Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Konkurs na stanowisko Skarbnika Miasta Ustka

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
BURMISTRZ MIASTA USTKA
zaprasza do składania ofert
na stanowisko
SKARBNIKA MIASTA USTKA

 

oferta pracy
 Urzędu Miasta Ustka, 76-270 Ustka, ul Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3
z dnia 7 marca 2018 r.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
5) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i  posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku skarbnika,
7) nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym na podobnym stanowisku,               
2) znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
4) wiedza specjalistyczna dot. znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
5) dobra umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, oraz programu księgowości budżetowej,
6) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres,
7) znajomość nowoczesnych technik zarządzania finansami.


3. Zakres najważniejszych zadań:

Skarbnik Miasta jest jednocześnie głównym księgowym budżetu miasta i Naczelnikiem Wydziału Finansowego. Zadania do wykonywania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Ustka, do najważniejszych należy:
- inicjowanie wszelkich działań gminy zmierzających do pozyskania środków finansowych,
- zapewnienie kontroli finansowej działalności podległych jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych,
- współpraca z organami podatkowymi i finansowymi,
- inicjowanie i wdrażanie efektywnego gospodarowania budżetem,
- planowanie potrzeb finansowych miasta,
- opracowanie projektu budżetu,
- nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,
- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej.
Skarbnik Miasta dokonuje kontrasygnaty oświadczeń woli Burmistrza w zakresie zarządu mieniem miasta, jeżeli czynność prawna powoduje powstanie zobowiązań pieniężnych. Jako Naczelnik Wydziału kieruje jego pracą, sprawuje nadzór nad podległymi pracownikami, ponosi odpowiedzialność za prawidłową organizację i skuteczność pracy.


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w siedzibie Urzędu Miasta Ustka, budynek biurowy bez windy, ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiedniej szerokości. Z parteru na piętro jest podjazd dla osób niepełnosprawnych.   Zatrudnienie pracownika będzie dokonane w drodze powołania. Osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania przez Radę Miasta Ustka. Przewidywany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2018 r.


5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2018 r. w Urzędzie Miasta Ustka nie przekroczył 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadany staż pracy i doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, odbyte szkolenia i posiadane umiejętności,
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie, zdrowiu oraz referencje, opinia lub oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznym,
10) w przypadku osób, które chcą skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

7. Oferty należy składać w kopercie z adnotacją „Konkurs na Skarbnika Miasta Ustka" w Urzędzie Miasta Ustka – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Na stronie internetowej BIP- http://bip.um.ustka.pl i na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Ustka zostanie umieszczona informacja o wyniku konkursu. Dodatkowe informacje pod nr tel. 59 8154361.


Ustka, dnia 7 marca 2018 r.

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij