Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

2016 - Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
   1. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków związanych z wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
   2. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków związanych z utrzymanie  i eksploatacją obiektów i urządzeń komunalnych.
   3. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków związanych z opiniowaniem rozwiązań i projektów komunikacji zbiorowej.
   4. Prace przygotowawcze związane z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu pn. „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Ustki”.
   5. Przygotowywanie dokumentów do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Remont i czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ustka w 2015 r."
   6. Prace nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2015 roku" celem przedłożenia do zaopiniowania 1)powiatowemu lekarzowi weterynarii; 2) organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy; 3) dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.Przewidywany termin podjęcia uchwały przez Radę Miasta Ustka - 26 marca 2015r.
   7. Realizacja zadań wynikających z bieżących wniosków związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
   8. Realizacja zadań wynikających z utrzymania, ochrony zieleni, zadrzewień, parków gminnych.
   9. Realizacja zadań wynikających z przeprowadzania procedur związanych z nakładaniem kar za zniszczenie, usuwanie, niewłaściwą pielęgnację terenów zieleni, drzew i krzewów.
   10. Realizacja zadań wynikających z realizacji ,,Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu Gminy Miasta Ustka na lata 2011-2032" oraz ,,Programu wymiany eternitowych pokryć dachowych w powiecie słupskim".
   11. Prace nad projektem uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2015 na terenie Gminy Miasto Ustka celem przedłożenia do zaopiniowania: 1) dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej 2) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, 3) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,a w przypadku kąpielisk położonych na polskich obszarach morskich, również właściwemu terytorialnie dyrektorowi urzędu morskiego.
   12. Nadzór i kontrola prac wykonywanych przez pracowników z ZK.
   13. Utwardzanie nawierzchni dróg gruntowych kruszywem łamanym na terenie miasta.
   14. Przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem sezonowej Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Ustka do zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Słupsku.
   15. Przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia rozpoczęcia robót w celu montażu tablicy informacyjnej dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej w Ustce.
   16. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ul. Wiejskiej i ul. Kolorowej do kategorii dróg gminnych.
   17. Projekt uchwały w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Ustka dot. współdziałania w celu wspólnej realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ustce wraz z kolektorami przerzutowymi”.
   18. Rozeznanie cenowy na usługi ksero, wybrano USŁUGI KSERO SKANAMT ze Słupska ze względu na najkorzystniejszą cenę.
   19. Podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Ustce na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2015 r.
   20. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania pn.: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ustka” z Biurem Opracowania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek z Chełma na kwotę 402 333,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej przewidziane jest do dnia 31 marca 2016 r. Droga przebiegać będzie od skrzyżowania (ronda z ul. Słupską i ul. Ogrodową) poprzez przejazd kolejowy, nowy most nad rzeką do skrzyżowania z ulicami Darłowską i Zubrzyckiego.
   21. Została podpisana umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie ul. Klonowej i Sprzymierzeńców z A.G. Logistic inż. Arkadiusz Gołębiewski Projektowanie, Nadzór w Budownictwie ze Słupska na kwotę 7 600,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego. Na ogłoszenie odpowiedziało siedmiu wykonawców.
   22. Została podpisana umowa na roboty budowlane z wiązane z przebudową ul. Klonowej z Firmą Usługowo- Budowlaną Witold Cygiert z Gowidlina na kwotę 581 499,99 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do dnia 15 czerwca 2015 r.
   23. Rozeznanie cenowe na świadczenie usług weterynaryjnych.
   24. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 9 marca 2015r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EGIDA” sp. z o.o.  z siedzibą we Włynkówku 49A, 76-200 Słupsk reprezentowanym przez: Dyrektora  – mgr Wiesława Meyer.

    1)    cena jednostkowa za wbudowanie w ramach remontu cząstkowego ulic 1 tony masybitumicznej na gorąco z recyklera:

    netto 435,20  zł + podatek VAT 23  % tj. 100,10 zł

    brutto (z podatkiem podatku VAT): 535,30 zł

    (słownie: pięćset trzydzieści pięć zł i 30/100)

    2)    cena jednostkowa za wbudowanie w ramach remontu cząstkowego ulic 1 tony masybitumicznej na zimno”:

    netto 387,19  + podatek VAT 23  % tj.  89,05  zł

    brutto (z podatkiem podatku VAT): 476,24 zł 

            (słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć zł i 24/100)
   25. Została podpisana umowa na roboty budowlane z wiązane z przebudową ul. Sprzymierzeńców
    (II etap) z STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na kwotę 1 515 364,02 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach: pierwszy obejmować będzie przebudowę na odcinku od ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego do ul. Kilińskiego (planowane zakończenie robót do 15 czerwca 2015 r.); drugi to przebudowa na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Mickiewicza. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest do dnia 15 grudnia 2015 r.

   26. W wyniku analizy rynku na zakup asortymentu - artykułów, urządzeń będących w sklepie "Strażak" niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, naprawy dróg i chodników, ubrań roboczych dokonano wyboru sklepu - Feliks Maziarz, Anna Nadolna - PHU, 76-270 Ustka, ul. Kościelna 6.
   27. W wyniku analizy rynku na zakup mieszanki optymalnej  0-31mm (skała lita) dokonano wyboru pod względem najkorzystniejszej ceny firmę: P.G.H. "LECH-POL" Teresa Dydyna, 76-150 Darłowo, ul. O.D. Tynieckiego 43.
   28. W wyniku analizy rynku na przeprowadzenie audytu energetycznego modernizacji oświetlenia zewnętrznego będącego własnością Energii Oświetlenie Sp. z o. o.  dokonano wyboru pod względem najkorzystniejszej ceny firmę: Cities Lighting Consultants Sp. z o. o.
   29. W wyniku analizy rynku na wykonanie dokumentacji projektowej kolektora kanalizacji deszczowej ul. Żeglarzy w Ustce dokonano wyboru pod względem najkorzystniejszej ceny firmę: EcoTech Sp. z o. o. Sp. K.ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina.
   30. Informacja o realizacji inwestycji miejskich w roku 2015 - stan na 19 marca 2015 r.
   31. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę na: Wykonanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem rozbiórki altan ogrodowych i przestawieniem istniejącego ogrodzenia na terenie ul.Jaśminowej w Ustce. Najkorzystniejszą ofertę cenową przedstawiła firma: Zakład Usług Budowlanych "BUD-LAND", ul.Banacha 10a/22,76-200 Słupsk.
   32. Przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Remont schodów zejścia na plażę w Ustce.
   33. W lipcu br. roku urząd Miasta Ustka otrzymał informację o możliwości ubiegania się o dotację z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  inwestycji, których realizacja przebiegałaby w 2016 r. Wytypowana została ul. Jagiellońska, jako jedyna droga gminna w Ustce spełniająca kryteria warunkujące ubieganie się o dofinansowanie.

    Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Budżetowo Gospodarczą Rady Miasta Ustka (23 lipca) oraz podjęciu uchwały przez Radę Miasta Ustka (30 lipca) o przekazaniu środków na przygotowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jagiellońskiej zdecydowano o odstąpieniu od przeprowadzenia analizy rynku z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w bardzo krótkim terminie (do końca września 2015 r.) umożliwiającym złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania. Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na realizację robót budowlanych jest jednym z  warunków koniecznych, jakie trzeba spełnić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

   34. Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Jagiellońskiej w Ustce z  "O-Projekt" Katarzyna Ożarek na kwotę 30 000,00 zł. Wykonana dokumentacja będzie stanowiła podstawowy załącznik do wniosku o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uzyskanie dofinansowania umożliwi realizację inwestycji w 2016 r.
   35. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego wyłoniono wykonawcę - Development Design Sp. z o.o., z którym została podpisana umowa na: "Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy przebudowie drogi powiatowej nr 122G w ciągu ulicy Wczasowej" za cenę 14 976,00 zł.
   36. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy wiaty przystankowej o wym. 5,60 x 1,40 m w osi słupków. Chętnych prosimy o kontakt pod nr. tel. (59) 815 43 15 bądź na e-mail: gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do 7 października 2015 r.
   37. Planuje się zlecić Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów z Warszawy wykonanie ekspertyzy nt. nieprawidłowości pracy ruchomej kładki w Porcie Ustka za kwotę 24 000,00 zł netto. Instytut ten jest jednostką naukową nadzorowaną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju; wyróżnia się dużym doświadczeniem oraz dysponuje wysokiej klasy zespołem specjalistów.
   38. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na przestawienie ogrodzenia na działce nr 904/1 stanowiącej fragment ulicy Jaśminowej w Ustce. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 815 43 14 bądź na e-mail: mwojcieszek@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 27 października 2015 r.
   39. W wyniku dokonania analizy rynku na dostawę wiaty przystankowej dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Małe Formy Budowlane Czesław Raczko, 81-406 Gdynia, ul. Tetmajera 1 lok. 2.
   40. W wyniku przeprowadzonych rozmów wybrano wykonawcę na usunięcie istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego na działce nr 904/1 stanowiącej fragment ul.Jaśminowej w Ustce - Zakład Usług Inżynieryjnych "TRAFIC" s-ka z o.o.,ul.Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk
   41. Trwa rozpoznanie cenowe na wykonanie rocznego przeglądu obowiązkowego obiektów mostowych w Ustce (wiadukt w ciągu ul. Zubrzyckiego, kładka w Porcie Ustka).
   42. W wyniku analizy rynku wyłoniono wykonawcę na rozbiórkę budynków małej gastronomii zlokalizowanych przy ul.Wczasowej (działka nr 380/6,380/7,136) - "SOLIDBUD" Przedsiębiorstwo Budowlane Handlowo Usługowe, Dariusz Palimonka, Wodnica 64, 76-270 Ustka.
   43. W wyniku dokonania analizy rynku na wykonanie rocznego przeglądu obowiązkowego obiektów mostowych w Ustce (wiadukt w ciągu ul. Zubrzyckiego, kładka w Porcie Ustka) dokonano wyboru oferty złożonej przez „AG Logistic” inż. Arkadiusz Gołębiewski ze Słupska.
   44. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy suchej karmy dla kotów wolno żyjących w ilości 432 kg. Skład karmy: zawartość mięsa nie mniejsza niż 34% oraz zboża nie mniejsza niż 56%. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl. Składanie ofert: do godz. 15.30 do dnia 14 grudnia 2015 roku.
   45. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na przygotowanie inwentaryzacji geodezyjnej  po wykonawczej po rozbiórce budynków małej gastronomii  zlokalizowanych w Ustce przy ul.Wczasowej (działki nr 380/6,380/7,136). Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel.(59) 815 43 14 lub e-mail: mwojcieszek@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 18 grudnia 2015r. do godz. 15.00.Termin wykonania do dnia 10 stycznia.
   46. W wyniku dokonania analizy rynku na dostawę karmy dla kotów  wolno żyjących dokonano wyboru oferty złożonej przez ,,Sklep zoologiczny YORK STYL", 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39, box 27.
   47. W wyniku analizy rynku na przygotowanie inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej rozbiórki budynków małej gastronomii zlokalizowanych w Ustce przy ul.Wczasowej dokonano wyboru oferty złożonej przez Pracownię Usług Geodezyjnych "GEOMETRA", 76-270 Ustka, ul.Marynarki Polskiej 79.
   48. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy niezbędnych artykułów przemysłowych, w tym narzędzi, materiałów budowlanych i odzieży ochronnej. Chętnych prosimy o kontakt pod nr telefony (59) 815 43 13 lub e-mail: gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 11 stycznia 2016 r. do godz 14:00.
   49. Informuję, że przystępujemy do zakupu mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita). Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 815 43 13 lub adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do 14. 01. 2016 r. do godz. 15:00.
   50. W wyniku analizy rynku na zakup asortymentu - artykułów, urządzeń będących w sklepie "Strażak" niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, naprawy dróg i chodników, ubrań roboczych dokonano wyboru sklepu - Feliks Maziarz, Anna Nadolna - PHU, 76-270 Ustka, ul. Kościelna 6.
   51. W wyniku analizy rynku na zakup mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita) dokonano wyboru pod względem najkorzystniejszej ceny firmę: P.G.H."LECH-POL "Teresa Dydyna, 76-150 Darłowo,ul.O.D.Tynieckiego 43.
   52. Informuję, że przystępujemy do Programu zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez znakowanie psów i kotów wolno bytujących po kastracji lub sterylizacji na terenie miasta Ustka, wobec powyższego przystępujemy do wyboru dostawcy 50 sztuk pakietów identyfikacyjnych (mikrochipów, dowodów rejestracji i identyfikacji zwierzęcia), usługi wszczepienia 126 sztuk mikrochipów, wpisu dowodów rejestracji i identyfikacji do Zbioru Gminy Miasto Ustka podłączonego do ogólnopolskiej bazy oraz europejskiej bazy. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl. Składanie ofert: do godz. 14.00 do dnia 09 marca 2016 roku.
   53. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy mapy do celów projektowych na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum im. gen. M. Zaruskiego w Ustce przy ul. Wróblewskiego 7. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 815 43 08 lub na adres e-mail alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do 11 marca do godziny 10:00.
   54. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie mapy do celów projektowych na budowę kontenerowej bazy ratowników WOPR w Ustce na plaży wschodniej (dz.nr 1024/2). Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 815 43 08 lub na adres e-mail alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do 16.03.2016r. do godz. 15.30.
   55. W wyniku dokonania analizy rynku na zakup 50 szt. mikrochipów oraz usługę wszczepienia 126 mikrochipów dokonano wyboru oferty złożonej przez Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wrocławskiej 21.
   56. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie mapy do celów projektowych przebudowy ulic: Narcyzowa [dz.nr 1830]; Irysowa [dz.nr 1966]; Makowa[ dz.nr 1845]; Akacjowa[dz.nr 876]. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel.: (59) 815 43 08  lub na adres e-mail alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do 22.03.2016r. do godz.15.30
   57. W wyniku analizy rynku na wykonanie mapy do celów projektowych na budowę kontenerowej bazy ratowników WOPR w Ustce na plaży wschodniej dokonano wyboru oferty złożonej przez Pracownię Usług Geodezyjnych "GEOMETRA" z siedziba w Ustce przy ul.M.Polskiej 79.
   58. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie usługi pn.: serwisowanie i konserwacja fontanny na Promenadzie Nadmorskiej oraz konserwacja i serwisowanie fontanny przy ul. Marynarki Polskiej i fontanny przy ulicy Wyszyńskiego w Ustce. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel.: (59) 8154-313 lub adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 6 kwietnia 2016r.
   59. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie dostaw pn.: zakup wraz z dostawą kaskadowych konstrukcji kwiatowych model H 1200 w ilości 8szt. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. (59) 8154 313 lub adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 6 kwietnia 2016 r.
   60. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie mapy do celów projektowych na wykonanie przystani kajakowej w Ustce (dz. nr : 534/2; 966/1; 527/2; 945; 539;535/2). Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel.: 59/81 543 08 lub na adres e-mail: alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 08.04.2016r. do godz. 1530
   61. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie robót pn. "odnowienie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic i placów w granicach administracyjnych miasta Ustka w 2016 roku". Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 8154 313 lub na adres e-mail: gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz.15.00.
   62. W wyniku analizy rynku na wykonanie usługi pn.: serwisowanie i konserwacja fontanny na Promenadzie Nadmorskiej oraz konserwacja i serwisowanie fontanny przy ul. Marynarki Polskiej i fontanny przy ulicy Wyszyńskiego w Ustce dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę "EL-KO" Rafał Kowalski ul.Nowa 76-270 Ustka.
   63. W wyniku analizy rynku na wykonanie dostaw pn.: zakup wraz z dostawą kaskadowych konstrukcji kwiatowych model H1200 w ilości 8 szt. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TERRA Bogusław Albinowski, ul.Wrocławska 17 B, 65-427 Zielona Góra.
   64. W wyniku prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim postępowania dotyczącego stanu technicznego obiektu mostowego w ciągu ul. Zubrzyckiego w Ustce oraz z uwagi na konieczność wykonania dodatkowego rozszerzonego przeglądu Urząd Miasta Ustka zwrócił się drogą elektroniczną do dwóch podmiotów z prośbą  o złożenie oferty na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu. Na zapytanie odpowiedział jeden podmiot – Instytut Badawczy Dróg i Mostów z Warszawy. W świetle nałożonych na gminę obowiązków, tj. konieczności wykonania i przekazania do Nadzoru Budowlanego ekspertyzy stanu technicznego  obiektu zdecydowano o odstąpieniu od przeprowadzenia analizy rynku i zdecydowano zlecić wykonania ekspertyzy Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów -   wiodącej polskiej placówki naukowej zajmującej się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.
   65. W wyniku analizy rynku na wykonanie robót pn.: odnowienie istniejącego i wykonanie nowego oznakowania poziomego ulic i placów w granicach administracyjnych miasta Ustka w 2016 r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Zakład Utrzymania Dróg i Transportu Józef Kozłowski, ul.Gdyńska 43, 76-200 Słupsk.
   66. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy naklejek na pojemniki na odpady. Chętnych prosimy o kontakt pod nr. tel. (59) 815 43 86 bądź na e-mail: jmaslanek@um.ustka.pl. Składanie ofert do 20 kwietnia 2016 r.
   67. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na dostawę kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących, w ilości 30 szt. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel.: (59) 8154 313 lub na adres e-mail:gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 22 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00.
   68. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy na dostawę kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących w ilości 30 szt. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TERRA Bogusław Albinowski, ul.Wrocławska 17 B, 65-427 Zielona Góra.
   69. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na dostawę wraz z montażem daszków na pojemniki betonowe z przeznaczeniem ich usytuowania na terenie miasta Ustka. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 65 szt. daszków na pojemniki betonowe w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r. Chętnych prosimy o kontakt pod nr. tel. (59) 8154 313 lub na adres e-mail:gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 5 maja 2016r.
   70. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy na dostawę wraz z montażem 65 szt. daszków na pojemniki betonowe dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę INVESTIM Spółka Akcyjna, ul.Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
   71. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy - inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie bazy ratowników WOPR na plaży wschodniej w Ustce. Chętnych prosimy o kontakt pod nr. tel.(59) 8154 312 lub na adres e-mail:bkowalczyk@um.ustka.pl. Składanie ofert do 25 maja 2016 r.
   72. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita). Chętnych prosimy o kontakt pod nr te.(59) 8154 313 lun na adres e-mail:gczechowska@um.ustka.pl.Składanie ofert do dnia 20 czerwca 2016 r.
   73. W wyniku analizy rynku dot.wyboru dostawcy mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita) dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę P.G.H."LECH-POL" Teresa Dydyna, ul.O.D.Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo.
   74. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy remontu przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Pomorskiej. Chętnych prosimy o kontakt pod nr. tel. (59) 815 43 86 bądź na e-mail: jmaslanek@um.ustka.pl. Składanie ofert do 27 czerwca 2016 r.
   75. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na dostawę szafek ubraniowych metalowych dwukomorowych o wym. 1800x600x500 w kolorze RAL-7035 popiel, zamykane na zamek 3-pkt, z półką, drążkiem z haczykami na ubrania w ilości 16szt., ławek wolnostojących o wym. 460x1200x440 w kolorze RAL 8016- stelaż brązowy, listwy drewniane malowane w ilości 4szt. na potrzeby wyposażenia kontenerowej bazy ratowników wopr na plaży wschodniej w Ustce. Termin dostawy 3 dni od daty podpisania umowy. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel.: 598154308 lub na adres e-mail alachowicz@um.ustka.pl do dnia 06.07.2016r. do godz,15.30.
   76. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie usługi pn."aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej będącej własnością Energa Oświetlenie sp. z o.o na terenie miasta Ustka". Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 8154 312 lub na adres e-mail: bkowalczyk@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 11 lipca 2016r. do godz. 15.00.
   77. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na ,,Wykonaniu i montażu tablic ostrzegawczych montowanych na ostrogach". Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. (59) 8154-315 lub na adres e-mail: erusiecka@um.ustka.pl Składanie ofert do dnia 08 lipca 2016 roku do godz. 12.00. Załącznik - zaproszenie do złożenia oferty.
   78. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej terenu u zbiegu ulic Kościelniaka i Wilczej dz. nr 1551, na którym wykonano siłownię plenerową.Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 59/81 54 308 lub na adres e-mail: alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do 19.07.2016r. do godz. 1200
   79. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej stanicy kajakowej na rzece Słupi w Ustce. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 59/8154-308 lub na adres e-mail: alachowicz@um.ustka.pl. składanie ofert do dnia 25.07.2016r. do godz. 9oo
   80. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy na dostawę szafek ubraniowych i ławek dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę "ALTARO" Magdalena Piekarczyk , Mariusz Piekarczyk s.c. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jana Majewskiego 365a, 42-530 Dąbrowa Górnicza. 
   81. Uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Ustka przystępuje do wyboru Oferenta na wieszanie flag we wskazanych przez Urząd Miasta  terminach. Terminy wieszania flag zostaną podane na tydzień przed ich wywieszeniem. Przed wywieszeniem flagi należy wyprać, wyprasować i zawiesić zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Czas na ich zawieszenie nie dłuższy niż 2 dni. Przewidywana liczba flag do zawieszenia wynosi ok. 350 szt. W ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 sztukę. Należy ująć pranie, prasowanie, zawieszenie i zdjęcie flagi. Oferty pisemne należy składać do dnia 29 lipca 2016r. do godz. 12.00 z napisem - ,,Flagi - 2016r." na adres: Urząd Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 lub e-mailem na adres: gczechowska@um.ustka.pl 
   82. W wyniku analizy rynku na wykonanie usługi pn:" Aktualizacja audytu energetycznego i dokumentacji sieci oświetleniowej będącej własnością Energa Oświetlenie sp. z o.o. na terenie miasta Ustka" została podpisana umowa z Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Kołobrzeskie 29.
   83. W wyniku analizy rynku dot. wyboru oferenta na wieszanie flag w mieście Ustka dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" S-ka z o.o.,ul.Szymanowskiego 15, 76-200 Słupsk.
   84. W wyniku analizy rynku dot. wyboru oferenta na wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych montowanych na ostrogach dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę ,,ALUCAR Grzegorz Pluta" z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Zjednoczenia 52B/2.
   85. Uprzejmie informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy: 50.000 sztuk worków foliowych czarnych o wymiarach 20x30 cm (worki na psie odchody). Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 59/8154-315 lub na adres e-mail: erusiecka@um.ustka.pl  Składanie ofert do dnia 18 sierpnia 2016 roku do godz. 14.00.
   86. W wyniku analizy rynku dot. wyboru dostawcy: 50.000 sztuk worków foliowych czarnych o wymiarach 20x30 cm (worki na psie odchody) dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę OPAK-FOL, Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowo - Handlowe z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka. 
   87. Uprzejmie informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na zakup wraz z dostawą mieszanki optymalnej 0-31 mmm (skała lita). Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-313 lub na adres e-mail: gczechowska@um.ustka.pl  Składanie ofert do dnia 22 sierpnia 2016r.
   88. Uprzejmie informuję, że przystępujemy do zakupu asortymentu artykułów, urządzeń niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, naprawy dróg i chodników, ubrań roboczych. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-313 lub na adres e-mail: gczechowska@um.ustka.pl  Składanie ofert do dnia 22 sierpnia 2016r. do godz. 14.00.
   89. Uprzejmie informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy usługi polegającej na ,"Wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej trzydrzwiowej zewnętrznej wolnostojącej  nie zamocowanej bezpośrednio do ściany  budynku przy ul. Marynarki Polskiej 71 - Centrum Informacji Turystycznej w Ustce". Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-313 lub na adres-mail: gczechowska@um.ustka.pl   Składanie ofert do dnia 22 sierpnia 2016 roku do godz. 14.00  W załączeniu wzór gabloty
   90. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy usługi polegającej na ,,Wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej trzydrzwiowej zewnętrznej wolnostojącej nie zamocowanej bezpośrednio do ściany budynku przy ul. Marynarki Polskiej 71 - Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" dokonano wyboru firmy - Zakład Usług Inżynierskich ,,TRAFIC" Sp. z o. o., 76-200 Słupsk przy ul. Szymanowskiego 15.
   91. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy usługi polegającej na zakupie asortymentu artykułów, urządzeń niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, naprawy dróg i chodników, ubrań roboczych dokonano wyboru firmy - Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe, Feliks Maziarz i Anna Nadolna, 76-270 Ustka przy ul. Kościelnej 6.
   92. W wyniku analiz rynku dot. wyboru wykonawcy na zakup wraz z dostawą mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita) dokonano wyboru firmy - P.G.H. ,,LECH-POL" - Teresa Dydyna, 76-150 Darłowo przy ul. O.D. Tynieckiego 43. 
   93. Uprzejmie informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy na dostawę i montaż wiaty przystankowej o parametrach technicznych: konstrukcja wiaty aluminiowa, trzyprzęsłowa; szerokość wiaty 1,00m; pokrycie dachu wykonane z poliwęglanu komorowego; przeszklenie ścian szybami hartowanymi o gr. 8mm; dwie ławeczki drewniane wewnątrz wiaty; gablota aluminiowa na rozkład jazdy; znak D-15;lakierowana proszkowo na podkładzie chromianowym. Termin realizacji do 05 września 2016r. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-308 lub na adres e-mail: alachowicz@um.ustka.pl. Składanie ofert do 29 sierpnia 2016r. 
   94. Informujemy, że przystępujemy do wyboru wykonawcy zamówienia na przeprowadzenie pomiaru ruchu na drogach bezpośrednio przyległych do przejazdów kolejowych należących do Gminy Miasto Ustka tj. ulica Ogrodowa i Zubrzyckiego - dojazd do Modły w dniach 20 i 21 września 2016 r. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel.59/8154-313 lub na adres e-mail: gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 02 września 2016 r.
   95. W wyniku analizy rynku dot. wyboru wykonawcy zamówienia na przeprowadzenie pomiaru ruchu na drogach bezpośrednio przyległych do przejazdów kolejowych należących do Gminy Miasto Ustka tj.ul. Ogrodowa i Zubrzyckiego - dojazd do Modły w dniach 20 i 21 września 2016 r. dokonano wyboru firmy - Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z o.o.,76-200 Słupsk przy ul.Szymanowskiego 15.
   96. Informujemy, że w wyniku analizy rynku na dostawę i montaż wiaty przystankowej nie dokonano wyboru wykonawcy.
   97. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na zakup wraz z dostawą sznurów świetlnych LED: długość 10 m, min. 100 diod LED, 220-240 v, 50 Hz, 3,3 W, IP 44, kolor kabla zielony, kolor światła - biały zimny - 160 sztuk. Dostawa sznurów świetlnych do Zamawiającego do 5 dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do 15 listopada 2016 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel.59/8154-313 lub na adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl Składanie ofert do dnia 2 listopada 2016 roku.
   98. Informuję, że w wyniku analizy rynku na dostawę sznurów świetlnych LED: długość 10 m, 100 diod LED, 220-240 v, 50 Hz, 3,3 W, IP 44, kolor kabla zielony, kolor światła - biały zimny - 160 sztuk dokonano wyboru firmy Decor light Sp. z o.o. , ul.Komorowskiego 39-41, 43-300 Bielsko-Biała.
   99. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na wykonanie rocznego przeglądu obowiązkowego obiektów mostowych w Ustce (wiadukt w ciągu ul. Zubrzyckiego, kładka w Porcie Ustka. Składanie ofert do dnia 30 listopada 2016 roku.
   100. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy suchej karmy dla kotów wolno żyjących w ilości 556 kg. Skład karmy: zawartość białka nie mniejsza niż 27% oraz zawartość tłuszczu nie większa niż 9%. Proszę o składanie oferty - kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl  Składanie ofert: do godz. 12.00 do dnia 29 listopada 2016 roku.
   101. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na zagospodarowanie terenu po likwidacji działki ogrodniczej ulica Polna w Ustce - działka nr 1955/1 i 954 - rozbiórka. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-313 lub na adres e-mail:gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 01 grudnia 2016 roku.
   102. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy słupków żeliwnych Ratusz o wys. 110 cm, śr 7,6 z dwoma uchwytami do łańcucha w liczbie 80 szt. oraz łańcuch stalowy szer. ogniwa 3,2 cm, dł. ogniwa 7 cm, przekrój pręta 0,8 cm. Chętnych prosimy o kontakt pod nr tel. 59/8154-313 lub na adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 2 grudnia 2016 roku.
   103. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na dostawę karmy dla kotów wolno żyjących dokonano wyboru oferty złożonej przez ,,Sklep zoologiczny YORK STYL”, 76-200 Słupsk, ul. Wileńska 39, box 27.
   104. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na zagospodarowanie terenu po likwidacji działki ogrodniczej ulica Polna w Ustce - działka nr 1955/1 i 954 - rozbiórka, dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usługowo Produkcyjny SKWER Zenon Piwko, ul.Grabno 4, 76-270 Ustka.
   105. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na dostawę słupków żeliwnych Ratusz o wys. 110 cm, śr 7,6 z dwoma uchwytami do łańcucha w liczbie 80 szt. oraz łańcuch stalowy szer.ogniwa 3,2 cm, dł. ogniwa 7 cm, przekrój pręta 0,8 cm dokonano wyboru oferty złożonej przez Zakład Usług Inżynierskich "TRAFIC" Sp. z.o.o., 76-270 Słupsk, przy ul.Szymanowskiego 15.
   106. Informuję, że przystępujemy do realizacji zamówienia na zakup wraz z dostawą mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita) z przeznaczeniem na utwardzanie dróg gruntowych na terenie miasta Ustka. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem tel. 59/8154-313 lub na adres e-mail gczechowska@um.ustka.pl.Składanie ofert do dnia 8 grudnia 2016 r.
   107. Informuję, że przystępujemy do wyboru wykonawcy i dostawcy ulotek edukacyjnych. Chętnych prosimy o kontakt pod nr telefony (59) 815 43 86 lub e-mail: jmaslanek@um.ustka.pl. Składanie ofert do dnia 9 grudnia 2016 r. do godz 12:00.
   108. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na zakup wraz z dostawą mieszanki optymalnej 0-31 mm (skała lita) dokonano wyboru oferty złożonej przez P.G.H."LECH-POL"- Teresa Dydyna, ul.O.D.Tynieckiego 43, 76-150 Darłowo.
   109. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na zakup wraz z dostawą ulotek edukacyjnych dokonano wyboru oferty złożonej przez "Druk-Plast" S.C., ul. Poznańska 98-99, 76-200 Słupsk.
   110. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy 10 sztuk mikrochipów w rozmiarze 1,4 mm x 8,5 mm certyfikowanych przez ICAR zgodne z ISO 11784 oraz ISO 11785, winny posiadać mechanizm blokady tłoka zapobiegający retrakcji mikrochipa z tkanki zwierzęcia po wykonaniu wszczepienia, mikrochip winien być objęty bezpłatną rejestracją w bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie zrzeszonych w organizacji EUROPETNET związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2016 roku. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl  Składanie ofert: do godz. 12.00 do dnia 19 grudnia 2016 roku.
   111. Informuję, że przystępujemy do realizacji Programu zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez znakowanie psów i kotów wolno bytujących po kastracji lub sterylizacji na terenie Gminy Miasto Ustka w 2017 roku, wobec powyższego przystępujemy do wyboru dostawcy 80 sztuk pakietów identyfikacyjnych (mikrochipów certyfikowanych przez ICAR zgodne z ISO 11784 oraz ISO 11785 powinny posiadać mechanizm blokady tłoka zapobiegający retrakcji mikrochipa z tkanki zwierzęcia po wykonaniu wszczepienia, mikrochip winien być objęty bezpłatną rejestracją w bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie zrzeszonych w organizacji EUROPETNET, dowodów rejestracji i identyfikacji zwierzęcia) oraz usługi 90 sztuk wszczepień mikrochipów, wpisu dowodów rejestracji i identyfikacji do Zbioru Gminy Miasto Ustka podłączonego do ogólnopolskiej bazy oraz europejskiej bazy. Dodatkowo dostawę 10 sztuk dedykowanych plakatów (format A3) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + 2 sztuk banerów o akcji bezpłatnego znakowania przez tut. Urząd + 1000 sztuk ulotek (format A5) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + 2 sztuk banerów o wymiarach 1,50 m x 1,00 m. Dodatkowo usługę rejestracji psów znakowanych mikrochipem poza programem na podstawie dedykowanych druków rejestracyjnych w ilości 10 sztuk + wprowadzenie do bazy Miasto Ustka i utworzenie strony internetowej informującej o bezpłatnym znakowaniu zwierząt przez tut. Urząd. Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail:  erusiecka@um.ustka.pl  Składanie ofert: do godz. 12.00 do dnia 19 grudnia 2016 roku.
   112. Informuję, że przystępujemy do wyboru dostawcy pionowych osłon na drzewa (koszy na drzewa) wraz z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 17 sztuk, w kolorze czarnym, wykonanych w prostej formie z płaskowników, osłona wysoka – 150 cm, a średnica wewnętrzna – 30cm. Rysunek (dane techniczne) Chętnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (59) 8154-315 lub e-mail: erusiecka@um.ustka.pl  Składanie ofert: do godz. 12.00 do dnia 19 grudnia 2016 roku.
   113. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na wykonanie corocznego obowiązkowego przeglądu obiektów mostowych: kładki nad kanałem portowym w Porcie Ustka i wiaduktu w ciągu ul. Zubrzyckiego dokonano wyboru oferty złożonej przez Arkadiusza Gołębiewskiego AG Logistic, ul. Koszalińska 7/5, 76-200 Słupsk.
   114. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy trasy rowerowej na terenie miasta Ustka w ramach przedsięwzięcia strategicznego "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9" dokonano wyboru oferty złożonej przez Katarzynę Ożarek "O-Projekt" z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Krótkiej 10.
   115. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na dostawę 10 sztuk mikrochipów w rozmiarze 1,4 mm x 8,5 mm certyfikowanych przez ICAR zgodne z ISO 11784 oraz ISO 11785, powinny posiadać mechanizm blokady tłoka zapobiegający retrakcji mikrochipa z tkanki zwierzęcia po wykonaniu wszczepienia, mikrochip winien być objęty bezpłatną rejestracją w bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie zrzeszonych w organizacji EUROPETNET związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ustka w 2016 roku" dokonano wyboru oferty złożonej przez  spółkę Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o., 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1.
   116. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na dostawę 80 sztuk pakietów identyfikacyjnych (mikrochipów certyfikowanych przez ICAR zgodne z ISO 11784 oraz ISO 11785 powinny posiadać mechanizm blokady tłoka zapobiegający retrakcji mikrochipa z tkanki zwierzęcia po wykonaniu wszczepienia, mikrochip winien być objęty bezpłatną rejestracją w bazie zwierząt oznakowanych elektronicznie zrzeszonych w organizacji EUROPETNET, dowodów rejestracji i identyfikacji zwierzęcia) oraz usługi 90 sztuk wszczepień mikrochipów, wpisu dowodów rejestracji i identyfikacji do Zbioru Gminy Miasto Ustka podłączonego do ogólnopolskiej bazy oraz europejskiej bazy. Dodatkowo dostawę 10 sztuk dedykowanych plakatów (format A3) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + 2 sztuk banerów o akcji bezpłatnego znakowania przez tut. Urząd + 1000 sztuk ulotek (format A5) informujących o znakowaniu zwierząt mikrochipem + 2 sztuk banerów o wymiarach 1,50 m x 1,00 m. Dodatkowo usługę rejestracji psów znakowanych mikrochipem poza programem na podstawie dedykowanych druków rejestracyjnych w ilości 10 sztuk + wprowadzenie do bazy Miasto Ustka i utworzenie strony internetowej informującej o bezpłatnym znakowaniu zwierząt przez tut. Urząd dokonano wyboru oferty złożonej przez spółkę Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o. o., 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1.
   117. Informuję, że w wyniku dokonania analizy rynku na dostawę pionowych osłon na drzewa (koszy na drzewa) wraz z montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ilości 17 sztuk, w kolorze czarnym, wykonanych w prostej formie z płaskowników, osłona wysoka – 150 cm, a średnica wewnętrzna – 30 cm” dokonano wyboru oferty złożonej przez spółkę ,,OGRODY" s.c., 76-206 Słupsk, Bierkowo 155.

Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij