Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta Ustka na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 30 listopada 2017 r.
W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1)       Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście oraz realizacji prac związanych z zielenią miejską, które koordynowane były przez Straż Miejską. Zwracano uwagę na porządki związane z porą roku: opadające liście, igliwie, owoce itp.
2)       Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek od uregulowanych zaległości podstawowych, zawarcia umów najmu i przekwaterowań).
3)       Omawiano sprawy związane z remontem mostu w ciągu DK 21 (inwestorem jest GDDKiA, wykonawcą firma Strabag).
4)       Pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski o przedłużenie umowy najmu lokali użytkowych na okres jednego roku (przy ul. Marynarki Polskiej 41 i przy ul. Wyszyńskiego 5).
5)       Analizowano warunki wprowadzenia tzw. karnetu uzdrowiskowego dla emerytów i rencistów z terenu miasta Ustka. Preferencyjną ofertę przedstawił „Grand Lubicz”. Zawiera ona konsultacje z lekarzem i 5-6 zabiegów w cyklu w cenie 100-120 zł. Dofinansowanie ze strony miasta wyniosłyby 50%. Każda osoba uprawniona (po 65 roku życia) mogłaby skorzystać z tego pakietu raz w roku. Ilość karnetów zależała będzie od posiadanych środków.
6)       Na okres jednego roku wyrażono zgodę na wydzierżawienie gruntu o pow. 200  m2 – dz. nr 2709 (teren objęty mpzp „Kwiatowa i okolice”) w celu ustawienia pasieki.
7)       Negatywnie rozpatrzono wniosek w sprawie dwóch lokalizacji pod bankomaty na terenie Promenady Nadmorskiej na okres 3 lat. Ustalono, że na terenie Promenady  możliwe są lokalizacje bankomatów tylko przy ścianach istniejących budynków.
8)       Z uwagi na zaśmiecanie terenu przy stawku Seekenmoore zdecydowano, że ustawiona tam zostanie tablica informująca o zakazie spożywania alkoholu.
9)       Przyjęto, że Wydział IKiOŚ wystąpi do Urzędu Morskiego z wnioskiem o zatwierdzenie tymczasowej konstrukcji w postaci drewnianego tarasu z barierkami jako zabezpieczenia skarpy przy punkcie widokowym na przedłużeniu Promenady Nadmorskiej. Proponowana konstrukcja powinna przetrwać 2-3 lata. Będzie to czas na zaplanowanie środków i realizację docelowej konstrukcji stalowej na palach.
10)   Przyjęto informację o planowanym na dzień 6 grudnia br., godz. 10:00, uroczystym otwarciu Young Spot na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Po uroczystym otwarciu nastąpią pokazy mistrzów wykonane na pumptrackach i zjeżdżalniach.
11)   Ustalono, że 2 grudnia br. nastąpi uruchomienie miejskich iluminacji świątecznych, w tym dniu rozpoczynają się Usteckie Mikołajki. Po raz pierwszy organizowane są przy ul. Marynarki Polskiej i połączone z kiermaszem świątecznym.
12)   Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.

Ponadto:
1)    26 października br. odbyło się podsumowanie minionego sezonu letniego, działań promocyjnych, kulturalnych i sportowych.  Omówione zostały wraz z mieszkańcami także plany działań promocyjnych oraz propozycje imprez  na rok 2018, które Wydział Promocji planuje wzbogacić o pomysły i propozycje mieszkańców.
2)    31 października br. Miasto zakończyło realizację inwestycji obejmującej remont  wiaduktu na ul. Koszarowej (dawna Zubrzyckiego). Inwestycja o wartości 1 022 000 zł współfinansowana była przez Gminę Miasto Ustka w wysokości 75% wartości inwestycji, Gminę Ustka w wysokości 12,5% oraz  Powiat Słupski w wysokości 12,5%.
3)       2 listopada br. odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji  „Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 21 na rz. Słupia w mieście Ustka”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz  wykonawca robót firma STRABAG. Celem spotkania było omówienie problemów z przepustowością pojazdów na remontowanym odcinku DK nr 21. Priorytetem miasta, oprócz usprawnienia przepustowości w ruchu pojazdów, jest również zachowanie wjazdu do Przedszkola i Żłobka „Słoneczniki”.  Na spotkaniu został wspólnie wypracowany harmonogram prac, który z założenia ma być najmniej uciążliwy dla mieszkańców Ustki. Termin przywrócenia ostatecznej organizacji ruchu inwestor (GDDKiA) przewiduje na 22 listopada 2017 r.
4)       By uczcić pamięć o zmarłym 5 lat temu malarzu Witoldzie Lublinieckim, Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował z tej okazji wystawę prac sekcji malarskiej. Wernisaż wystawy odbył się 8 listopada br. Podczas wystawy zobaczyć można było m.in. prace wykonane przez studentów UUTW pod kierunkiem Witolda Lubinieckiego. Wystawa dostępna była przez dwa tygodnie w godzinach pracy Urzędu Miasta Ustka  w sali 101. Kontynuując działania UUTW Miasto ogłosiło konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący twórczości tego wybitnego Artysty.
5)       13 listopada br. w tut. Urzędzie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach trwających od 27 października br. do 25 listopada br. konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022. Podczas spotkania przedstawione zostały zmiany wprowadzone do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Ustka na lata 2016-2022.
6)     Miasto Ustka otrzymało ponad 9,5 miliona złotych na realizację projektów rewitalizacyjnych na obszarze zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Ustce. Jest to kolejny etap procesu rewitalizacji rozpoczętej w 2004 roku od centrum Ustki. Obszar obecnie przeznaczony do rewitalizacji został wskazany na podstawie wskaźników społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych.
W ramach projektu inwestycyjnego o wartości 11,3 mln zł zrealizowane zostanie:
 • budowa nowego obiektu – Centrum Wsparcia Mieszkańców z Obszaru Rewitalizacji, gdzie będzie wprowadzone szereg usług społecznych: fizjoterapia, klub seniora, rozszerzenie teleopieki, bank czasu, zajęcia dla dzieci i młodzieży, warsztaty i szkolenia dla rodziców i dzieci oraz poradnictwo zawodowe,
 • przebudowa ul. Legionów i ul. Zielonej oraz rozbudowa ul. Rybackiej wraz z budową kładki nad ciekiem Otocznica,
 • nowe zagospodarowanie terenów OSiR z przeznaczeniem m.in. na plac zabaw, siłownię napowietrzną, miniboisko, małą architekturę itp.,
 • budowa YOUNG SPOTu [czyli pumptrack, skatepark, street workout, streetball i trampoliny ziemne] na terenach OSiR [zadanie w realizacji],
 • zagospodarowanie przyblokowych przestrzeni publicznych – za to zadanie odpowiedzialna będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa KORAB, która jest naszym partnerem w projekcie,
 • stworzenie przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej wokół budynku socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej.
W ramach projektu społecznego o wartości 2,4 mln zł wprowadzone zostanie m.in.:
 • zwiększenie zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi o popołudnia i weekendy,
 • „podwórkowi pedagodzy”, którzy będą organizować czas wolny dzieci i młodzieży,
 • usługi „złotej rączki” dla osób niesamodzielnych,
 • asystenci rodziny,
 • mobilni fizjoterapeuci.
Naszym partnerem w projekcie społecznym jest Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj Kolorowo. Projekty realizowane będą do 2022 roku. Całkowita wartość działań rewitalizacyjnych to 13,7 mln zł.
7)    W fazę realizacyjną wszedł projekt „Przywrócenie walorów historycznych Starej Osady Rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin Kościoła p.w. Św. Mikołaja oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego”. Obecnie miasto rozpoczęło przebudowę ulicy Beniowskiego, która potrwa do 23 grudnia 2017 r.  W ramach tej inwestycji zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni i chodników, oświetlenie oraz elementy małej architektury w celu dostosowania ulicy do historycznej zabudowy. Projektowana jest także przebudowa ulic: Pomorskiej, Nadmorskiej i Perłowej - prace budowlane rozpoczną się w lutym 2018 r. i potrwają do końca maja 2018 r. Prace archeologiczne oraz ekspozycja ruin kościoła św. Mikołaja na terenie Parku Jana Pawła II oraz wprowadzenie jednolitego systemu informacji i budowa elementów małej architektury m.in. na ul. Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów planowane są na I połowę 2018 roku. Wartość projektu to ok 4,3 mln zł, z czego 60% finansowane jest ze środków unijnych.
8)     Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską”, w którym jesteśmy partnerem, otrzymał dofinansowanie w wysokości: 2 558 363,46; w tym dla: Gmina Miasto Ustka: 506 113,19 zł. Przedmiot projektu obejmuje rozbudowę sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Słupi poprzez budowę przystani i przenosek kajakowych. Przystań kajakowa w Ustce zostanie wybudowana w 2018 roku.
9)       Trwa organizowany przez Miasto Ustka konkurs „Mister Ustki - Obiekt Roku 2017”. Głosowanie potrwa do 31.01.2018 r.
10)   Rozpoczęła się budowa chodnika, ścieżki rowerowej i zjazdów w ciągu ul. Kwiatowej (na odcinku od ul. Darłowskiej do ul. Krokusowej), która potrwa do 8 grudnia 2017 r.
11)   10 listopada br. odbyła się prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustka pn. „TERENY KOLEJOWE I OKOLICE”. Na uwagi do projektu MPZP czekamy do 11 grudnia 2017 r.
12)   Na podstawie informacji uzyskanej z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  im. Janusza Korczaka  w Słupsku Sp. z o.o. wydany został Komunikat na temat nocnej  i świątecznej pomocy medycznej udzielanej mieszkańcom Ustki, dostępny na terenie miasta oraz na www.ustka.pl.
13)   Trwają konsultacje projektu uchwały reklamowej dot. ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. Odbyły się spotkania warsztatowe, w których uczestniczyli mieszkańcy i przedsiębiorcy.  Debata publiczna dot. koncepcji uchwały planowana jest na styczeń 2018r.
14)     Rozpoczęła się inwestycja odwodnienia Cmentarza w Zimowiskach, która potrwa do 15 grudnia 2017 r.
15)  21 listopada br. w UM Ustka odbyło się zorganizowane przez Urząd Morski w Gdyni spotkanie konsultacyjne, którego celem była dyskusja nad proponowanymi zapisami dotyczącymi sposobu uwzględnienia potrzeb rybołówstwa w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1:200 000. W spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu do spraw opiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań zostały podpisane zarządzenia w sprawie:
1)     ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ustka w 2017 roku,
2)     przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (infrastruktura oświetleniowa),
3)   powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont ul. Koszarowej w Ustce”,
4)   przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń,
5)     ogłoszenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ustka w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ustka na lata 2016-2022,
6)    przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (część działek gruntu nr 1572 i 1573 oraz nr 977 o łącznej pow. 1,7013 ha przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na cele uprawowe),
7)    przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (część działki gruntu nr 2709 o pow. 0,0600 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe),
8)    przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (część działek gruntu nr 960, 952 i 963 o łącznej pow. 0,0489 ha przy ul. Polnej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe),
9)    przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (działka gruntu nr 2435 o pow. 0,0075 ha przy ul. Koszarowej z przeznaczeniem na teren zielony),
10)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (część działki gruntu nr 2709 o pow. 0,0600 ha na terenie mpzp „Kwiatowa i okolice”  z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe),
11)   zmian w budżecie miasta na 2017 rok (przeniesienie wydatków między paragrafami i rozdziałami),
12)   przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz organizacjami pozarządowymi na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
13)   ustalenia składu osobowego Rady Sportu Miasta Ustka,
14)   powołania zespołu ds. opiniowania projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich,
15)   zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ustka oraz ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Ustka,
16)   powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wybór operatora zarządzającego Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”,
17)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (część działki gruntu nr 2744 o pow. 0,0710 ha na terenie mpzp „Kwiatowa i okolice” z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe),
18)   przekazania na stan majątkowy Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce mienia stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (infrastruktura oświetleniowa zlokalizowana przy ul. Krótkiej 5),
19)   wyrażenia zgody na wyłączenie z części wspólnych nieruchomości pomieszczeń strychowych, ich sprzedaż na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 2 wraz ze zbyciem udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie współwłasności działki gruntu, położonej w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 31 oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia,
20)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym budynek handlowo-usługowy stanowiący  własność Gminy Miasta Ustka,  położony  w  Ustce  przy ul. Wyszyńskiego 5,
21)   ogłoszenia konkursu plastycznego dotyczącego twórczości malarskiej Witolda Lublinieckiego,
22)   zmiany zarządzenia nr 0050.GN.150.2015 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka- część działki nr 154/30, położonego w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 50,
23)   przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Marynarki Polskiej 42 w Ustce,
24)   powołania Zespołu roboczego ds. opracowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
25)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu zabudowanego obiektem toalety publicznej, stanowiącego  własność Gminy Miasta Ustka, położonego na  działce  nr 15/14 przy Promenadzie Nadmorskiej,
26)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  terenu stanowiącego  własność  Gminy Miasta Ustka - część działki nr 188/4, położonego w  Ustce przy ul. Czerwonych Kosynierów                (z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny),
27)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu, stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka (z przeznaczeniem na ustawienie pasieki),
28)   niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej (ul. Chopina 4/3),
29)   projektu uchwały budżetowej na 2018 rok,
30)   projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Ustka na lata 2018-2028,
31)   zmiany składu Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.PR.241.2017 z dnia 30.10.2017 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wybór operatora zarządzającego Centrum Informacji Turystycznej w Ustce”,
32)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4 , położonej w Ustce przy Placu Wolności (teren zabudowany obiektami użytkowymi pod działalność handlowo-usługową),
33)   zmiany zarządzenia Nr 0050.GN.199.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 19 września 2017r. w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka,
34)   przeznaczenia do oddania w najem w trybie bezprzetargowym obiektów handlowo-usługowych, położonych  na  nieruchomości stanowiącej własność   Gminy Miasta Ustka – części działki nr 325/4  przy Placu Wolności w Ustce,
35)   zmiany w budżecie miasta na 2018 rok  (wprowadzenie dotacji na zadania zlecone i zadania własne),
36)   powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (insp. w Wydz. FN),
37)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu , stanowiącego część działki nr 123, będącego  własnością Gminy Miasta Ustka, położonego przy ul. Wczasowej (park linowy),
38)   udzielenia pełnomocnictwa pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie realizacji projektu pn. Przestrzeń na plus - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji "E" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020,
39)   udzielenia pełnomocnictwa Pani Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej          w Ustce do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Ustka w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach Konkursu nr RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020.
Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Ustka bip.um.ustka.pl
Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola

Data dodania

Autor Magda Matusiak (Wydział Promocji)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij