Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informator Miejski

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Strefa płatnego parkowania

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej oraz ul. Rybackiej. Okres obowiązywania strefy:           15.06.2019r. - 15.09.2019 r. Pobór opłat:                                 poniedziałek - piątek, w godz. 9.00 - 21.00. Biuro SPP:                                   ul. Słowiańska 12, tel. 882 138 210 Obszar strefy OBSZAR STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA DROGACH PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA USTKA OBEJMUJE: ul. Zaruskiego ul. Żeromskiego ul. Mickiewicza ul. Sprzymierzeńców (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza) ul. Leśna ul. Wczasowa ul. Kopernika (od ul. Chopina do ul. Pogodnej) ul. Pogodna, Plac Wolności ul. Piłsudskiego ul. Kościuszki ul. Kilińskiego ul. Beniowskiego parkowanie prawostronne (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza) ul. Marynarki Polskiej (od budynku przy ul. Marynarki Polskiej 84 do ul. Cz. Kosynierów) ul. Mała ul. Słowiańska (od ul. Chopina do ul. Mickiewicza) ul. Wyszyńskiego ul. Jana z Kolna Stawki opłat Stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych wynoszą: 1) za parkowanie do 30 minut - 1,00 zł; 2) za pierwszą godzinę parkowania - 3,00 zł; 3) za drugą godzinę parkowania - 3,50 zł; 4) za trzecią godzinę parkowania - 4,00 zł; 5) za każdą kolejną godzinę parkowania - 3,00 zł; 6) opłata dzienna za jeden dzień parkowania - 30,00 zł 7) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania przy danej ulicy - 150 zł; 8) miesięczny abonament na miejscu postojowym ogólnodostępnym z możliwością parkowania w obszarze całej SPP 300 zł; 9) miesięczny abonament na zastrzeżonym miejscu postojowym, oznaczonym znakiem D-18 (tzw. "koperta") - 1000 zł – nabywca  abonamentu zobowiązany jest na własny koszt tymczasowo oznakować miejsce parkingowe znakiem poziomym tj. taśmą w kolorze żółtym oraz tabliczką z numerem rejestracyjnym a po wygaśnięciu ważności abonamentu przywrócić nawierzchnię parkingu do stanu pierwotnego; 10) abonament dla wczasowiczów na 7 kolejnych dni kalendarzowych na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym – 150 zł; 11) abonament dla wczasowiczów uiszczających opłatę uzdrowiskową na 7 kolejnych dni kalendarzowych na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym – 99 zł. Sposób uiszczenia opłaty za czas postoju a) wykupienie biletów parkingowych za pomocą samoobsługowych urządzeń inkasująco - rejestrujących (parkomatów), b) opłacenie postoju w parkomatach przy użyciu kart płatniczych c) opłacenie postoju przy użyciu telefonu komórkowego wykorzystującego dostępny system płatności mobilnych, d) wykupienie karty abonamentowej. Abonamenty Możliwość wykupienia abonamentu wyłącznie na jeden pojazd samochodowy przysługuje Mieszkańcowi SPP będącego właścicielem pojazdu, współwłaścicielem pojazdu lub użytkownikiem pojazdu na podstawie odpłatnej czynności cywilno-prawnej lub umowy użyczenia zawartej w formie aktu notarialnego, której jest stroną, o masie całkowitej do 3,5 t, po wniesieniu jednorazowej opłaty abonamentowej. Możliwość wykupienia abonamentu dla wczasowicza uiszczającego opłatę uzdrowiskową na jeden pojazd samochodowy określony nr rejestracyjnym przysługuje po okazaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty uzdrowiskowej przez właściciela pojazdu. Osoba ubiegająca się o wykupienie abonamentu musi być zameldowana w Ustce na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP, prowadzić działalność gospodarczą bądź być zatrudniona w firmie prowadzącej działalność gospodarczą w obszarze strefy oraz nieruchomościach przylegających do jej granic. Przy składaniu wniosku o uzyskanie abonamentu należy przedstawić: a) dowód osobisty składającego wniosek lub inny dokument potwierdzający tożsamość, b) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terenie SPP lub dokument informujący o prowadzonej działalności gospodarczej, wydane przez właściwy organ, c) dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiony będzie abonament, d) dokument potwierdzający formę władania pojazdem samochodowym w przypadku osób nie będących  właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, e) wnioski należy składać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty dodatkowe Za nieopłacony postój w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. Za postój ponad czas opłacony w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50 zł z terminem płatności 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej. W przypadku, kiedy nałożona opłata dodatkowa zostanie opłacona w czasie do 5 dni roboczych od momentu wystawienia wezwania do jej uiszczenia, opłata dodatkowa jest obniżona i wynosi 30 zł. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu przez pracowników Biura SPP w terminie 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia w przypadku okazania: 1) biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 10 minut od czasu określonego na zawiadomieniu, 2) dowodu wniesienia opłaty w systemie płatności mobilnej, 3) ważnej karty abonamentowej, 4) ważnego identyfikatora zwalniającego z opłat, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie". 5) ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej, tylko w przypadku, gdy pojazd zaparkowany został na miejscu oznakowanym tzw. "kopercie". 4. Opłata dodatkowa nie uiszczona w terminie podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.). Stawka zerowa dla: 1) pojazdów opisanych w art. 13 ust. 3 ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1264): a) Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej, służb ratowniczych, b) zarządów dróg, c) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną tak stanowi, d) wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klęski żywiołowej, e) autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły. 2) pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej i zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach"); 3) służb obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi: a)    Straży Miejskiej w Ustce, b)    Zarządu Infrastruktury Miejskiej, c)     "WODOCIĄGI USTKA" Sp. z o. o. - pogotowie wodno-kanalizacyjne, d)    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "EMPEC" Sp. z o. o. - pogotowie ciepłownicze, e)    ENERGA - Oświetlenie Sp. z o. o., ENERGA-OPERATOR S.A. - pogotowie energetyczne, f)     Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. - pogotowie gazowe, g)    Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., - nadzoru i pogotowia, h) pogotowia oświetleniowego oraz pogotowia sygnalizacji świetlnej, działającego na zlecenie zarządu drogi, i) pojazdów podmiotów gospodarczych, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta, wykonującym naprawy, modernizacje i przebudowy infrastruktury technicznej; 4) pojazdów, na które zarządca drogi wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności, przedmiotowe miejsca są wyłączone z ogólnodostępnych miejsc postojowych; 5) kierujących motocyklami; 6) pracowników Centrum Pomocy Rodzinie w mieście Ustka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi; 7) pojazdów osób dowożących dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 2, Przedszkola Nr 2 przy ul. St. Żeromskiego 13 oraz Żłobka Miejskiego zlokalizowanego przy  ul. Marynarki Polskiej 83 w godzinach od 14.00 do 17.00 zaopatrzonych w identyfikator zwalniający z opłat wydany przez ww. instytucję. Identyfikator zwalniający z opłat umożliwia bezpłatny postój tylko na wyznaczonych w tym celu miejscach postojowych (tzw. "kopertach").                                                                                      

więcej >

Ważne adresy i telefony

Ważne adresy i telefony   Centrum Informacji Turystycznej ul. Marynarki Polskiej 71 tel/fax: (59) 814 71 70 e-mail: biuro@lot.ustka.pl Komisariat Policji ul. Grunwaldzka 13 tel. 59 815 27 00; tel. alarmowy: 112/ 997 Straż Pożarna ul. Bohaterów Westerplatte 1 tel. 59 814 49 66 / 998   SAR - Brzegowa Stacja Ratownictwa ul. Bohaterów Westerplatte 16 tel. 59 814 45 51 Straż Miejska ul. Ks. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 3 tel. 59 814 67 61 Urząd Miasta Ustka ul. Ks. Kardynała Stanisława Wyszyńskiego 3 tel. 59 815 43 00, tel./fax: 059 814 43 78 e-mail: um@um.ustka.pl Urząd Gminy Ustka ul. Dunina 24 tel./fax: 59 814 42 57, tel. 814 60 44 e-mail: urzad@ustka.ug.gov.pl Kapitanat Portu Ustka ul. Marynarki Polskiej 3 tel. 59 814 44 30   Straż Graniczna Ustka ul. Marynarki Polskiej 5 tel. 59 815 53 00, 059 815 53 05 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nr alarmowy: 601-100-100 Numery alarmowe Słupskiego WOPR 58 888 23 69 58 888 22 90 58 888 22 95 Informacja PKP Słupsk ul. Kołłątaja 32, 76-200 Słupsk tel. 59 843 82 51 http://rozklad-pkp.pl/ Informacja PKS Słupsk ul. Kołłątaja 15a (dworzec autobusowy), 76-200 Słupsk tel. 59 842 42 56 http://www.pks.slupsk.pl/   Zdrowie Zakład Przyrodoleczniczy ul. Beniowskiego 1, tel. 59 814 49 77 Całodobowa Poradnia dla Dorosłych ul. Kopernika 18, tel. 59 814 60 11 Gabinet zabiegowy ul. Kopernika 18, tel. 59 814 50 68 Okulista ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 08 Chirurg ul. Kopernika 22, tel. 59 814 53 58 Poradnia dla Dzieci ul. Leśna 10, tel. 59 814 47 43 Poradnia dla Kobiet ul. Leśna 10, tel. 59 814 53 39   Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Laryngolog, dermatolog, okulista, chirurg, stomatolog, neurolog ul. Komandorska 54, tel. 261 231 239 Informacja o poradniach, godzinach przyjęć lekarzy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ustce Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Apteki Jantar - ul Grunwaldzka 27a, tel. 59 814 46 72 Panaceum 013 - ul. Kopernika 18, tel. 59 814 43 67 Pod Smokiem - ul. Kilińskiego 8,tel. 59 814 53 95 Remedium - ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1B, tel. 59 814 69 69 Ustecka - ul. Żeromskiego 5, 59 814 98 17 Nadmorska, ul. Marynarki Polskiej 31, tel. 59 814 77 70 Apteka z Pasją - ul. Polna 2, tel. 732 806 600   Dyżury aptek: http://oia.koszalin.pl/Ustka_oia_go,dutyQQplace,Ustka.html   Przychodnie weterynaryjne Przychodnia weterynaryjna małych zwierząt, ul. Bursztynowa 10, tel. 59 814 4670 Weterynaryjne Centrum Zdrowia Tygrysek, ul. Kościelna 5, tel. 781 189 488 Banki, bankomaty, kantory Bank Spółdzielczy SGB (kantor i bankomat), ul. Marynarki Polskiej 38 CH „Marina" bankomat BS, ul. Grunwaldzka 17 Bankomat SGB, ul. Wilcza 1a PKO BP S.A. ul. Kopernika 22 ( bankomat i kantor) Bank BPH S.A. ul. Jagiellońska 18a (bankomat i kantor ) PeKaO S.A. ul. M. Polskiej 81c (kantor i bankomat) Bank Zachodni WBK, ul. Marynarki Polskiej 68c (bankomat) BGŻ, ul. Marynarki Polskiej 44 (bankomat) Alior Bank, ul. Grunwaldzka (CH Marina) PKO B.P. ul. Marynarki Polskiej 82 (bankomat) Kredyt Bank, ul. Marynarki Polskiej 38 (bankomat) Euronet (przy Biedronce), Plac Dąbrowskiego i ul. Darłowska Euronet (przy Intermarche), ul. Ogrodowa 1 sezonowo: Euronet przy piekarni Brzóska, ul. Marynarki Polskiej 49 Urzędy i Agencje Pocztowe ul. M. Polskiej 47 (kantor) ul. Kopernika 22 (kantor) ul .Wilcza 14 ul. Reja 5a ul. Limanowskiego - promenada nadmorska (sezonowo)   Stacja kontroli pojazdów CARTUR ul. Rzemieślnicza 1 tel. (059) 8144579   CENTRUM MOTORYZACJI ul. Westerplatte 11 tel. 59 8147804 Naprawa samochodów Centrum Motoryzacji ul. Westerplatte 11 (parking pod dachem) tel. (059) 814 78 04 ul. Krasickiego 34 Wulkanizacja u. Portowa 1N ul. Grunwaldzka (za stacją paliw) ul. Pułaskiego Parkingi bezpłatne: ul. Rybacka ul. Słupska Stacje paliw ul. Grunwaldzka (+GAZ) ul. Darłowska (+GAZ) ul. Słupska (tylko GAZ) ul. Słupska (+GAZ)   Myjnie samochodowe ul. Westerplatte 11 - Centrum Motoryzacji (parking pod dachem) ul. Słupska (przy wyjeździe na Słupsk) Taxi Rondo, Plac Dąbrowskiego, tel. (059) 814 46 16 Express, ul. Grunwaldzka (przy stadionie) tel. (059) 814 59 05 Non Stop, ul. Wilcza, tel. (059) 814 65 27 Taxi Ustka, ul. Grunwaldzka (przy Orlenie), tel (059) 814 44 63 Taxi Radio, ul. Marynarki Polskiej, tel. (59) 8146 777 Taxi , ul. Dąbrowszczaków/Grunwaldzka , tel. (59) 814 59 05 Taxi, ul. 9-go Marca, tel. (59) 814 31 43 Taxi Bus Ustka, ul. Marynarki Polskiej, tel. 882 900 950    

więcej >

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij