Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacja o pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z kolejną informacją o pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.

I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta Ustka
w dniu 27 kwietnia 2017 r.

            W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej:
-  22 marca wziąłem udział w porannej audycji Radia Słupsk, odpowiadałem na pytania redaktora Mateusza Sienkiewicza, dotyczące inwestycji w mieście oraz kładki nad kanałem portowym.
-  23 marca wziąłem udział w Walnym Zebraniu LOT „Ustka i Ziemia Słupska”.
- 29 marca spotkałem się z uczestnikami szkolenia prowadzonego przez Centrum Integracji Społecznej. Pierwszy cykl szkoleniowy zostanie zakończony 30 kwietnia br. Obecnie uczestnicy prowadzą rozmowy z potencjalnymi pracodawcami. Bardzo ważnym jest, żeby jak najwięcej osób kończących szkolenia znalazło stałą pracę.
- 29 marca wziąłem udział we wręczeniu nagród w II Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim pn. „ W świecie Brzechwy i Tuwima”, zorganizowanym przez Przedszkole nr 3 w Ustce. Wszystkim uczestnikom, laureatom i ich opiekunom serdecznie jeszcze raz gratuluję.
- 31 marca wręczyłem nagrody i wyróżnienia Burmistrza Miasta Ustka dla wyróżniających się naszych młodych twórców kultury i sportowców.
- 31 marca podpisałem umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na prowadzenie w budynku Urzędu Miasta całorocznego punktu informacyjnego ZUS, świadczącego dla mieszkańców miasta usługi tj.
  • uzyskanie informacji dotyczące warunków nabycia świadczeń, zasad ich przyznawania, ustalania wysokości i wypłaty, a także przysługujących dodatków, przeliczania świadczeń, czy zasad zarobkowania w okresie pobierania świadczeń,
  • składanie wniosków, dokumentów i korespondencji kierowanej do ZUS, tj. odwołanie od decyzji, czy sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika,
  • instruktaż i pomoc w wypełnianiu wniosków, dokumentów, a także ich wstępna weryfikacja formalna,
  • uzyskanie zaświadczenia o pobieraniu/wysokości świadczenia, niepobieraniu świadczeń, wysokości potrącanej składki zdrowotnej, czy zgłoszeniu świadczeniobiorcy lub członka rodziny świadczeniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • uzyskanie duplikatów PIT i decyzji,
  • uwierzytelnianie profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
  • dostępność druków, formularzy i materiałów informacyjnych.
- 5 kwietnia spotkałem się, w obecności dyrektora Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Janusza Wrony, z zespołem ds. modernizacji portu morskiego w Ustce. Omówiony został harmonogram prac oraz poczynione zostały ustalenia w kluczowych tematach zgłaszanych przez uczestników zespołu, a dotyczących zakresu prac realizowanych w I i II etapie aplikowania o środki finansowe.
- 5 kwietnia wręczyłem wyróżnienia i podziękowania dla młodych sportowców i ich trenera Pana Adama Jakubowskiego z Akademii Sportów i Sztuk Walki "Protector" Kuba Team. Młodzi sportowcy  reprezentowali nasze miasto podczas II Mistrzostw Polski MUAY KARD CHIEK, zdobywając na nich medale.
- 6 kwietnia spotkałem się z panem Marcinem Wojewódką, wiceprezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rozmawialiśmy o uruchomionym punkcie informacyjnym ZUS w naszym mieście oraz o dalszych formach współpracy.
- 8 kwietnia uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Ustce.
- 11 kwietnia wziąłem udział posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta.
 
Informuję Szanownych Radnych, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1)      Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw dotyczących porządku i czystości w mieście, koordynowanych przez Straż Miejską.
2)      Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. wzajemnej zamiany mieszkań, zasiedlenia lokali socjalnych, przekwalifikowania lokalu, spłaty zadłużenia).
3)      Ustalono, że słupami ogłoszeniowymi w mieście będzie zajmował się Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4)      Zdecydowano o przedłużeniu umowy dzierżawy terenu zabudowanego toaletą podziemną przy Promenadzie Nadmorskiej do końca 2017 roku. Po tym okresie zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na dzierżawę tego obiektu.
5)      Wyrażono zgodę na wydzierżawienie kiosku handlowego przy ul. Marynarki Polskiej 82 na okres 3 lat.
6)      Przedłużono umowę dzierżawy terenu wykorzystywanego jako indywidualne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ul. Grunwaldzkiej; wnioskodawca posiada ważną kartę parkingową do 30.09.2019r.
7)      Pozytywnie rozpatrzono wniosek w sprawie wydzierżawienia terenu przyległego do lokalu handlowego w sąsiedztwie pensjonatu „Dajana” na okres 1 roku, z przeznaczeniem na ekspozycję towaru.
8)      Wyrażono zgodę na przekazanie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji parkingów przy ul. Zaruskiego (obok wjazdu na Promenadę) na okres od 15 kwietnia do 30 września 2017r. oraz przy ul. Marynarki Polskiej (obok Żabki) na okres od 1 lipca do 31 sierpnia 2017r.
9)      Negatywnie rozpatrzono wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie na granicy z działką drogową ul. Limanowskiego inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drewnianej altany wraz ze zmianą sposobu użytkowania na punkt małej gastronomii, na terenie nieruchomości przy ul. Żeromskiego 1 (Willa Red). Powyższe stanowisko zostało podyktowane zapisami mpzp, który będzie obecnie uchwalany.
10)  Pozytywnie rozpatrzono wniosek dotyczący zawarcia umowy najmu obiektu handlowo-usługowego o pow. 20,25m2, położonego na targowisku przy Placu Wolności na okres do 31.12.2017r.
11)  Pozytywnie rozpatrzono wniosek dzierżawcy terenu zabudowanego o pow. 137m2 przy Promenadzie Nadmorskiej, wykorzystywanego jako całoroczny ogródek gastronomiczny w formie oszklonej, na kolejne 3 lata.
12)  Wyrażono zgodę na zawarcie umowy dzierżawy terenu przy Promenadzie Nadmorskiej pod sezonowy ogródek gastronomiczny o pow. 66,73m2,  przy „Columbusie” na okres od 1 maja do 15 września, przez kolejne trzy sezony.
13)  W związku z negatywną opinią Policji co do zabezpieczenia wyścigu kolarskiego „Bałtyk-Karkonosze” ustalono, że na terenie miasta należy zaplanować wyścig bez rund - wg stanowiska Policji cała strefa rundy winna być obramkowana, co wiąże się z dużymi kosztami.
14)  Negatywnie rozpatrzono wniosek o dzierżawę terenu o pow. 9m2  przy ul. Marynarki Polskiej 8 (część działki nr 41/1) przeznaczonego pod namiot handlowy w celu sprzedaży owoców w okresie sezonu letniego – lokalizacja namiotu jest niezgodna z planem miejscowym.
15)  Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy terenu położonego przy Placu Wolności, zabudowanego toaletą do 31.12.2017r.
16)  Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy terenu położonego przy Placu Dąbrowskiego, zabudowanego kioskiem – sprzedaż prasy i art. tytoniowych do 31.12.2017r. Po zakończeniu okresu umowy na wydzierżawienie przedmiotowego terenu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
17)  Odstąpiono od wprowadzenia „karnetu sportowego” dla mieszkańców i zdecydowano, że korty tenisowe będą udostępniane mieszkańcom nieodpłatnie.
18)  Przyjęto informację o wyłonieniu operatora kąpieliska. Wpłynęła tylko jedna oferta słupskiego WOPR.
19)  Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją inwestycji na terenie miasta.
Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
1)       przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka, położonego przy ul. Narutowicza (część działki nr 1918 o pow. 4m2) na okres 3 lat, z przeznaczeniem na budowę przyłącza wodociągowego,
2)       przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka, położonego przy ul. Nad Słupią (część działki nr 939/6 o pow. 8m2 oraz część działki nr 2342 o pow. 14,5m2) na okres 3 lat, z przeznaczeniem na budowę kanalizacji wod.-kan.,
3)       nieodpłatnego przejęcia od PKP S.A. do zasobu Gminy Miasto Ustka własności lokali mieszkalnych,
4)       zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie nieruchomości przy ul. Marynarki Polskiej – działka nr 2152/7 o pow. 21m2 oraz działka nr 2686 o pow. 56m2 - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych),
5)       powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej).
6)       wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Józefa Piłsudskiego 3                  w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
7)       wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
8)       wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 1, z pomieszczeniem przynależnym, przy ul. Słowiańskiej 35A w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
9)       wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie lokalu przy ul. Rybackiej 3 na rzecz najemcy),
10)   wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 1A przy ul. Kilińskiego 12 w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
11)   wyrażenia woli zbycia lokalu usługowego nr U przy ul. Kilińskiego 12 w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
12)   zmian w budżecie miasta na 2017r. (wprowadzenie dotacji, przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale),
13)   powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (inspektor w Wydziale IKiOŚ),
14)   ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ustka,
15)   powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie  dokumentacji chodnika, ścieżki rowerowej i parkingów wzdłuż drogi gminnej ul. Kwiatowej, na odcinku od ul. Krokusowej do ul. Darłowskiej w Ustce”,
16)   zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, będących własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie na rzecz UTBS celem realizacji budownictwa mieszkaniowego – ul. Sprzymierzeńców 10 i 15 oraz ul. Mickiewicza 1),
17)   niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej  (lokal nr 27 przy ul. Grunwaldzkiej 45),
18)   przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów stanowiących własność Gminy Miasto Ustka, przeznaczonych na sezonowe ogródki gastronomiczne (część działek nr 16 – wzdłuż ul. Limanowskiego i 15/12 – przy tzw. „Wiosce Wikingów”),
19)   wyrażenia woli zbycia lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Józefa Piłsudskiego 3 w Ustce, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (przetarg ustny nieograniczony),
20)   ustalenia miesięcznej wysokości stypendium szkolnego w II półroczu roku szkolnego 2016/2017 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka.
            Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

Opr. Ewa Fliszkiewicz-Brola, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Data dodania

Autor Eliza Mordal (Stanowisko ds. dialogu i komunikacji społecznej)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij