Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Rady w kadencji 2014-2018

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Szanowni Mieszkańcy!

Przekazuję Państwu informację o pracy Rady Miasta Ustka w kadencji 2014-2018 rok. Rada Miasta Ustka do 28 marca 2018r. obradowania na 45 sesjach, w tym 11 nadzwyczajnych, z których:
- trzy dotyczyły tematu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
- na dwóch wręczono medale „Za zasługi dla Miasta Ustka”, pozostałe zostały zwołane w następujących sprawach:
- zwiększenie środków na projekt dot. budowy bazy dla ratowników na plaży wschodniej,
- zabezpieczenie środków na odkupienie z rąk prywatnych działki zbywanej przy ul. Kosynierów oraz zawarcie umowy partnerskiej z Powiatem Słupskiem i Gminą Ustka w sprawie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa obiektu mostowego nad linią klejową w ciągu ulicy Zubrzyckiego",
- utworzenia Zakładu Inwestycji Miejskich,
- wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji projektu inwestycji – budowy zakładu
produkującego mączkę rybną i olej rybny,
- udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulęczyno,
- przyjęcia stanowiska w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Ustce.
W minionym okresie Rada Miasta Ustka podjęła 400 uchwał, a radni złożyli 38 interpelacji (dokumenty te dostępne są na stronie internetowej miasta w BIP) oraz wypracowała 22wnioski. Generalnie wszystkie sprawy będące przedmiotem obrad Rady najpierw opiniowane były na merytorycznych Komisjach Rady Miasta.
Jedną z ważniejszych spraw, jaką procedowała Rada w tej kadencji było podjęcie Uchwały Rady Miasta Ustka Nr XII/127/2015 z 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. do zasobów komunalnych Gminy Miasto Ustka (wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości została określona na kwotę 1 393 000zł) – uchwała stanowi załącznik nr 1 do informacji.
Ponadto Rada zainicjowała wprowadzenie projektu „Koperta życia” oraz pokrycie z budżetu miasta kosztów organizacji wakacji dla dzieci w szkołach.

Rada wystosowała również 3 apele, w tym w sprawie:
1) modernizacji linii kolejowej nr 202 łączącej Słupsk z Trójmiastem z 28 maja 2015 roku – załącznik nr 2 do informacji,
2) podjęcia niezwłocznych działań w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasto Ustka nieruchomości od PKP S.A. z dnia 29 grudnia 2015 roku – załącznik nr 3 do informacji,
3) przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S 6 z dnia 27 października 2016 roku – załącznik nr 4 do informacji.
Rada Miasta Ustka zajęła i przekazała 4 stanowiska:
1) w sprawie planów przebiegu drogi ekspresowej S-11 z 27 kwietnia 2017 roku - załącznik nr 5 do informacji,
2) w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec lokalizacji projektowanej inwestycji – budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny z dnia 18 września 2017 roku - załącznik nr 6 do informacji,
3) w sprawie przywrócenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w mieście Ustka z 14 grudnia 2017r. - załącznik nr 7 do informacji. (dot. załącznika 7.1, dot. załącznika 7.2)
4) stanowisko, w którym popiera stanowisko Komisji Polityki Społecznej Rady Miasta wyrażające głębokie zaniepokojenie, jakie wiąże się z likwidacją tutejszej Filii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku z dnia 29 stycznia 2016 r. - załącznik nr 8 do informacji,
Ponadto Rada Miasta w Ustce wystosowała pisma w ważnych dla mieszkańców sprawach, m.in.:
- pismo z 23 kwietnia 2016r. dot. „czerwonej szopy”- załącznik nr 9 do informacji,
- pismo z 4 lipca 2016r. o ujęcie uwag Rady do wytycznych projektowych dot. realizacji zadania budowy „Integracyjnego węzła Przesiadkowego” przy ul. Portowej w Ustce - załącznik nr 10 do informacji.
 
Poniżej przedstawiam wnioski Rady Miasta Ustka przyjęte na sesjach w poszczególnych latach:

Wniosek z 30 kwietnia 2015
Rada Miasta Ustka zgodnie z § 66 pkt 2 ppkt 1 Statutu Miasta Ustka zobowiązuje Komisję Rewizyjną Rady Miasta Ustka do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie finansowania ze środków budżetowych Miasta Ustka działalności Stowarzyszenia Sportów Wodnych „OPTY” za lata 2013 i 2014. Wyniki przeprowadzonej kontroli będą przedstawione na sesji Rady Miasta.

Wnioski z 30 lipca 2015r.
1. Rada Miasta Ustka zwraca się do Pana Burmistrza o przedstawienie w formie pisemnej na Komisji Budżetowo-Gospodarczej w miesiącu wrześniu 2015r. stanowiska dotyczącego sprawy formalno – prawnego przejęcia Żurawika przez Firmę EL-PORT oraz możliwości wydzielenia, a następnie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem wieży ( Żurawika).
2.Rada Miasta Ustka zwraca się do Burmistrza Miasta Ustka o przedstawienie na Komisji Budżetowo-Gospodarczej w miesiącu wrześniu 2015r. opinii formalno-prawnej przejęcia budynku wieży (Żurawika) przez Firmę EL-PORT oraz wydzielenia i sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem (Żurawikiem), wraz z uzasadnieniem.

Wnioski z 30 września 2015r.:
1.Przedstawienie prognozy nadwyżki operacyjnej na 2016r. i lata następne, w formie odrębnej tabeli (kolejny rok; kwota) wraz z jednocześnie obrazującym te dane, wykresem graficznym, oraz prognozę łącznej kwoty długu (kapitał do spłaty; prognozowane odsetki do spłaty; razem) na koniec 2016r. i lata następne, w formie odrębnej tabeli (kolejny rok; kwoty) wraz z jednocześnie obrazującym te dane, wykresem graficznym.
2. Rada Miasta Ustka zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta Ustka o podjęci działań -przy zachowaniu wszelkiej staranności- i zgodnie z art.44 oraz art.46 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z2013r.poz.594 z późn. zm.) oraz §96 pkt 2 ppkt 4,§96 pkt 3 ppkt 2 oraz § 103 pkt 1 Statutu Miasta Ustka, celem nieodpłatnego przejęcia od PKP SA do zasobów mienia komunalnego Gminy Miasto Ustka nieruchomości położonych w Ustce przy ul.Dworcowej,na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu następujących działek:
1) działkanr538/11 o pow.0,1063 ha,
2) działkanr538/12 o pow.0,1266 ha,
3) działkanr538/15 o pow.0,0063 ha,
4) działkanr538/18 o pow.0,0093 ha,
5) działkanr538/19 o pow.0,2052 ha,
6) działkanr538/20 o pow.0,1328 ha,
7) działkanr538/25 o pow.0,1511 ha,
8) działkanr538/26 o pow.0,0375 ha.
Łącznie 8 działek o powierzchni 0,7751 ha wraz z prawem własności budynku dworca–nr SAT30001919, budynku gospodarczego–nr SAT30001993, oraz następujących budowli:
  1. droga dojazdowa–nrSAT40001625,

  2. mur oporowy,

  3. piwnica na skarpie,

  4. magazyn paliw, zlokalizowany na przedmiotowej nieruchomości.

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone będą na realizację inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych Gminy.
Dla w/w nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KWSL1S/00066442/9.
Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wg wyceny z dnia 30.03.2015r. Sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Elżbietę Kozyrę - Maniszewską została określona na kwotę 1393000z ł(słownie jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),w tym wartość rynkowa prawa wieczystego użytkowania gruntu 628000 tys.zł. Wartość budynków i budowli 765000 tys. zł.
Przekazanie w/w nieruchomości zgodnie z protokołem uzgodnień z PKP SA na rzecz Gminy nastąpi nieodpłatnie w trybie  art.3 ust.3 ustawy z dnia  8 września 2000r. o komercjalizacji i restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe”(Dz.U. z2014r.Poz.1160),po uzyskaniu zgody w formie Uchwały Zarządu PKP SA i zgody ministra właściwego do spraw transportu. Zbycie w/w nieruchomości nie będzie obciążone podatkiem VAT na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.(Dz.U.z2011r.Nr177poz.1054zpóźn.zm.).
Przyjęcie przedmiotowych praw od PKP SA na rzecz Gminy Miasto Ustka służyć będzie w naszym przekonaniu, dobrze pojętym interesom społeczności Ustki i gości przyjeżdżających do naszego miasta, w tym może być przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne, służące wykonywaniu zadań własnych gminy, np. w formie usprawnienia komunikacji w mieście i rozwiązania problemów parkingowych poprzez długo już oczekiwane utworzenia Centrum Komunikacyjnego Ustki.
Rozumiejąc, iż decyzje w tej sprawie muszą być podjęte w oparciu o racjonalizm ekonomiczny, prosimy o przedstawienie radnym:
1) kolejnych działań podjętych przez Pana Burmistrza w tej sprawie, z jednoczesnym wskazaniem konkretnych skutków w każdym z tych bieżących działań Pana Burmistrza;
2) analiz finansowych ze wskazaniem w podsumowaniu, kilku wariantów rozwiązania tematu, wraz z szacowanymi kosztami oraz korzyściami finansowymi dla każdego z przewidywanych wariantów decyzyjnych (w ocenie prosimy także o kompleksowe wskazanie ewentualnych
i realnych ryzyk, które mogą rysować się na etapie decyzyjnym i jeśli takie faktycznie mogą mieć miejsce).
Z uwagi na rangę tej sprawy dla Ustki oraz już stosunkowo długie procedowanie tematu, prosimy, aby informacja Burmistrza Miasta Ustka w sprawie realizacji wniosku przedstawiona była na sesji Rady Miasta Ustka w dniu 29 października 2015r.
3. Wniosek o udostępnienie w formie pisemnej oceny technicznej budynku dworca kolejowego w Ustce wykonanej na zlecenie Urzędu Miasta Ustka, z pierwszego tygodnia września 2015r. przez eksperta spoza Urzędu Miasta. Powyższą ekspertyzę proszę przekazać do Biura Rady najpóźniej do dnia 29 września br.
 
Dnia 28 lipca 2015r. wystosowane zostało pismo do Prezydenta Miasta Słupska znak: 0333.1.27.2015 o następującej treści.
"Mając na uwadze dotychczasową, przebiegającą zawsze w przyjacielskiej atmosferze niezwykle owocną współpracę, której wymiernym efektem jest wspólna realizacja idei Dwumiasta, zwracamy się z prośbą o nadanie nowo budowanemu rondu u zbiegu ulicy Portowej, łączącej się z tzw. Ringiem Miasta Słupska, nazwy "Rondo Usteckie". Nasz wniosek ma głębokie uzasadnienie historyczne, przed wojną bowiem ul. Portowa nosiła nazwę Szosa Ustecka. Należy również podkreślić, że od dziesięcioleci, droga wylotowa do Słupska, nosi nazwę ulicy Słupskiej…..”.
 
Wniosek z 25 lutego 2016r.
Rada Miasta Ustka wnioskuje o rozszerzenie kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie podpisywanych umów zawieranych na dzierżawę punktów handlowych na okres sezonu letniego 2016 r., a także kontroli przestrzegania zapisów tych umów przez poszczególnych dzierżawców.

Wniosek z 29 grudnia 2016r.
przy podejmowaniu Uchwały Nr XXVIII/268/2016 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019”:
„ Rada Miasta Ustka wnioskuje o odbycie spotkań informacyjnych z mieszkańcami nieruchomości ujętych w ewidencji zabytków zawartych w „Gminnym programie opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2016-2019”.

Wnioski z 16 lutego 2017r.
1. Rada wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Ustka zadań z zakresu edukacji publicznej dotyczącej umożliwienie realizacji obowiązku
szkolnego przez uczniów szkół podstawowych będących mieszkańcami Gminy Ustka w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.
2. Rada wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Ustka do zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Ustka w sprawie powierzenia przez Gminę Miasto Ustka zadań z zakresu edukacji publicznej, dotyczących umożliwienia realizacji
obowiązku szkolnego przez mieszkańców Gminy Ustka w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka.
Wnioski z 18 września 2017r.
Rada Miasta Ustka zobowiązuje Burmistrza Miasta Ustka p. Jacka Graczyka o wystąpienie w dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2017r. do p. Wójt Gminy Wiejskiej Ustka o nadanie statusu strony w postępowaniu dotyczącym budowy zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, która to jest planowana do realizacji na działce nr 79/9 w obrębie ewidencyjnym Duninowo – PGR, na terenie gm. Ustka.
 
Wnioski z 28 września 2017r.
1. Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza Miasta Ustka do przygotowania i rozwieszenia przez Urząd Miasta, do dnia 10 października 2017 r. na okres dwóch tygodni - plakatów formatu A2 i A3 informujących mieszkańców o stanowisku Rady Miasta, wraz z uzasadnieniem, przyjętym na sesji nadzwyczajnej w dniu 18 września 2017r. dotyczącym budowy fabryki mączki rybnej i oleju rybnego. Rada wnioskuje o:
a) rozwieszenie plakatów na miejskich słupach ogłoszeniowych, w gablotach i city lightach,
b) przekazanie plakatów spółdzielniom mieszkaniowym i zarządcom nieruchomości, celem wywieszenia na klatkach schodowych,
c) przekazanie plakatów spółkom miejskim oraz wszystkim jednostkom budżetowym, celem wywieszenia na drzwiach frontowych
d) wysłanie powiadomień w miejskim systemie SMS o przygotowaniu i rozmieszczeniu plakatów ze stanowiskiem Rady Miasta.
2. Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza Miasta Ustka do bezzwłocznego przekazywania Radzie Miasta wszelkiej korespondencji i dokumentów przychodzących i wychodzących z Urzędu Miasta i do Urzędu Miasta dotyczących budowy fabryki mączki rybnej i oleju rybnego.
3. Rada Miasta Ustka wnioskuje o ujęcie w budżecie miasta na rok 2018 kwoty 10 tysięcy złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z przeznaczeniem na ekspertyzy, opinie i analizy wykonywane na zlecenie Rady Miasta Ustka.
4. Rada Miasta wnioskuje o powołanie rzeczoznawcy, w celu potwierdzenia czy roboty wykonane na ulicy Sprzymierzeńców zrealizowane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wnioski z 30 listopada 2017r.
1. Rada Miasta Ustka wnioskuje o przedstawianie informacji z prac Burmistrza pomiędzy sesjami w formie sprawozdania, zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 i § 27 ust. 1, i odczytywanie go w czasie obrad, począwszy od sesji w miesiącu grudniu br.
2. Rada Miasta Ustka wnioskuje o przestawienie:
a) szacunku rocznych kosztów utrzymania stadionu przy ul. Sportowej dla okresu po planowanej modernizacji oraz szacunku aktualnych rocznych kosztów utrzymania tego stadionu za 2017 r.
b) planu wzrostu dotacji dla OSiR w 2018 r. i 2019 r. w stosunku do szacowanego wykonania za 2017 rok (modernizacja ww. stadionu planowana jest na 2018 r., stąd szacunek wzrostu dotacji także dla całego roku 2019 r.).
3. Rada Miasta Ustka zobowiązuje Burmistrza Miasta Ustka do przygotowania (od strony technicznej) na posiedzenie Komisji Budżetowo - Gospodarczej w miesiącu grudniu 2017 r., projektu uchwały dla inicjatywy Rady Miasta wyrażonej w następujący sposób: „Rada Miasta wnosi o przeprowadzenie konsultacji z pytaniem o opinię mieszkańców, czy na obszarze Ustki wschodniej, wolą mieszkańcy tężnię zlokalizowaną w parku przy kinie czy w Parku Uzdrowiskowym.”
4. Rada Miasta Ustka wnioskuje o przedstawienie przez Burmistrza jednoznacznej opinii prawnej czy środki pozyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu mogą być włączane do ogólnej puli budżetu miasta czy powinny być wykorzystywane tylko w celach statutowych komisji alkoholowej.

Wnioski z 31 stycznia 2018r.
1. Rada Miasta Ustka wnioskuje o zakup i wdrożenie w 2019 roku programu informatycznego, który ułatwi stowarzyszeniom składanie wniosków i rozliczanie dotacji.
2. Rada Miasta Ustka wnioskuje o przygotowanie analizy możliwości udzielania ulg zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 2016 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w pkt 6K pkt 4, łącznie z analizą formalno-prawną i konsekwencjami finansowymi.
3. Rada Miasta Ustka wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej dotyczącej przejęcia jednej jednostki podwodnej od Ministerstwa Obrony Narodowej w celu wykorzystania jako atrakcja turystyczna.
 
                                                                                               Przewodniczący Rady Miasta Ustka
                                                                                                               /-/ Grzegorz Koski

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij