Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.                             

I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 26 października 2017 r.

W minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1)       Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw porządkowo-remontowych i dot. czystości w mieście oraz realizacji prac związanych z zielenią miejską, które koordynowane były przez Straż Miejską. Obecnie zwracano uwagę na porządki związane z porą roku: opadające liście, igliwie, owoce itp.
2)       Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek od uregulowanych zaległości podstawowych, zawarcia umów najmu     i przekwaterowań).
3)       Przyjęto informację o sprawozdaniu z działalności kąpieliska w bieżącym roku. Ponadto uzgodniono termin spotkania Burmistrza i dyrektora OSiR w sprawie sprawozdania oraz planów na przyszły rok.
4)       Omawiano sprawy związane z remontem mostu na ul. Darłowskiej (inwestorem jest GDDKiA, wykonawcą firma Strabag) – by zwiększyć bezpieczeństwo ustalono m.in. dozorowanie tego miejsca przez Straż Miejską, która ma pomagać również dzieciom w bezpiecznym poruszaniu się po tym obszarze. Na bieżąco przedkładano informację o terminach zakończenia poszczególnych etapów prac.
5)       Poruszono kwestię modernizacji linii kolejowej nr 405. Ustalono, że Zarząd Portu wystąpi do PKP                  o bezpłatne pozyskanie torów kolejowych, usuwanych w związku z wykonywanymi pracami. Tory mogłyby zostać następnie wykorzystane w planowanej rozbudowie usteckiego portu.
6)       W związku ze złym stanem technicznym przedszkoli miejskich nr 1 i 2, ustalono, że Miasto przystąpi do opracowania koncepcji nowego przedszkola. Poszukiwane będą środki zewnętrzne na dofinansowanie tej inwestycji. Placówka ma powstać na ulicy Rybackiej do 2020 roku.
7)       Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.
Ponadto:
1)       Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 872 400 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu pt. „Budowa boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy sztucznej”. W ramach planowanej na rok 2018 inwestycji Miasto Ustka zbuduje na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Grunwaldzkiej pełnowymiarowe (68x105m) boisko treningowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej. Całkowita wartość zadania wynosi 1,9 mln zł, w tym  dofinansowanie 872 400 zł.
2)       20 września br. odbył się mecz otwarcia boiska z koszami podwieszonymi o napędzie elektrycznym       w Szkole Podstawowej nr 2 w Ustce. Jest to realizacja projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 pn. „Koszykówka dla każdego”.
3)       25 września br., w siedzibie urzędu, odbyła się prezentacja i konsultacje społeczne projektu pod nazwą „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych – ul. Beniowskiego do historycznej architektury”, dofinansowanego ze środków unijnych.
4)       29 września br. Burmistrz odebrał z rąk marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka wspólną nagrodę dla Miasta i LOT „Ustka i Ziemia Słupska” - w kategorii "Turystyka w mediach". Uroczystość odbyła się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim w ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki.
5)       4 października br. uroczyście zainaugurowano nowy rok akademicki w Usteckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo”. W zajęciach różnorodnych sekcji uczestniczyć będzie czterystu słuchaczy.
6)       6 października br. odbyło się spotkanie w Gdańskiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy Drogi Krajowej 21. Na dzień 17 października zaplanowano konsultacje z mieszkańcami Ustki , by wspólnie z nimi wypracować uwagi do koncepcji modernizacji tej drogi.
7)       10 października br. w siedzibie urzędu, nastąpiło, przy udziale mediów, uroczyste podpisanie porozumienia z Uzdrowiskiem Ustka Sp. z o.o.. Obie strony zadeklarowały chęć współdziałania na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej Ustki. Pełna treść porozumienia dostępna jest na stronie internetowej miasta: ustka.pl.
8)       11 października br. Burmistrz wziął udział w spotkaniu z Wójt Gminy Ustka oraz z Zarządem Spółki Morpol S.A., w sprawie planowanej inwestycji, polegającej na budowie zakładu produkującego mączkę rybną i olej rybny. Efektem spotkania jest wspólna decyzja o wycofaniu się Spółki z tej inwestycji. Oświadczenia Pani Wójt Anny Sobczuk - Jodłowskiej oraz firmy Prezesa Morpol S.A. dostępne są na stronie internetowej miasta: ustka.pl.
9)       12 października br. w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej. Wyróżniający się dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie otrzymali nagrody. W ramach Dnia Nauczyciela Burmistrz złożył także wizytę w Miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3.
10)   W ramach Programu Edukacji Morskiej, który realizowany jest w naszym mieście, operator programu , Klub Opty, zakupił ze środków budżetowych łódź typu DZ. Umożliwi ona bezpieczne prowadzenie treningów z udziałem dwunastu załogantów, wspomoże także kształtowanie umiejętności współpracy, tak ważnej w zmaganiach na morzu.
11)   17 października br. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą robót, realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, na ulicach: Pomorska, Perłowa i Nadmorska. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić najpóźniej do 15 lutego, a zakończenie do 30 maja 2018 r. Modernizacja wykonywana jest, podobnie jak przy ul. Beniowskiego, w ramach środków pozyskanych na zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce.
12)   Centrum Integracji Społecznej otrzymało środki na realizację Projektu Innowacji dot. aktywizacji osób zadłużonych. Projekt uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej.
W wyniku podjętych działań i przeprowadzonych postępowań Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
1)       nr 0050.SOA.227.2017 w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ustka w 20017 roku.
7)       nr 0050.SOA.221.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
9)       nr 0050.GN.219.2017 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej
10)   nr 0050.GN.218.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.GN.208.2017 BMU z dn. 25 września 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność GMU, położonej w Ustce przy ul. Zaruskiego 1,
11)   nr 0050.SOA.217.2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.SOA.42.2016 Burmistrza Miasta Ustka    z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka,
12)   nr 0050.FN.216.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
13)   nr 0050.GN.215.2017 w sprawie zbycia, zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia stanowiących własność Gminy Miasto Ustka,
14)   nr 0050.FN.214.2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ustka na lata 2017-2025,
16)   nr 0050.IKiOŚ-ZP.212.2017 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Remont ruchomej kładki nad kanałem portowym.",
17)   nr 0050.GN.211.2017 w sprawie przeznaczenia w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka, położonej w Ustce przy ul. Legionów oznaczonej nr 2002,
18)   nr 0050.SOKS.210.2017 w sprawie : zmiany Zarządzenia Nr 0050.234.SOKS.2016 z dnia 27 października 2016r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwińmy żagle szans ! – podniesienie jakości edukacji ogólnej w Szkołach Podstawowych i w Szkole Gimnazjalnej w Mieście Ustka” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
21)   nr 0050.SOA.207.2017 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.,
22)   nr 0050.SOA.206.2017 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka,
23)   nr 0050.IKiOŚ-ZP.205.2017 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania                  o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Remont ul. Koszarowej w Ustce”,
24)   nr 0050.IKiOŚ-ZP.204.2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ-ZP.179.2017 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 07 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne obszaru Starej Osady Rybackiej w Ustce poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych – ulic: Nadmorskiej i Perłowej, Pomorskiej do historycznej architektury w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
25)   nr 0050.GN.203.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                  ul. Sprzymierzeńców 16A m 16),
26)   nr 0050.GN.202.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                  ul. Słowiańska 29 m 7),
27)   nr 0050.GN.201.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                   ul. Słowiańska 29 m 2),
28)   nr 0050.GN.200.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                  ul. Słowiańska 19 m 6),
29)   nr 0050.GN.199.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                   ul. Przylesie 8 m 32),
30)   nr 0050.GN.198.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                  ul. Przylesie 5 m 33),
31)   nr 0050.GN.197.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. - Plac Wolności 6A m 2),
32)   nr 0050.GN.196.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                   ul. Marynarki Polskiej 67 m 3),
33)   nr 0050.GN.195.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                    ul. Darłowska 57 m 8),
34)   nr 0050.GN.194.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                   ul. Darłowska 57 m 5),
35)   nr 0050.GN.193.2017 w sprawie wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (lokal mieszk. -                   ul. Darłowska 7 m 3).
Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.ustka.pl oraz na stronie www.ustka.pl.
Opr. Eliza Mordal
 
 

Data dodania

Autor Magda Matusiak (Wydział Promocji)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij