Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 BURMISTRZ MIASTA USTKA ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTOR w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno-Organizacyjnych oferta z dnia 31 lipca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do  czynności prawnych i  korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
  • wykształcenie średnie  i co najmniej 3 lata stażu pracy lub wyższe, 
  • nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

  • preferowane  wykształcenie o profilu administracji publicznej,
  • doświadczenie zawodowe (preferowane w jednostkach samorządu terytorialnego),
  • znajomość regulacji prawnych dot. ustawy o samorządzie gminnym,  o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • kreatywność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres  podstawowych zadań: 

1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, staży zawodowych i innych form przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia,
2) prowadzenie spraw osobowych ww. pracowników,
3) współpraca w prowadzeniu dokumentacji dot. ewidencji czasu pracy,
4) koordynowanie spraw bhp i ppoż.: badania lekarskie, szkolenia bhp,
5) aktualizowanie rejestru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich,
6) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych,
7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją pieczęci urzędowych,
8) prowadzenie zakładowego archiwum,
9) współpraca w zakresie koordynowania spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników i służby przygotowawczej,
10)   przygotowywanie umów cywilno-prawnych.

 

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  praca w siedzibie Urzędu Miasta, budynek biurowy bez windy. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia, w pełnym wymiarze czasu pracy, przy obsłudze monitora ekranowego  w Wydziale Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Organizacyjnych.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:   wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w miesiącu czerwcu 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka wynosił co najmniej 6%. 

 

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odbyte szkolenia  oraz  posiadane umiejętności i uprawnienia,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
7) referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Termin i miejsce składania dokumentów: oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Nabór na podinspektora w Wydziale SOA” w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Urzędu/. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku naboru. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154309, 59 8154328.

8. Klauzula  informacyjna  dla potrzeb rekrutacji:

Gmina Miasto Ustka z siedzibą - Urząd Miasta Ustka 76-270 Ustka ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

W związku z powyższym:

1.         Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.

2.         Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego  oraz określonym w wymogach prawa.

3.         Podanie danych w celu rozpatrzenia wniosku rekrutacyjnego jest obowiązkowe i wynika z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.

4.         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,          a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.         Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,         a także nie są przekazywane do państw trzecich.Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij