Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2016 - Wydział Gospodarki Przestrzennej

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

BIEŻĄCE DZIAŁANIA WYDZIAŁU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

1. PLANY  MIEJSCOWE:

Wydział GP zajmuje się koordynacją prac urbanistów opracowujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obecnie w trakcie sporządzania są następujące MPZP:
1) „Westerplatte A”  - mapa z lokalizacją planu
2) „Nowa Ustka 2” - mapa z lokalizacją planu
3) „Kościelniaka i okolice” - mapa z lokalizacją planu

W dniu 9.01.2015r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z urbanistą – autorem planu „Kościelniaka i okolice”, podczas którego przedyskutowano zaproponowane rozwiązania komunikacyjne i przestrzenne oraz nakreślono dalsze kierunki działania.


4) „Terenu Portu” - mapa z lokalizacją planu

W dniu 16.01.2015r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z przedstawicielami Urzędu Morskiego i urbanistą - autorem planu "Tereny Portu" i ustalono, że o możliwości rozbudowy portu zdecyduje stanowisko Ministra Infrastruktury i Rozwoju. W chwili obecnej oczekujemy odpowiedzi Ministra na pisma skierowane do niego przez tut. urząd i Urząd Morski ws. określenia kierunków rozwoju portu w Ustce po zachodniej stronie miasta.


5) „Centrum 1A” - mapa z lokalizacją planu
6) „Centrum 3A” - mapa z lokalizacją planu
7) „Tereny Kolejowe i okolice” - mapa z lokalizacją planu
8) „Promenada Nadmorska Bis” - mapa z lokalizacją planu.

W dniu 28.01.2015r. odbyło się robocze spotkanie Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka z urbanistami opracowującymi Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pn. "Promenada Nadmorska Bis". Ustalono, że projektanci przygotują koncepcję uwzględniającą wypracowaną wspólnie wizję przyszłego zagospodarowania promenady. Koncepcja ta zaprezentowana zostanie Mieszkańcom podczas spotkania, o terminie którego powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej.

Spośród nich za priorytetowe uznane zostały następujące plany miejscowe:

1) „Kościelniaka i okolice”
2) „Terenu Portu”
3) „Tereny Kolejowe i okolice”.

Z autorami tych opracowań odbędą się w styczniu 2015 roku wewnętrzne spotkania, których celem jest zapoznanie Burmistrza z tematyką tych planów oraz prezentacja ich projektów i określenie docelowych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Po ostatecznym zaakceptowaniu przez Burmistrza projektów planów miejscowych, zostaną one również przedstawione Mieszkańcom na specjalnie zorganizowanych w tym celu spotkaniach, o terminach których powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej.                   

2. NOWY DOM KULTURY:

Zostanie sporządzone zagospodarowanie fragmentu terenu Placu Wolności, które będzie ilustrować lokalizację przyszłego Domu Kultury z planowanym usytuowaniem obiektu kubaturowego od strony ul. Piłsudskiego w miejscu obecnego terenu zielonego i  placu parkingowego. Przygotowane materiały zostaną zaprezentowane Mieszkańcom na specjalnie zorganizowanym w tym celu spotkaniu, o terminie którego powiadomimy osobną informacją na stronie internetowej.

W dniu 23.01.2015r. odbyło się spotkanie ws. lokalizacji nowego Domu Kultury. Naczelnik Wydziału GP przekazał Naczelnikowi RIE opracowane mapy ze wskazaniem dwóch wariantów jego lokalizacji w okolicy Placu Wolności (jeden z wykorzystaniem terenu gazowni, a drugi w całości na terenie Gminy Miasto Ustka). Mapa z wykorzystaniem terenu gazowni i mapa bez wykorzystania terenu gazowni.

3. ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDU Z UL. WALKI MŁODYCH:

W marcu 2015 roku Mieszkańcom Osiedla Walki Młodych przedstawione zostaną warianty rozwiązań komunikacyjnych, dotyczących wyjazdu z ul. Walki Młodych do ul. Wilczej lub ulicą Nową do ul. Zubrzyckiego wraz z rozwiązaniami problemu parkowania w tym rejonie miasta.

4. ZMIANA GRANIC UZDROWISKA:

Aktualnie prowadzone są rozmowy z władzami innych miast uzdrowiskowych, których obszar uzdrowiskowy stanowi tylko fragment terenu całego miasta. Ich doświadczenie w tym temacie jest nam potrzebne dla przeprowadzenia podobnej procedury w Ustce, która obecnie w całości jest objęta strefami ochrony uzdrowiskowej. Wyłączenie części obszaru miasta z uzdrowiska ma na celu gospodarcze uaktywnienie zachodniej strony Ustki  i tym samym uzyskanie większych wpływów finansowych do budżetu miejskiego. Od strony prawnej tematem zajmuje się Radca Prawny.

W dniu 26.01.2015r. odbyło się spotkanie w sprawie zmiany granic uzdrowiska. W obecności Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka i P. Tomasza Ołdytowskiego (specjalisty od uzdrowisk i autora operatu uzdrowiskowego) ustalono, że podjęte zostaną rozmowy z Gminą Ustka ws. określenia działań zmierzających do ograniczenia od strony zachodniej strefy C uzdrowiska.

5. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI (LPR):

Dla potrzeb sporządzanego Lokalnego Programu Rewitalizacji przygotowywane są materiały wyjściowe do wyznaczenia jednostek urbanistycznych niezbędnych dla przeprowadzenia delimitacji (wyznaczenia granic) terenów zdegradowanych w mieście. Jednostki te zostaną wyznaczone do 15 stycznia 2015 roku.

W oparciu o pozyskaną z GUS-u mapę obwodów spisowych, wyznaczono jednostki urbanistyczne wyodrębnione w celu wykorzystania ich do przeprowadzenia delimitacji terenów zdegradowanych i zestawiono je na mapie, którą w dniu 14.01.2015r. przekazano do Wydziału RIE celem dalszego procedowania. Mapa z jednostkami urbanistycznymi.

6. ZAGOSPODAROWANIE PROMENADY NADMORSKIEJ I PLAŻ NA SEZON 2015:

Plansze sezonowego zagospodarowania plaż i promenady zostały wysłane do uzgodnienia z Urzędem Morskim i na spotkaniu w dniu 12 stycznia 2015 roku o godz. 18.00 zostaną zaprezentowane Mieszkańcom.

W dniu 12.01.2015r. zaprezentowano Mieszkańcom projekt zagospodarowania sezonowego promenady i plaż oraz przedyskutowano przedstawione propozycje. Uchwała sezonowa na 2015 rok będzie tematem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 22.01.2015r. i Sesji Rady Miasta w dniu 29.01.2015r.

7. ŚCIEŻKI ROWEROWE R-10

Został określony przebieg trasy ścieżki rowerowej R-10 wraz z dwoma miejscami postojowymi dla rowerzystów (jeden nad rzeką Słupią przy planowanej stanicy kajakowej, a drugi w okolicach stadionu przy ul. Sportowej) - mapa z przebiegiem trasy.

8. WNIOSKI DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO:

Odpowiadając na zawiadomienie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitarnego Trójmiasta, stanowiącego część planu zagospodarowania przestrzennego województwa, Gmina Miasto Ustka złożyła do planu województwa pomorskiego następujące wnioski:

1) Przebudowa wejścia do portu morskiego poprzez wydłużenie falochronu wschodniego oraz wydłużenie i przesunięcie falochronu zachodniego w kierunku zachodnim.
2) Lokalizacja terminala promowego o  formule pasażersko-samochodowej w związku z wnioskiem dotyczącym przebudowy wejścia do portu morskiego.Lokalizacja funkcji terminalu promowego musi przewidzieć parametry dla jednostek promowych obsługujących ruch na wodach Bałtyku (z krajami skandynawskimi).
3) Budowa drogi dojazdowej do portu morskiego, stanowiącej przedłużenie planowanego łącznika (ul. Słupska – ul. Darłowska), poprzez ul. Zubrzyckiego oraz funkcje drogowe wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Uroczysko (1.KD-Z, 2.1.KD-L, 11.KD-D) – celem obsługi funkcji gospodarczych portu, w tym terminala promowego.
4) Budowa lądowiska dla helikopterów w granicach portu morskiego dla obsługi m.in. funkcji ratownictwa morskiego, transportu sanitarnego, funkcji turystycznych.
5) Wyznaczenie korytarza komunikacyjnego dla budowy drogi szybkiego ruchu, na odcinku Ustka – Słupsk – Bytów – Chojnice – Człuchów – Bydgoszcz, aktywizującej gospodarczo tereny zachodniej ściany województwa pomorskiego i portu morskiego w Ustce.
6) Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego w centrum miasta Ustka na terenach okołokolejowych (przy ul. Portowej).
7) Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy drogami: drogą krajową nr 21 i drogą wojewódzką 203 w dwóch wariantach określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustka, komunikującego obszary położone na terenie gminy Ustka i miasta Ustka.
8) Rewitalizacja linii kolejowej 405 na odcinku Szczecinek – Ustka (port) wraz z jej elektryfikacją na odcinku Szczecinek – Słupsk.
9) Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Słupsk – Gdynia Chylonia poprzez budowę linii dwutorowej, komunikującej tereny subregionu słupskiego ze stolicą województwa pomorskiego.
10) Wyznaczenie lokalizacji dla potrzeb budowy regionalnego portu lotniczego, obsługującego ruch pasażerski i przewozy cargo, celem ożywienia turystyczno-gospodarczego zachodniej części woj. pomorskiego.
11) Budowa portu jachtowego przy basenie rybackim lub alternatywnie w okolicy trzeciego mola.

9. WNIOSKI DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH:

Stosownie do Obwieszczenia Dyrektorów Urzędów Morskich, Gmina Miasto Ustka złożyła następujące wnioski do „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich”, którerównież wykorzystane zostaną w konstruowaniu studium:
1) umożliwienie realizacji ustaleń zapisanych w MPZP „Wczasowa i okolice” w jednostce o symbolu 09.1.PN w temacie budowy mol i platform widokowych po wschodniej stronie miasta – na przedłużeniu ul. Żeromskiego i Traktu Solidarności oraz przy wschodniej granicy z Gminą Ustka,
2) umożliwienie przywrócenia budowli na palach po stronie zachodniej i wschodniej z przeznaczeniem na funkcje związane z obsługą turystyczną – funkcja gastronomiczna,
3) rozbudowa III mola po zachodniej stronie miasta wraz z pracami hydrotechnicznymi na istniejącym zdegradowanym falochronie,
4) umożliwienie budowy mola turystycznego na przedłużeniu ciągu pieszego oznaczonego w MPZP „Uroczysko” symbolem 19KPp, zasygnalizowanego na rysunku planu jako ciąg spacerowy na wysokości środkowego zejścia na plażę zachodnią,
5) uniemożliwienie lokalizacji nowych radarów w pobliżu nadmorskich miast uzdrowiskowo-wczasowych,
6) zapewnienie bezkolizyjnego korytarza komunikacyjnego Ustka – Bornholm,
7) lokalizowanie farm wiatrowych w takich odległościach od brzegów morskich, aby ich konstrukcje i światła kontrolne nie były widoczne od brzegu morskiego,
8) umożliwienie przebudowy zachodniego falochronu poprzez jego przesunięcie w kierunku zachodnim oraz poszerzenie tym samym obszaru terytorialnych wewnętrznych wód morskich do szerokości 200m między falochronami. Wnioskowane poszerzenie AVANPORTU jest konieczne dla realizacji funkcji gospodarczych w porcie i umożliwienia obracania się statków o długości do 100m, a także dla stworzenia nowego nabrzeża portowego do cumowania jednostek pasażerskich – promowych typu RORO celem lepszego wykorzystania przestrzeni wodnej i poprawy komunikacji promowej z portami skandynawskimi. Sygnalizowane poszerzenie przestrzeni wód morskich między dwoma falochronami zostało uwzględnione w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. TERENY PORTU”. Uwzględnienie tego wniosku ma na uwadze przyszłościowy rozwój portu pod kątem gospodarczym,
9) umożliwienie pobudowania portu jachtowego przy nowym falochronie zachodnim planowanym w sąsiedztwie kanału portowego.

10. KANALIZACJA SANITARNA W UL. SPORTOWEJ:

W dniu 27.01.2015r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej" na działkach nr 844, 847 i 2616 (obręb geodezyjny Ustka) oraz na działce nr 117 (obręb geodezyjny Przewłoka).

11. ESTETYZACJA MIASTA:

Na posiedzeniu kierownictwa w dniu 27.01.2015r. podjęto decyzję o kontynuowaniu tradycji organizowania corocznego konkursu estetyzacyjnego pod patronatem Burmistrza Miasta Ustka o tytuł "Mister Ustki - Obiekt Roku". Poza tym w okresie bożonarodzeniowym organizowany będzie również konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną o tytuł "Mister Iluminacji". O szczegółach konkursów będziemy powiadamiać Mieszkańców osobną informacją na stronie internetowej.

12. SŁUPY OGŁOSZENIOWE:

Przeprowadzono inwentaryzację słupów ogłoszeniowych istniejących w mieście i zaproponowano dodatkowe nowe lokalizacje. Całość tematu zestawiono w formie graficznej. W oparciu o zebrane dane sporządzono tematyczne mapy dla wschodniej i zachodniej strony miasta oraz wykaz lokalizacji słupów. Temat analizowany był na posiedzeniu kierownictwa w dniu 3.02.2015r. i zaakceptowano przedstawione propozycje. Ustalono, że w 2015 roku ustawione zostaną 3 nowe słupy ogłoszeniowe - 1 po stronie wschodniej (oznaczony jako nr 6), a 2 po stronie zachodniej (oznaczone numerami 10 i 11). Pozostałe realizowane będą sukcesywnie w latach następnych.

mapa strony wschodniej

mapa strony zachodniej

wykaz słupów ogłoszeniowych

13. SEZON 2015:

W dniu 29.01.2015r. na Sesji Rady Miasta podjęto uchwałę ws. określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska".

pełna treść projektu uchwały

Ponadto sporządzono mapy ilustrujące zagospodarowanie plaży wschodniej i zachodniej. Miejsca usytuowania lokalizacji sezonowych ilustrują załączniki graficzne, które przekazane zostały Urzędowi Morskiemu do uzgodnienia. Lokalizacje na plaży zachodniej zostały w pełni zaakceptowane, natomiast plaża wschodnia posiada uzgodnienie Urzędu Morskiego tylko dla lokalizacji oznaczonych numerami: 30, 31 i 32 oraz dla punktu ratowników. Na dzień dzisiejszy tj. 19.02.2015r. lokalizacje o numerach od 33 do 63 nie mają uzgodnienia.


14. TEMATY POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA LUTY 2015:

Wydział Gospodarki Przestrzennej sporządził i przekazał dwa projekty uchwał pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędą się w dniu 19.02.2015r. oraz pod obrady Sesji Rady Miasta, które będą miały miejsce w dniu 26.02.2015r.. Są to:

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1A"

pełna treść projektu uchwały

- projekt zmiany uchwały sezonowej

pełna treść projektu uchwały

15. SŁUPY OGŁOSZENIOWE:

Na posiedzeniu kierownictwa w dniu 24 lutego 2015r. przeanalizowano wnioski Mieszkańców do zaproponowanych na stronie internetowej lokalizacji słupów ogłoszeniowych w mieście, zaakceptowano je i uwzględniono w sporządzonych nowych załącznikach graficznych uzupełnionych o legendę z informacją, w jakich latach realizowane będą poszczególne słupy.

Mapka Wschód

Mapka Zachód

 16. ZARZĄDZENIE NA SEZON 2015 - PLAŻA ZACHODNIA I PROMENADA:

Wydział GP sporządził zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.GP.35.2015 z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 2015 tereny i sezonowe lokalizacje wyznaczone na plaży zachodniej oraz w obszarze MPZP pn. "Promenada Nadmorska" w Ustce.

W oparciu o umowę użyczenia zawartą w dniu 25 lutego 2015r. pomiędzy Skarbem Państwa - Urzędem Morskim a Gminą Miasto Ustka, dotyczącą terenu plaży wschodniej od falochronu wschodniego do Dajany, sporządzone zostanie również zarządzenie obejmujące ten obszar.


17. TEMATY POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA MARZEC 2015:

Pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Sesji Rady Miasta w marcu 2015r. Wydział GP przygotowuje 3 projekty uchwał:

- zmiana uchwały "sezonowej", dotycząca ogródka przy Smażalni "Fala",

- zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Kościelniaka i Okolice",

- uchwała o przystąpieniu do sporządzenia MPZP "Grunwaldzka A".

18. SŁUPY OGŁOSZENIOWE:

W dniu 5.03.2015r. Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji otrzymały ostateczne materiały graficzne i opisowe dotyczące istniejących i planowanych lokalizacji słupów ogłoszeniowych celem przystąpienia do realizacji nowych słupów zgodnie z harmonogramem sporządzonym na lata 2015, 2016, 2017 i 2018.

19. PODWÓRKO NIVEA:

Przeprowadzono analizę terenów miejskich pod kątem wyznaczenia miejsca w związku z ogłoszonym konkursem "Podwórko NIVEA", w ramach którego można wygrać wybudowanie przez NIVEA Rodzinnego Miejsca Zabaw. Wyznaczono 3 miejsca pod lokalizację tej inwestycji - w parku przy ulicy Marynarki Polskiej za kinem, przy ul. Krótkiej między siedzibą UTBS a pasażem Bałtyckim oraz przy ulicy Polnej za nowym przedszkolem. Materiał przekazano w dniu 12.03.2015r. do Wydziału RIE celem dalszego procedowania.

20. ZARZĄDZENIE NA SEZON 2015 - PLAŻA ZACHODNIA I PROMENADA:

Wydział GP sporządził zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.GP.49.2015 z dnia 24 marca 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.GP.35.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia  27 lutego 2015r. ws. ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 2015 tereny i sezonowe lokalizacje wyznaczone na plaży zachodniej oraz w obszarze MPZP pn. "Promenada Nadmorska" w Ustce. Zmiana uwzględnia lokalizację dodatkowego punktu sezonowego dla LOT-u w Parku Uzdrowiskowym za ławeczką Ireny Kwiatkowskiej. Zarządzenie otrzymali: OSiR, Straż Miejska, Wydział IKiOŚ i Wydział PR.

21. ZARZĄDZENIE NA SEZON 2015 - PLAŻA WSCHODNIA:

Wydział GP opracował zarządzenie Burmistrza Miasta Ustka nr 0050.GP.50.2015 z dnia 24 marca 2015 w sprawie ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 2015 tereny i sezonowe lokalizacje wyznaczone na plaży wschodniej w Ustce. Zarządzenie otrzymali: OSiR, Straż Miejska, Wydział PR i Wydział GN.

22. PRZYSTĄPIENIE DO ANALIZY RYNKU:

Wydział GP przystąpił do badania rynku w zakresie opracowania zmiany Operatu Uzdrowiskowego Uzdrowiska Ustka, polegającej na wyznaczeniu nowej granicy strefy ochrony uzdrowiskowej "C", wyłączającej z obszaru uzdrowiska sołectwo Lędowo, część sołectwa Grabno oraz fragment zachodniej dzielnicy miasta Ustka.

23. TEMAT POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA KWIECIEŃ 2015:

Wydział GP sporządził i przekazał do Biura Rady projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska, który będzie tematem obrad Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Uzdrowiskowej w dniu 23.04.2015r. oraz obrad Sesji Rady Miasta w dniu 30.04.2015r. Zmiana polegać będzie na uwzględnieniu na załączniku graficznym nr 4 dodatkowej lokalizacji dwóch połączonych ze sobą obiektów drewnianych z przeznaczeniem pod punkt informacji turystycznej oraz pod punkt sprzedaży regionalnych pamiątek i wydawnictw w Parku Uzdrowiskowym na zapleczu ławeczki Ireny Kwiatkowskiej.

24. PRACE NAD MPZP "PROMENADA NADMORSKA BIS":

W dniu 24.04.2015r. odbyło się spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta Ustka P. Jacka Graczyka i urbanistów-autorów opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Promenada Nadmorska Bis", na którym projektanci zaprezentowali rozwiązania zaproponowane w opracowaniu. Ponadto zasygnalizowano sprawę terenów prywatnych, dla których należy zapisać funkcję zgodną z prowadzoną działalnością poprzez wprowadzenie oddzielnej karty terenu. Przekazano też informację o konieczności dokonania zapisu umożliwiającego realizację nowej ścieżki rowerowej wzdłuż Traktu Solidarności, aby z uwagi na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu, dotychczasowy pas komunikacji przeznaczony pod ścieżkę pieszo-rowerową był wyłącznie pasem dla pieszych.

25. ESTETYZACJA MIASTA:

W oparciu o informacje pozyskane w trakcie kontroli terenowych, przeprowadzanych wielokrotnie przez urzędników w obecności funkcjonariuszy Straży Miejskiej celem dokonania oceny porządku i stanu estetycznego miasta, Wydział GP wysłał pisma do właścicieli nieuporządkowanych posesji w tym również do jednostek podległych i zarządców nieruchomości z prośbą o poprawienie estetyki zarówno obiektów, jak i ogrodzeń i całego obejścia nieruchomości, ze wskazaniem terminu wykonania prac do końca kwietnia 2015r. Ze względu na napływające jeszcze w tej sprawie zgłoszenia m.in. od Straży Miejskiej, wysłane zostały kolejne pisma dotyczące uchybień w kwestii estetyki, zobowiązujące do wykonania niezbędnych prac poprawiających wizerunek Ustki w terminie do końca maja tego roku.

26. RELOKACJA KOTŁOWNI EMPEC:

Na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC Sp z o.o. w sprawie wskazania terenów dla możliwej nowej lokalizacji kotłowni, Wydział GP przeprowadził wizję terenową i dokonał analizy terenów pod kątem możliwości relokacji ze względu na zapisy w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ostatecznie zaproponowano dwa tereny, na których możliwe byłoby umiejscowienie kotłowni - po zachodniej stronie Ustki w granicach obowiązywania planu miejscowego pn. "Darłowska 2" oraz po stronie wschodniej za oczyszczalnią ścieków w sąsiedztwie ulicy Ogrodowej.

27. NOWY DOM KULTURY:

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 realizowany jest projekt pn. "Diagnoza - strategia - inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska", który stwarza możliwość pobudowania w naszym mieście Centrum Kultury uwzględniającego nową siedzibę domu kultury i biblioteki.

W dniu 21.04.2015r. odbyło się pierwsze spotkanie z architektami (P. Arturem Wysockim i P. Markiem Hanowskim), którzy przedstawili wstępną koncepcję zagospodarowania całego Placu Wolności wraz ze wskazaniem lokalizacji Centrum Kultury. Przedstawiciele tut. urzędu wnieśli do tej propozycji swoje uwagi.

W dniu 28.04.2015r. miało miejsce kolejne spotkanie, podczas którego architekci przedstawili rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne obiektu kubaturowego. Po wniesieniu kilku uwag projekt został wstępnie zaopiniowany pozytywnie.

28. TEMATY POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA MAJ 2015:

Wydział GP przygotuje pod obrady majowe dwa projekty uchwał: w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska oraz w sprawie zatwierdzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Westerplatte A".

29. WYNIK ANALIZY RYNKU:

Wydział GP przeprowadził analizę rynku w zakresie opracowania zmiany Operatu Uzdrowiskowego Uzdrowiska Ustka, polegającej na wyznaczeniu nowej granicy strefy ochrony uzdrowiskowej "C", wyłączającej z obszaru uzdrowiska sołectwo Lędowo, część sołectwa Grabno oraz fragment zachodniej dzielnicy miasta Ustka. Pierwsze podejście do wyłonienia wykonawcy nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Na 3 wysłane zaproszenia wpłynęły 2 oferty, z których wybrano tańszą, ale potencjalny wykonawca nie zaakceptował zapisów przygotowanej umowy i po wielokrotnych rozmowach ostatecznie odstąpił od jej podpisania. Wobec powyższego Wydział GP przystąpi do kolejnego badania runku pod kątem wyłonienia autora przedmiotowego opracowania.

30. PREZENTACJA WSTĘPNYCH USTALEŃ OPRACOWYWANYCH PROJEKTÓW PLANÓW "CENTRUM 3A" I "PROMENADA NADMORSKA BIS":

Od dnia 4.05.2015r. w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustka w Wydziale GP (pokój 301 i 302) oraz na stronie internetowej www.ustka.pl istnieje możliwość zapoznania się wszystkich zainteresowanych z przebiegiem granic i wstępnymi ustaleniami ww. projektów planów miejscowych. Ponadto w Sali Konferencyjnej nr 101 odbędą się prezentacje wstępnych ustaleń tych projektów: w dniu 11.05.2015r. o godz. 17.00 - projektu MPZP "Centrum 3A", a w dniu 12.05.2015r. o godz. 17.00 - projektu MPZP "Promenada Nadmorska Bis".

więcej

31. CENTRUM KULTURY:

W dniu 11.05.2015r. odbyło się kolejne spotkanie z udziałem Burmistrza Miasta Ustka, Dyrektora Domu Kultury w Ustce, Dyrektora Biblioteki Miejskiej oraz architektów - autorów koncepcji przyszłego zagospodarowania Placu Wolności. Zaprezentowano usytuowanie nowego obiektu Centrum Kultury (Dom Kultury w Ustce i Biblioteka Miejska) oraz poszczególne rzuty nowego budynku ilustrujące przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania obu placówek. Wskazano na konieczność dodatkowego zaprojektowania między innymi sali teatralnej, windy towarowej, pomieszczenia na przechowywanie zbiorów i pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Ustalono, że jeszcze w maju architekci przygotują multimedialną prezentację skorygowanego projektu i zaprezentują ją Mieszkańcom na spotkaniu, które zostanie zorganizowane w tut. urzędzie.

32. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO UL. MARYNARKI POLSKIEJ W SEZONIE:

Wydział GP opiniuje liczne wnioski wpływające do Wydziału Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji na zajęcie pasa drogowego ul. Marynarki Polskiej pod lokalizację konsumpcyjnych ogródków gastronomicznych oraz pod usytuowanie ekspozycji towaru sprzedawanego w obiekcie stałym.

33. CENTRUM KULTURY:

W dniu 28.05.2015r. o godz. 17.00 w Sali Konferencyjnej (sala nr 101) Urzędu Miasta Ustka przy ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 odbędzie się publiczna prezentacja koncepcji obiektu Centrum Kultury (Dom Kultury i Biblioteka Miejska) wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych na Placu Wolności. Z kompleksową koncepcją oraz z projektem rzutów ilustrujących rozmieszczenie i przeznaczenie pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania obu placówek można będzie zapoznać się od dnia 25.05.2015r. w Wydziale Gospodarki Przestrzennej oraz na stronie internetowej www.ustka.pl.

34. DODATKOWY TEMAT POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA MAJ 2015:

Zgodnie ze stanowiskiem określonym przez Burmistrza Miasta Ustka na posiedzeniu kierownictwa w dniu 19.05.2015r., Wydział GP opracował w trybie pilnym projekt uchwały dotyczący kolejnej zmiany tzw. uchwały sezonowej. Podstawą takiego działania było przychylenie się Radnych Miasta Ustka: P. Grzegorza Koskiego, P. Adama Brzóski i P. Przemysława Nycza do wniosku osoby prowadzącej sezonową działalność gospodarczą o umożliwienie usytuowania dodatkowego ogródka gastronomicznego przy ul. Limanowskiego na wysokości Villi Red. Wnioskodawcami przygotowanej uchwały są wyżej wymienione osoby.

35. TEMAT POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA CZERWIEC 2015:

Pod czerwcowe obrady Wydział GP przygotuje projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Ustka pod kątem parametrów i funkcji nowej zabudowy.

36. WYNIK ANALIZY RYNKU:

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Grunwaldzka A". Została  nim firma pn. Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne "DOM" Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 34G, 83-200 Starogard Gdański.

mapka z lokalizacją planu

37. TEMAT POD OBRADY KOMISJI I SESJI NA LIPIEC 2015:

Wydział Gospodarki Przestrzennej sporządził i przekazał pod obrady Komisji Budżetowo-Gospodarczej, które odbędą się 23 lipca 2015 roku oraz pod obrady Sesji Rady Miasta, które będą miały miejsce w dniu 31 lipca 2015 roku, projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "CENTRUM 4B".

38. KONKURS TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH:

Z uwagi na fakt, że Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich nominował KŁADKĘ PRZEZ SŁUPIĘ W USTCE do nagrody w Konkursie TUP na Najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, Wydział GP przygotował komplet dokumentów wraz z opisem funkcji, charakteru zagospodarowania, reżimów ochronnych, dostępności dla osób niepełnosprawnych, poprawy bezpieczeństwa i wpływu inwestycji na aktywizację gospodarczą społeczności lokalnej, a także sporządził prezentację fotograficzną miejsca, uwzględniając widok sprzed i po realizacji kładki. Dokumentacja wysłana została do TUP w regulaminowym terminie wyznaczonym przez organizatorów konkursu.

39. WIZUALIZACJA TERENÓW PORTOWYCH:

Wykonawcy sporządzającemu obecnie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ustka pn. "Tereny Portu" (Pani Annie Taladze - Pracownia Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego "ATA" z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Trybunalskiej 23/1), zlecono opracowanie przestrzennej wizualizacji terenu objętego projektem MPZP "Tereny Portu.

40. PRZYSTĄPIENIE DO ANALIZY RYNKU NA OPRACOWANIE MPZP CENTRUM 4B:

W dniu 25 września 2015 roku przystąpiono do badania rynku w zakresie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4B" (plan obejmujący teren Placu Wolności łącznie z Gazownią). Termin złożenia oferty określono na dzień 8 października 2015 roku. Na 4 wysłane zaproszenia wpłynęły 3 oferty. W wyniku przeprowadzonej analizy, dokonano wyboru najtańszej oferty. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotowego opracowania z Autorską Pracownią Projektową "Forum" z siedzibą w Słupsku, którą reprezentuje mgr inż. arch. Witold Sikorski.

Mapa z lokalizacją planu

41. PONOWNE ROZEZNANIE CENOWE NA KOREKTĘ OPERATU UZDROWISKOWEGO:

W dniu 8 października 2015 roku w ramach rozeznania cenowego, po raz trzeci przesłano oferentom zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie korekty operatu uzdrowiskowego w zakresie zmian granic strefy C ochrony uzdrowiskowej w Uzdrowisku Ustka. Termin złożenia oferty określono na dzień 14 października 2015 roku.

42. BADANIA GEORADAROWE NA TERENIE PARKU im. Jana Pawła II:

W dniu 12 października 2015 roku w ramach rozeznania cenowego przesłano trzem oferentom zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie badań georadarowych na terenie Starej Osady Rybackiej w granicach wpisanych do rejestru zabytków, celem określenia usytuowania fundamentów, ścian i innych elementów rozebranej w 1889r. pierwszej świątyni usteckiej p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Michała, usytuowanej w miejscu dzisiejszego Parku im. Jana Pawła II przy ul. Marynarki Polskiej w Ustce. W celu wyeksponowania fundamentów starego nieistniejącego kościoła, konieczna jest weryfikacja, czy pozostałości po kościele rzeczywiście znajdują się na terenie parku. Termin złożenia oferty określono na dzień 16 października 2015 roku.

43. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W dniu 27 października 2015 roku zostały rozesłane trzy zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty  określonej w art. 4 pkt 8 ustawy w sprawie : zorganizowania i przeprowadzenia konkursu o charakterze studialnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno- architektonicznej dla zadania pn."  LOKALNY WĘZEŁ INTEGRACYJNY W USTCE"

 44. KONKURS ESTETYZACYJNY MISTER USTKI - OBIEKT ROKU 2015

Wyniki z przeprowadzenia konkursu po zsumowaniu punktacji komisji konkursowej  i internautów.

W kategorii A -BUDYNKI NOWO WYBUDOWANE - wytypowano następujących zwycięzców:

I miejsce - ul. Wczasowa 4

II miejsce - ul. Pomorska 3

III miejsce - ul. Bulwar Portowy

w kategorii B -BUDYNKI ODNOWIONE - zwycięzcami zostali

I miejsce - ul. Marynarki Polskiej  59

II  miejsce - ul. Beniowskiego 12

III miejsce - ul. Marynarki Polskiej 47

45. ZAGOSPODAROWANIE PROMENADY NADMORSKIEJ I PLAŻY NA SEZON 2016.

W dniu 27.10.2015r. zaprezentowano Mieszkańcom projekt  zagospodarowania sezonowego promenady i plaży oraz przedyskutowano przedstawione propozycje. Obecnie materiał został przekazany do uzgodnienia z Urzędem Morskim w Słupsku. Uchwała sezonowa na 2016 rok będzie tematem obrad Komisji Budżetowo- Gospodarczej i sesji Rady Miasta w miesiącu  listopadzie br.

Protokół z debaty z dnia 27.10.2015r. załączniki do protokołu dostępne są do wglądu w wydziale Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301)

46. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o wartości powyżej 6000 euro do kwoty określonej w art.4  pkt 8 ustawy PZP

Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu o charakterze studialnym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. "Lokalny węzeł integracyjny w Ustce".

Wpłynęły trzy oferty. Z uwagi na cenę i prawidłowo złożoną ofertę organizatorem konkursu będzie Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP -Oddział w Słupsku, ul. Tuwima 3A/3  76-200 Słupsk.

47. Podjęcie uchwał przez Radę Miasta Ustka

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Ustka a Gminą Ustka w sprawie korekty granic obszaru uzdrowiskowego Gminy Miasto Ustka i Gminy Ustka.

Rada Miasta Ustka w dniu 29 grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany granic uzdrowiska. Wyrażając  wolę rozpoczęcia procedury zmierzającej do zmiany granic Uzdrowiska Ustka polegającej na korekcie granicy strefy "C".

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Uroczysko A". 
Przedmiotem opracowania będzie ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu, które pozwolą między innymi na realizację ciągu pieszo-rowerowego w formie pomostu na terenie oznaczonym w obowiązującym planie miejscowym symbolami B1,2Zlp i B2.2Zlp (teren istniejącej wydmy).

Mapa z granicami terenu objętego planem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Łacha A" Przedmiotem opracowania będzie ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu, które pozwolą między innymi na budowanie obiektów wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego nawiązujących do architektury obiektów wyburzanych.

Mapa z granicami terenu objętego planem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 1B". Przedmiotem opracowania będzie ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu, które pozwolą między innymi na budowanie obiektów wg obowiązujących przepisów prawa, nawiązujących do architektury obiektów wyburzanych.

Mapa z granicami terenu objętego planem

W dniu 29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. "Centrum 4C" . Przedmiotem opracowania będzie ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu, z możliwością realizacji wielopoziomowego parkingu kubaturowego i wprowadzenie funkcji handlowo-usługowych.

Mapa z granicami terenu objętego planem

W dniu  29 grudnia 2015 roku Rada Miasta Ustka podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. Ustka Rozwojowa C". Przedmiotem opracowania będzie ustalenie nowych zasad zagospodarowania terenu, które pozwolą między innymi na przeznaczenie terenu przy ul. Darłowskiej pod budowę garaży.

 Mapa z granicami terenu objętego planem

48. SEZON 2016:

W dniu 28.01.2016r. na sesji Rady Miasta Ustka podjęto uchwałę Nr XV/171/2016 w sprawie określenia zasad prowadzenia sezonowej działalności handlowo-usługowo-rekreacyjnej w okresie od 1 maja 201r. do 30 września 2016r. na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ustki pn. "Promenada Nadmorska"

Treść uchwały

Zał. nr 1 do ww. uchwały - plansza sezonowego zagospodarowania terenów Promenady Nadmorskiej

Ponadto sporządzono mapy ilustrujące sezonowe zagospodarowanie plaży wschodniej i zachodniej.

Plansza sezonowego zagospodarowania plaży wschodniej

Plansze sezonowego zagospodarowania plaży zachodniej:

I wejście - przy falochronie

II wejście - środkowe

III wejście - przy III molo

 49. Prezentacja wstępnych ustaleń MPZP Grunwaldzka A:

W dniu 10.03.2016r. o godz. 17.00 odbyła się wstępna prezentacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Grunwaldzka A”. Plan obejmuje tereny OSiR i jego bezpośrednie sąsiedztwo. Z treścią prezentowanej koncepcji planu oraz protokołem z przeprowadzonej dyskusji można zapoznać się poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ustka - Wydział Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301). Kolejna prezentacja projektu planu odbędzie się podczas wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu.

Treść koncepcji planu

Rysunek koncepcji planu

Protokół z publicznej prezentacji

50. Prezentacja wstępnych ustaleń MPZP Centrum 4B:

W dniu 14.03.2016r. o godz. 17.00 odbyła się wstępna prezentacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 4B”. Plan obejmuje kwartał ograniczony ulicami: Plac Wolności, Jana z Kolna, 9-go Marca i Piłsudskiego. Informujemy, że z treścią prezentowanej koncepcji planu oraz protokołem z przeprowadzonej dyskusji można zapoznać się poniżej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Ustka - Wydział Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 301). Ewentualne uwagi do zaprezentowanej koncepcji planu można złożyć (na piśmie) do tut. urzędu do dnia 6 kwietnia 2016r. Kolejna prezentacja projektu planu odbędzie się podczas wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu.

Treść koncepcji planu

Rysunek koncepcji planu

Protokół z publicznej prezentacji

 51. Uchwała reklamowa:

W dniu 22 kwietnia 2016r. zostało przesłane do firm zaproszenie do składania ofert na opracowanie uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane ( załączniki do pobrania).

Termin składania zaproszeń został ustalony na dzień 29 kwietnia 2016r.

Załączniki:

Zaproszenie

Projekt umowy

formularz oferty

 52. Ścieżki rowerowe w granicach administracyjnych miasta Ustki:

W dniu 5 kwietnia 2016r. przebieg ścieżek rowerowych zilustrowany na mapie topograficznej został zaprezentowany mieszkańcom Ustki i zyskał ich aprobatę, natomiast 21 kwietnia na posiedzeniu komisji Budżetowo - Gospodarczej radni zostali zapoznani z ich przebiegiem i nie wnieśli uwag do ich rozmieszczenia. Prezentowane były dwa załączniki graficzne:

  • pierwszy z rozmieszczeniem ścieżek wraz z przebiegiem ścieżki R - 10 z przystaniami i stacją obsługi rowerów,
  • drugi z pokazaniem ścieżek już zrealizowanych i miejscami postojowymi dla rowerów,


53. Wynik analizy rynku:

W wyniku analizy rynku, dotyczącej wyboru wykonawcy opracowania, w którym określone zostaną zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dokonano wyboru oferty złożonej przez Panią Jolantę Czyżewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo-Realizacyjna "efekt" z siedzibą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 78A/3.

54. Procedura przetargowa dotycząca uzdrowiska:

Przygotowano procedurę o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie operatu uzdrowiskowego oraz badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka". 

55. Unieważnienie przetargu:

Z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, przetarg nieograniczony na "Wykonanie operatu uzdrowiskowego oraz badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka" został unieważniony.

56. Przetarg dotyczący uzdrowiska:

Przygotowano materiały do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka.

57. Konkurs Mister Ustki - Obiekt Roku 2016:

Przygotowano dokumentację dotyczącą kolejnej edycji konkursu. Na środkowym banerze na głównej stronie internetowej umieszczony został regulamin oraz zdjęcia wszystkich obiektów nominowanych w dwóch kategoriach: budynki nowe i budynki odnowione.

58.Wykonanie usługi polegającej na obliczeniu powierzchni terenów zieleni w strefie "A":

W dniu 22.08.2016 r przystąpiono do wyboru wykonawcy usługi polegającej na: obliczeniu powierzchni terenów zieleni na obszarze strefy uzdrowiskowej "A" w granicach miasta Ustka w oparciu o dane wynikające z aktualnych map zamieszczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w WEB-EWID.
Zestawienie należy wykonać tabelarycznie4 z uwzględnieniem następujących rubryk:
- nr porządkowy,
- nr działki,
- powierzchnia działki,
- powierzchnia zabudowy kubaturowej,
- powierzchnia terenów zieleni.
Zainteresowani wykonaniem ww usługi prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 695-415-603 lub 59 8154 321 do godz. 15.00 do dnia 25 sierpnia 2016 roku.
 
59. Wynik analizy rynku:

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy usługi polegającej na obliczeniu powierzchni terenów zieleni na obszarze strefy uzdrowiskowej "A" w granicach miasta Ustka w oparciu o dane wynikające z aktualnych map zamieszczonych przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w WEB_EWID. Została nim Pracownia Usług Geodezyjnych "Geometra" z siedzibą w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 79.

60. Przystąpienie do analizy rynku:

Wydział GP przystąpił do badania rynku w zakresie wykonania i analizy pomiarów ruchu na terenie miasta Ustka celem uwzględnienia ich w przyszłym "Studium komunikacyjnym".

61. Wynik przetargu:

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na "Wykonanie badań powietrza, solanek, hałasu, i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka", wyłoniony został Wykonawca przedmiotowej usługi. Zostało nim Biuro Studiów Proekologicznych "Ekometria" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-299 przy ul. Orfeusza 2.

62. Wnioski do planu obszarów morskich:

W związku z zawiadomieniem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni działającego w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie i swoim własnym, ws. przystąpienia do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko, w wyznaczonym terminie do 3 października 2016 roku przesłane zostały wnioski i uwagi Gminy Miasto Ustka.

Treść wniosków

63. Wyłożenie projektu MPZP Centrum 4B w Ustce:

W dniu 25.10.2016r. o godz. 17.00 odbędzie się prezentacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „Centrum 4B”, który w terminie od dnia 04.10.2016r. do dnia 02.11.2016r.  jest wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Ustka (pok. nr 301 w  godzinach pracy urzędu).

Teren objęty niniejszym planem ograniczony jest ulicami: Piłsudskiego, Plac Wolności, Jana z Kolna i 9-go Marca.

Pełna treść obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu.

64. Wynik analizy rynku:

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i analizie pomiarów ruchu na terenie miasta Ustka. Zostało nim Biuro Konsultacyjno - Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. z siedzibą w Gdańsku 80-275 przy ul. Karłowicza 20.

65. Przystąpienie do analizy rynku:

Z uwagi na potrzebę zakupu asortymentów świątecznych iluminacyjnych w liczbie 5 szt. o niepospolitym charakterze i odpowiadających wymogom co do oczekiwanego standardu, wielkości, odmienności oraz atrakcyjności, które stanowić będą nagrody dla 5. zwycięzców konkursu "Mister Iluminacji 2016" uzasadniony jest zakup iluminacji u dostawcy specjalizującego się w tej branży tzn. tego samego, który zaopatrzył tut. urząd w uliczne dekoracje świąteczne. Ze względu na powyższe Burmistrz Miasta Ustka wyraził zgodę na odstąpienie od procedury przeprowadzenia analizy rynku. W związku z tym dostawcą ww. nagród został Dekor Light Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 39-41.

66. Przystąpienie do analizy rynku:

Wydział przystąpił do badania rynku w zakresie wyłonienia Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi konkurs architektoniczno-budowlany o charakterze studialnym dla zadania pn. "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Ustce - budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji".

67. Przystąpienie do analizy rynku:

Przystąpiono do badania rynku pod kątem wyłonienia Wykonawcy sporządzającego projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz analizy w przypadkach, w których nie jest wymagane i konieczne sporządzenie ww. projektów decyzji.

68. Wynik analizy rynku:

W wyniku przeprowadzonej analizy rynku dokonano wyboru Wykonawcy sporządzającego projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i analizy, w przypadkach, w których nie jest wymagane i konieczne sporządzenie ww. projektów decyzji.

69. Wynik analizy rynku:

W wyniku analizy rynku, dotyczącej wyboru Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi konkurs urbanistyczno-architektoniczny dla zadania pn. "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Ustce - budowa Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji (CWMOR) wraz z zagospodarowaniem terenu, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, którą złożyła firma ABPA mgr inż. Andrzej Poźniak.

„Mister Iluminacji-Ustka 2016”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszą dekorację świąteczną budynku - Mister Iluminacji Ustka 2016. Jego celem jest jak najbogatsze udekorowanie Ustki w okresie świątecznym, a także pobudzenie aktywności mieszkańców i turystów. Oceniane będą nieruchomości udekorowane w okresie co najmniej od 19 grudnia br. do 10 stycznia 2017 r.

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij