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  Formularz oferty.  
 10. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy naprawy najazdu zlokalizowanego na Nabrzeżu Pilotowym w Porcie Ustka. Zakres prac obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni o powierzchni 50m2, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, ułożenie warstwy wzmacniającej z geowłókniny, wykonanie poduszki z gruntocementu klasy3/4 o średniej wysokości 1m, ułożenie nawierzchni z materiału rozbiórkowego na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 4 cm. Termin wykonania naprawy do dnia 28 kwietnia 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-312 lub na e-mail bkowalczyk@um.ustka.pl. Składanie ofert w formie pisemnej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godziny 15.00.
 11. Informuję, że w wyniku analizy rynku dot. wyboru dostawcy 60 sztuk słupków żeliwnych typu: "Ratusz" o wysokości 110 cm, średnicy 7,6 z dwoma uchwytami do łańcucha  oraz 120 mb łańcucha stalowego o szerokości ogniwa ok.7cm, przekroju pręta 0,8 cm wraz z montażem dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Inżynierskich"Trafic", Sp. z o.o., ul.Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk.
 12. Informuję, że w wyniku analizy rynku dot. wyboru dostawcy metalowych wkładów do śmietniczek z przeznaczeniem ich usytuowania na terenie miasta Ustka dokonano wyboru oferty złożonej przez INVESTIM Spółka Akcyjna, ul.Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
 13. Informuję, że przystępujemy do wyboru oferenta na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Więcej informacji w zamieszczonych linkach: Zaproszenie do złożenia oferty, Załącznik Nr 1 - Formularz oferty, Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
 14. Informuję, że w wyniku analizy rynku dot. wyboru oferenta na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę naklejek na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dokonano wyboru oferty złożonej przez:

  Pana Sylwiusza Gruś prowadzącego działalność gospodarczą pn.:

  Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś

  56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 8/1 - Informacja o wyborze oferty                          

 15. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Budowa ogrodzenia wzdłuż Aresztu Śledczego w Ustce". Szczegóły zamówienia zawarte są we wzorze umowy (wzór umowy). Termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę do dnia 16 sierpnia 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-312 lub na e-mail bkowalczyk@um.ustka.pl. Składanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznej na adres: bkowalczyk@um.ustka.pl do dnia 30 maja 2017 roku do godziny 15.00.
 16. Informuję, że przystępujemy do wyboru oferenta na dostawę roślin ozdobnych. Więcej informacji w zamieszczonych linkach: Zaproszenie do złożenia oferty, Załącznik Nr 1 - Formularz oferty, Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
 17. Informuję, że przystępujemy do ponownego wyboru oferenta na dostawę roślin ozdobnych. Więcej informacji w zamieszczonych linkach: Zaproszenie do złożenia oferty, Załącznik Nr 1 - Formularz oferty, Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy, Załącznik Nr 3 - Wykaz wykonanych usług, Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
 18. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy usługi dostawy i montażu ogrodzenia systemowego o długości 98mb przy ciągu komunikacyjnym wzdłuż klifu w rejonie OW Albatros w Ustce. Termin wykonania usługi do dnia 11 lipca 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-311 lub na e-mail emierzejewska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 7 lipca 2017 roku do godziny 9.00.
 19. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu płyty fundamentowej żelbetowej o wymiarach gł. 1,0m, dł. 3,5m i szer. 3,0m pod rzeźby Jana Konarskiego wraz z zagospodarowaniem terenu u zbiegu ulic Małej i Cz. Kosynierów w Ustce. Termin wykonania robót do dnia 21 lipca 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-308 lub na e-mail akochanska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 7 lipca 2017 roku do godziny 9.00.
 20. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy roboty budowlanej polegającej na rozbiórce budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4a w Ustce. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-308 lub e-mailem akochanska@um.ustka.pl. Ofertę należy złożyć w kopercie z napisem "Zapytanie ofertowe: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4a w Ustce na dz. nr 56/14. Termin składania ofert do dnia 20 lipca 2017 roku do godziny 15.30". Zaproszenie; Załączniki nr 1 - Formularz oferty; Załacznik nr 2 - wzór umowy, Załącznik nr 3 - Przedmiar robót, Załącznik nr 4 - wykaz robót, Załącznik nr 5 - Projekt budowlany, Załącznik nr 6 - STWiOR
 21. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy suchej karmy dla kotów wolno żyjących w ilości 574 kg. Skład karmy: zawartość białka nie mniejsza niż 27% oraz zawartość tłuszczu nie większa niż 9%. Proszę o składanie oferty - kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl Składanie ofert: do godz. 13.00 do dnia 15 grudnia 2017 roku.
 22. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy robót budowlanych związanych z remontem drogi ul. Żeglarzy z płyt drogowych typu "yombo" o pow. 272m2 i przełożenie chodnika z kostki betonowej o pow. 4m2.  Termin wykonania robót do dnia 27 grudnia 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-308 lub na e-mail: akochanska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 9.00.
 23. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy opracowania założeń programowo-przestrzennych dla boiska z trawy naturalnej oraz sporządzenie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla: boiska z trawy naturalnej oraz dwóch boisk z trawy sztucznej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  1.  opracowanie założeń programowo-przestrzennych dla boiska z trawy naturalnej winny obejmować rozwiązania w zakresie: wykonania technologii nawierzchni boiska o wymiarach 105,00 x 68,00 m z trawy naturalne, odwodnienia i oświetlenia boiska,
  2.   sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla trzech boisk, tj.:  dla boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105 x 68, oraz dwóch boisk o nawierzchni sztucznej (sztuczna trawa) w wymiarach 105,00 x 68,00 m każde boisko, w zakresie branż: drogowej (wykonanie nawierzchni boisk wraz z wyposażeniem), sanitarnej (odwodnienia boisk), elektrycznej (oświetlenie boisk),
  3.   opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla trzech boisk, tj.:  dla boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 105 x 68, oraz dwóch boisk o nawierzchni sztucznej (sztuczna trawa) w wymiarach 105,00 x 68,00 m każde boisko, w zakresie branż: drogowej (wykonanie nawierzchni boisk wraz z wyposażeniem), sanitarnej (odwodnienia boisk), elektrycznej (oświetlenie boisk).
  Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-311 lub na e-mail: emierzejewska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 18 grudnia 2017 roku do godziny 15.30.
 24. Informuję, że przystępujemy do wyboru Wykonawcy usługi polegającej na wytyczeniu: dwóch boisk wraz ze strefami bezpieczeństwa oraz terenu pod utwardzenie  na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1680/12 w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 35. Termin wykonania usługi do dnia 22 grudnia 2017 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-311 lub na e-mail: emierzejewska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 20 grudnia 2017 roku do godziny 13.30.
 25. Informuję, że w wyniku rozeznania cenowego, którego wartość szacunkowa o wartości do 10 000, 00 zł netto na „Zakup karmy dla kotów wolno żyjących” związany z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ustka w 2017 rokuw oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę: Sklep zoologiczny YORK STYL, ul. Wileńska 39, box 27, 76-200 Słupsk.
 26. Informuję, że przystępujemy do realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez znakowanie psów i kotów wolno bytujących po kastracji lub sterylizacji na terenie Gminy Miasto Ustka w 2018 roku, wobec powyższego przystępujemy do wyboru dostawcy 170 sztuk pakietów identyfikacyjnych (mikrochipów certyfikowanych przez ICAR zgodne z ISO 11784 oraz ISO 11785 powinny posiadać mechanizm blokady tłoka zapobiegający retrakcji mikrochipa z tkanki zwierzęcia po wykonaniu wszczepienia, mikrochip winien być objęty bezpłatną rejestracją w bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie zrzeszonej w organizacji EUROPETNET, przy użyciu dedykowanych dowodów rejestracji i identyfikacji zwierzęcia) oraz usługi 170 sztuk wszczepień mikrochipów, wpisu dowodów rejestracji i identyfikacji do Zbioru Gminy Miasto Ustka podłączonego do ogólnopolskiej bazy oraz europejskiej bazy. Dodatkowo dostawę 10 sztuk dedykowanych plakatów (format A3) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + 1 roll-up o akcji bezpłatnego znakowania przez tut. Urząd + 1000 sztuk ulotek (format A5) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + utworzenie i utrzymanie do końca 2018 roku strony internetowej informującej o bezpłatnym znakowaniu zwierząt przez tut. Urząd. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl Składanie ofert: do godz. 14.30 do dnia 27 grudnia 2017 roku.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij