Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2016 - Wydział Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

1. Realizacje procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

2. Przekazywanie informacji o realizacji obowiązku przedszkolnego dzieci i innych gmin w celu przekazania na nie dotacji.

3. Analiza finansowa i merytoryczna związana z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Mieście Ustka.

4. Realizacja umów na dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami za miesiąc czerwiec br.

5. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. ( zgodnie z przyjętym planem).

7. Rozliczenie faktur z realizacji wydatków w ramach stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2015/2016.

8. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r.

9. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i  wydatków.

10. Realizacja budżetu na 2016 r.: przygotowanie procedur postępowania, realizacja zadań, przygotowanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych  - prowadzenie planu wydatków i dokumentów z realizacji wydatków na 2016 r.

11. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku.

12. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta.

13. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS.

14. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom Społecznym z Programu Profilaktycznego ... 

15. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami.

16. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość.

17. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby w ramach MKRPA zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki.

18. Rozliczenia faktur z realizacji programu "Umiem pływać" realizowanego w klasach II szkół podstawowych z terenu miasta Ustka.

19. Przyjmowanie wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Ustka w dziedzinie nauki.

20. Przygotowanie Karnetu oraz wniosku o jego wydanie  uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury.

21. Przygotowanie sprawozdania z realizacji opieki dziennej dzieci od 0 do 3 lat.

22. Przygotowanie materiałów na obrady na komisji Polityki Społecznej oraz sesji Rady Miasta Ustki w lipcu br.

23. Przygotowanie prognozy zapotrzebowania na środki niezbędne na wyposażenie szkół w darmowe podręczniki, materiały edukacyjne  i materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2016/2017.

24. Rozeznanie cenowo -ofertowe dotyczące zakupu i dostawy kół sterowych UM Ustka Wydział SOKS 2015 R.

25 a. Wyniki rozeznania cenowego dotyczące zakupu i dostawy kół sterowych.

26. Rozeznanie cenowo- ofertowe dotyczące zakupu i dostawy tablic edukacyjnych UM Ustka Wydział SOKS 2015 R.

26 a. Wyniki rozeznania cenowego dotyczące zakupu i dostawy tablic edukacyjnych.

27. Rozeznanie cenowo-ofertowe dotyczące zakupu odznaczeń samorządowych, gadżetów UM Ustka Wydział SOKS 2015 R.

27 a. Wyniki rozeznania cenowego zakupu i dostawy gadżetów, odznaczeń samorządowych.

28. Rozeznanie cenowo - ofertowe dotyczące zakupu i dostawy toreb na laptopa UM Ustka Wydział SOKS 2015 R.

28 a. Wyniki rozeznania cenowego dotyczące zakupu i dostawy torby podróżnej na laptopa i dokumenty A4 .

29. W wyniku rozeznania rynku zakupiono materiały edukacyjno - profilaktyczne dla świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego Centrum Pomocy Dzieciom Ustce. Zamówienie zrealizowano w Wydawnictwie Projekt -Kom. ul. Okólna 13, 41-200 Sosnowiec -zakupiono  filmy profilaktyczne w ilości 5 szt. na kwotę 768,00 zł.brutto.

30. Opracowano Zasady korzystania z bazy sportowej Miasta Ustka.

31. Komunikat w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej realizowanych w 2016 roku.

32. W wyniku rozeznania rynku zakupiono artykuły spożywcze i słodycze  dla świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego Centrum Pomocy Dzieciom Ustce. Zamówienie zrealizowano  w Barcelonie sp.z o.o przy  ul.Ogrodowej 1 w Ustce - zakupiono  art. spożywcze 358,70 zł.brutto. i słodycze  na kwotę 806,77 zł.brutto.

33.Ogłoszono konkurs ofert w zakresie  realizacji zadań publicznych w dziedzinie Turystyki i Krajoznawstwa, realizowanych w 2016 roku.

34.  Konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr  kultury i dziedzictwa narodowego na 2016 rok. Zarządzenie nr 0050.SOKS.247.2015. z dnia 17 grudnia 2015 r.    

 35. Informacja: Została zmieniona strona internetowa Domu Kultury w Ustce.

 36. Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2015 r.

 37. Rozliczenie środków wydatkowanych w ramach "Pomocy materialnej udzielanej uczniom w 2015 r. w Gminie Miasto Ustka."

38. Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii na 2016.

39.  W związku z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktycznego....na 2016 rok przystąpiono do przygotowania umów  na 2016 rok. Oferty należy składać do dnia 15 stycznia 2016 rok.tel.59 8 145 373. adres e- mail: mkrpa@um.ustka . Przystąpiono do rozeznania rynku w sprawie:

- usług psychologicznych w zakresie porad, a także pracy indywidualnej z rodzinami i grupami dzieci dysfunkcyjnych oraz diagnoz w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7 oraz zajęć w terenie, W wyniku rozeznania rynku wybrano  – psychologa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Pomocy Psychologicznej „Opoka” Iwona Paul -   -wartość zam. 7200 zł.brutto.                                                                                                                                                                                             -usług terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych w rodzinie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym „VITA ACTIVA" przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 w Ustce w każdy piątek ustawowo uznawany za pracujący w godz. 1600 – 1900 W wyniku rozeznania rynku wybrano usługi terapeutyczne Grażyny Chowaniec –  wartość zam. 5.640,00 zł.brutto.

 - świadczenia usług psychologicznych i doradztwa rodzinnego w zakresie pełnienia w dyżurów w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym „VITA ACTIVA" dla Ofiar Przemocy oraz ds. uzależnień w Ustce przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, zgodnie z grafikiem w pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca określany jako dzień pracujący.W wyniku rozeznania rynku podpisano dwie umowy zlecenie-  wartość zamówienia jednej umowy 2.640 zł.brutto.

- świadczenia usług terapeutycznych w zakresie zorganizowania, przygotowania i prowadzenia , w każdą środę, ustawowo uznawaną za pracującą, w godzinach 1600 – 1800 oraz od godz. 1800 – 2000 w świetlicy w Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce zajęć programu terapeutycznego grup wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, w wyniku rozeznania  rynku wybrano dwie terapeutki ds uzależnień Grażynę Chowaniec -  wartość zam. 3920,00 zł. brutto oraz Danutę  Binkowskąwartość zam. 3920,00 zł.brutto.

-usług codziennego przygotowania, wypieczenia i dostarczenia do Centrum Pomocy Dzieciom przy ul. Wróblewskiego 7 w Ustce pieczywa w 2016 roku.W wyniku rozeznania rynku wybrano Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska”, ul. Plac Wolności 9, 76-270 Ustka NIP: 839-020-62-73-wartość zam 4.000, 00 zł.brutto.

- świadczenia usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania w czystości pomieszczeń Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce w 2016 r.W wyniku rozeznania rynku podpisano umowa zlecenie. wartość zamówienia - 6.600 zł.

 - świadczenia usług medycznych z zakresu psychiatrii i psychologa wobec osób kierowanych na badania specjalistyczne przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ustce w 2016 r. celem zdiagnozowania i wydania opinii z zakresu uzależnień. W wyniku rozeznania rynkowego wybrano: Jarosława Kaczmarka– lekarza medycyny specjalistę  psychiatrę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska” przy ul. Dąbrowszczaków 4/36 w Ustce  -wartość zam.7000,00 zł. brutto oraz  Roberta Szałek- psychologa klinicznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „SZAŁEK ROBERT” 62-600 Koło ul. 3-go Maja 106.-wartość zam.7.000,00 zł. brutto.

 - na świadczenia usługi gastronomicznej dla dzieci z Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7   półkolonii letnich, zimowych oraz  -Wigilii W 2016 rok.  W wyniku rozeznania rynkowego wybrano Usługi Gastronomiczne.Stołówka Szkolna.Gabriela.Sulima , ul.Jagiellońska 1 , Ustka. wartość zam. 16.500zł. brutto.

- współpracy z jednostkami oświatowymi w celu przygotowania umów na realizację zadań w 2016 roku.W wyniku konsultacji  przygotowano i podpisano umowy:

a/ na zajęcia  sportowe i świetlicowe oraz półkolonie letnie z elementami profilaktyki w 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 1 W Ustce przekazano kwotę: 67.299,00 zł.brutto.

b/ na zajęcia  sportowe, świetlicowe  oraz półkolonie letnie z elementami profilaktyki w 2016 roku w Szkole Podstawowej  nr 2 w Ustce przekazano kwotę: 70.981.,00 zł. brutto

c/ na zajęcia sportowe i świetlicowe oraz półkolonie letnie z elementami profilaktyki w 2016 roku w Gimnazjum w Ustce przekazano kwotę: 39.991, 00 zł. brutto

 40. Zapraszamy do składania ofert  w postępowaniu o świadczenie usługi udostępniania kompleksu basenowego w Ustce na 2016.

40 a. Informacja o wyborze oferty usługi udostępniania kompleksu basenowego 2016 rok.

41. Projekt programu ferii zimowych w 2016 r. do pobrania.

Propozycje i uwagi można składać poprzez pocztę elektroniczną na adres: dszczesniak@um.ustka.pl lub pwszolkowski@um.ustka.pl , a także osobiście w formie papierowej lub ustnej w pokoju 03 w Urzędzie Miasta Ustka ul.Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub ewentualnie pod numerem telefonu 598154370, 598154329 do dnia 18.01.2016 r. do godz. 12.00.

 42. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.ZARZĄDZENIE NR 0050.SOKS. 9 .2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dodatkowe informacje w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu w pokoju 2 m  w Urzędzie Miasta Ustka ul.Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub ewentualnie pod numerem telefonu 598154373  .

Podział środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 rok. 

43.Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu

44.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dziedziny kultury w 2016 roku.

45. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z dziedziny pomocy społecznej w 2016

46.Informacja o rozstrzygnięciu  konkursu z dziedziny turystyki i krajoznawstwa w 2016 r.

47.Przystąpienie do analizy rynku.

 Informujemy,że przystępujemy do wyboru wykonawcy na projekt i druk plakatów Programu Ferii Zimowych 2016 r. w Ustce od wykonawcy oczekujemy zaprojektowanie plakatu z uwzględnieniem materiału przygotowanego przez Wydział

50 sztuk , format A-2 , papier kredowy połysk.

Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 8154370 bądź na adres e-mail; dszczesniak@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 25.01.2016 r.

Informujemy, że wyniku przeprowadzonej analizy rynku w powyższej sprawie wybrano firmę Biuro Lokalnych Wycieczek "Wehikuł czasu " z Ustki, która zaproponowała za wykonanie usługi kwotę 455,16 złotych brutto.

 48. Przystąpienie do analizy rynku.

 Informujemy,że przystępujemy do wybory podmiotu, który przygotuje lub sprzeda gotowy produkt w formie pozycji książkowej / komiksowej dotyczącej tematyki "Problemu dopalaczy wśród młodzieży."

 Zapraszamy do składania ofert do dnia 25.01.2016 r. . Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59)8154370 bądź na adres dszczesniak@um.ustka.pl

W wyniku analizy rynku w powyższej sprawie został wybrany Program autorski gazety "Głos Pomorza" pod tyułem "Mocarz."

49.Wykaz dotacji  przyznanych organizacjom pozarządowym  z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 roku.

50. Wykaz dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.

51.  Opracowano Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Ustka za  2015 rok.

52. Przystąpienie do analizy rynku.

Informujemy, że przystępujemy do zakupu pucharów i statuetek. Podmioty chcące zaprezentować swoja ofertę, prosimy o kontakt z Panem Piotrem Wszółkowskim Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu pod nr telefonu 59 8154329 lub na adres e-mail pwszolkowski@um.ustka.pl

W wyniku analizy rynku w powyższej sprawie została wybrana firma SPORT-TURYSTYKA P.U.H. K. Głowacka, 76-200 Słupsk, Al. Sienkiewicza 20.

53. Przystąpienie do analizy rynku.

Informuję, że Wydział SOKS w związku z projektem "Umiem pływać - dla uczniów klas II szkoły podstawowej" poszukuje dwóch nauczycieli, posiadających wykształcenie pedagogiczne, uprawnienia do prowadzenia lekcji pływania, znający lokalne środowisko. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panem Piotrem Wszółkowskim Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu do dnia 25.02.2016 r. pod nr telefonu 598154329 lub osobiście pokój 03, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka

54. Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce.

Zarządzenie w tej sprawie do pobrania.

55. Ogłoszenie adresowane do rodziców i dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III

56.  W wyniku rozeznania rynku zakupiono artykuły spożywcze i słodycze  dla świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego Centrum Pomocy Dzieciom Ustce. Zamówienie zrealizowano  w hurtowni "SERKOL"  w Słupsku - zakupiono  dla dzieci art. spożywcze 310,44 zł.brutto i słodycze  na kwotę 434,07 zł.brutto.

57. Burmistrza Miasta Ustka ogłasza konkurs z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                      i patologiom społecznym :

1)  Zarządzenie nr 0050.SOKS.66.2016. Burmistrza Miasta Ustka z dnia 22.03.2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym . 

2) Zarządzenie nr 0050.SOKS.67.2016.  Burmistrza Miasta Ustka z dnia 22.03.2016r. w sprawie powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty z zakresu przeciwdział. uzależnieniom.

3) Wyniki otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2016r. w zakresie „Animacja zajęć profilaktyczno- sportowych dla dzieci i młodzieży ...”


58. W wyniku rozeznania rynku zakupiono artykuły spożywcze w ramach poczęstunku dla komisji powołanej w związku z konkursem na dyrektora Gimnazjum im. M. Zaruskiego  w Ustce w Sklepie "Biedronka" przy ul. Plac Dąbrowskiego 1 w Ustce na kwotę 43,39 zł brutto.

59.W związku ze złożeniem przez Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Żyj kolorowo" oferty na realizację  zadania publicznego pn. "Spartakiada Uniwersytetu Trzeciego Wieku o Puchar Dwumiasta."  na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uprzejmie prosimy o składanie swoich uwag do  załączonej oferty w terminie 7 dni od daty publikacji, tj. do dnia 21 kwietnia 2016 r.

oferta

60. W wyniku rozeznania rynku zakupiono artykuły spożywcze i słodycze  dla świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego Centrum Pomocy Dzieciom Ustce. Zamówienie zrealizowano  w Serkolu Sp.J. przy  ul.Poznańskiej 42  w Słupsku- zakupiono  art. spożywcze  590,90 zł.brutto. i słodycze  na kwotę 279,58 zł .brutto.

61. Akcja edukacyjna w szkołach i placówkach oświatowych mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży!!!!


W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk podjął decyzję o wprowadzeniu do szkół i przedszkoli materiałów edukacyjnych w postaci tablic instruktażowych związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie każdej ze szkół oraz dzieci z naszych przedszkoli otrzymają komplet tablic, w skład którego wchodzić będą zagadnienia związane z powstrzymywaniem krwawienia, układaniem osób w stanie zagrożenia życia, zadławienia i zawału, resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz czynnościami ratunkowymi na miejscu zdarzenia. Tablice zostaną powieszone w korytarzach sal gimnastycznych. Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk ma nadzieję, że tablice edukacyjne będą dobrze służyły najmłodszym ustczanom naszego miasta i przyczynią się wydatnie do podniesienia wiedzy i świadomości młodego pokolenia w sprawie najważniejszej jaką jest zdrowie i życie ludzkie.

zdjęcie 

62. Wolne miejsca na półkoloniach letnich!!!

 

Burmistrz Miasta Ustka uprzejmie informuje rodziców uczniów zamieszkałych w Ustce, że są jeszcze wolne miejsca na letnich półkoloniach w szkołach podstawowych. Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2. Wolne terminy, na które można składać wnioski to: w SP Nr 1 II turnus (18.07 - 29.07.16), pozostało 7 wolnych miejsc, w SP Nr 2 III turnus (01.08 – 12.08) – 7 wolnych miejsc i IV turnus (16.08 – 26.08) – 20 wolnych miejsc. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

 

59 814 46 24 (SP Nr 1) i 59 814 50 81 (SP Nr 2)

63. Trwają przygotowania świetlicy wsparcia dziennego Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce przy ul.Wróblewskiego 7 do realizacji projektu pn.Półkolonie 2016.Program obejmuje zamkniętą 30 osobową grupę dzieci, a organizowany będzie w dniach 04. 07. 2016 r. do 28 .08.2016. 
W związku z organizacją półkolonii  zakupiono apteczkę ,czapeczki dla dzieci trwają przygotowania do zabezpieczenia posiłków i wycieczek autokarowych. Szczegółowe informacje 059 8 152 999 (Centrum Pomocy Dzieciom w Ustce). W wyniku rozeznania rynku podpisano umowę  z   Elżbietą Nadolną   "EN-TOUR" Usługi Turystyczne,Pilotaż,Przewodnictwo   przy ul. Krokusowej 58 w Ustce.Całkowity koszt zorganizowania i przeprowadzenia trzech wycieczek to kwota 4200,00 zł.
 
SIERPIEŃ

1. Realizacja procedur finansowych z zakresu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych. 2. Przekazywanie informacji o liczbie dzieci z innych gmin, uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Ustka, w celu uzyskania refundacji kosztów za opiekę i wychowanie przedszkolne. 3. Analiza finansowa i merytoryczna związana z planowanym utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Mieście Ustka. 4. Monitorowanie i kontrola zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. (zgodnie z przyjętym planem). 5. Realizacja zadań w ramach wykorzystania środków z Funduszu Pracy - z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2016 r. 6. Realizacja procedur finansowych dotyczących placówek oświatowych po stronie dochodów i wydatków. 7. Realizacja budżetu na 2016 r., w tym przygotowywanie wniosków o zaangażowanie środków finansowych - prowadzenie planu wydatków i dokumentacji z realizacji wydatków. 8. Monitorowanie średnich płac nauczycieli w 2016 roku. 9. Aktualizacja mapy organizacji pozarządowych na stronie internetowej miasta. 10. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków i pism wpływających do Wydziału SOKS. 11. Realizacja umów w ramach zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Dyżury informacyjno - doradcze - przyjmowanie zgłoszeń dot. spraw związanych z leczeniem osób uzależnionych i pomocy członkom ich rodzin; składanie wniosków przez osoby i instytucje zainteresowane leczeniem osób uzależnionych; uzgadnianie terminów i miejsca leczenia osób z uzależnieniami. 13. Koordynacja pracy Punktu Konsultacyjnego Vita - Activa dla osób uzależnionych i ds. przemocy, ustalenie grafiku miesięcznego, koordynacja pracą psychologa, terapeuty, radcy prawnego, umawianie na dyżury, sprawozdawczość. 14. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zespołu ds. leczonych oraz zespołu ds. profilaktyki działających w ramach MKRPA. 15. Przyjmowanie wniosków o wydanie zniżkowego „Karnetu Kulturalnego”, uprawniającego mieszkańców Miasta Ustki do 50 % zniżki na płatną ofertę kulturalną Domu Kultury w Ustce. 16. Zakończenie postępowania rozpoznającego ceny powierzenia indywidualnym osobom, trenerom wykonanie tj. przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Gminy zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w formie gier zespołowych w piłce nożnej (zajęć pozalekcyjnych sportowych) w okresie od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r. Podpisano 12 umów na szczegółowe realizacje indywidualnych programów i ofert. 17. Rozpatrzenie wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce oraz sporządzenie umów związanych z ich realizacją. 18. Realizacja projektu „Spójrz w lewo”, wprowadzającego dodatkowe oznakowanie przy przejściach dla pieszych, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupsku i Zarządem Dróg Powiatowych. 19. Aktualizacja wniosków o udzielenie dotacji celowej w 2016 roku na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 20. Przygotowanie scenariusza i harmonogramu „Obchodów Jubileuszu 70-lecia Usteckiego Sportu” 21. Podpisanie umowy z Wojewodą Pomorskim o udzielenie dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. 22. Rozpatrzenie wniosków dotyczących przyznania godzin nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dla uczniów niepełnosprawnych. 23. Podpisanie umów na realizację zadania publicznego z Usteckim Szkolnym Związkiem Sportowym. 24. Kontrola stanu technicznego placówek oświatowych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij