Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Sprawozdanie z pracy Burmistrza

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Spotkanie z Wiceministrem Rozwoju, udział w posiedzeniu reprezentantów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska - to tylko niektóre ze spraw, którymi Burmistrz Miasta Ustka Jacek Graczyk zajmował się w okresie między sesjami Rady Miasta. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z pracy Burmistrza. 

W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej:

22.02.br. – wziąłem udział w „Śniadaniu biznesowym’ – SPOTKANIU ZORGANIZOWANYM PRZEZ Państwową Agencję Rozwoju Regionalnego i Centrum Integracji Społecznych w Ustce z usteckimi przedsiębiorcami oraz osobami zainteresowanymi  uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.

23.02.br. – uczestniczyłem w spotkaniu władz samorządowych regionu słupskiego z Wiceministrem Rozwoju - Jerzym Kwiecińskim oraz Ambasadorem USA w Polsce - Paulem W. Jones. Omawiany był temat budowy „Tarczy antyrakietowej” w Redzikowie oraz potrzeb inwestycyjnych regionu wynikających z wykluczenia komunikacyjnego Ziemi Słupskiej. Ustalono, że Minister powoła zespół roboczy, który dokona analizy zgłaszanych przez samorządowców tematów i ustali sposób ich realizacji.

28.08.br. – wziąłem udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego. Podczas Konwentu podpisana została umowa na modernizację linii kolejowej 405 na trasie  Szczecinek-Słupsk-Ustka przez Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka i Prezesa Spółki PLK PKP Pana Remigiusza Paszkiewicza.

03.03.br. – spotkałem się z syndykiem realizującym proces likwidacji firmy „Korab” oraz przedstawicielem firmy „Euro Industry”. Zapoznałem się z planowanym przebiegiem sprzedaży majątku firmy „Korab” oraz zgłosiłem syndykowi nasze zainteresowanie w przejęciu nabrzeży portowych położonych na terenie tej firmy.

10.03.br. – wziąłem udział w otwarciu wystawy fotograficznej Pani Izabeli Kramarczuk.               Z pracami Pani Izabeli można zapoznać się w sali wystawowej Domu Kultury.

14.03.br. - wziąłem udział w posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ustka.

14.03.br. – wręczyłem nagrody w konkursie recytatorskim XXXIII Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej,  zorganizowanym w Domu Kultury.

15.03.br. – uczestniczyłem w posiedzeniu reprezentantów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Na tym spotkaniu reprezentanci jednogłośnie zaakceptowali treść aneksu do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego, włączający do zadań priorytetowych budowę węzła przesiadkowego w Ustce.

16.03.br. – wziąłem udział w audycji radiowej  „Radia Gdańsk”, poświęconej rozwojowi komunikacji rowerowej w województwie pomorskim.

16.03.br. – wraz z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Korab” przekazaliśmy do użytkowania siłownię napowietrzną przy ul. Wróblewskiego. Siłownia ta oraz dwie pozostałe: na „Żuławach” i przy ul. Wczasowej, zostały wybudowane wspólnie przez Urząd i SM „Korab”, jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców wyrażoną podczas głosowania na projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku, którym była budowa siłowni napowietrznej przy ul. Kościelniaka.

17.03.br. – wraz z Panią Danutą Groszek – Sekretarzem Miasta oraz Panem Jackiem Traczykiem – członkiem Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego spotkałem się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Zachęcaliśmy naszych młodych mieszkańców do czynnego i biernego udziału w III edycji budżetu obywatelskiego. Przypominam, że do 31 marca br. można składać projekty i wnioski do budżetu obywatelskiego 2017r.

17.03.br. – rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na projekt budynku Centrum Wsparcia Mieszkańców. Z wszystkimi pracami można się zapoznać na stronie internetowej miasta. Budynek ten powstanie na terenach OSiR, w ramach rewitalizacji tego terenu.

Informuję Szanownych Radnych, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1)      Każde posiedzenie rozpoczynano od omówienia aktualnych spraw dotyczących porządku i czystości w mieście, koordynowanych przez Straż Miejską.

2)      Rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. wzajemnej zamiany mieszkań, zasiedlenia lokali socjalnych, przekwalifikowania lokalu, spłaty zadłużenia).

3)      Przedłużenie umowy dzierżawy terenu (działka uprawowa) położonego w pobliżu ul. Darłowskiej o pow. 25 m2 uwarunkowano od uporządkowania zajmowanego terenu.

4)      Zdecydowano, że dwa wolne garaże przy ul. Darłowskiej zostaną wydzierżawione w drodze przetargu otwartego.

5)      Analizowano wstępnie możliwości realizacji wniosków zgłoszonych na spotkaniu członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku, m.in. zorganizowanie parkingu strzeżonego przy ul. Rybackiej, zabezpieczenie teleopieki (przycisk życia) dla osób starszych i samotnych, darmowe przejazdy w komunikacji miejskiej dla osób powyżej 70 lat.

6)      Ustalono, że należy wydłużyć czas obowiązywania w Ustce Strefy Płatnego Parkowania na okres „nie dłużej niż od 15 czerwca do 15 września”. Analizowano pomysł wprowadzenia identyfikatorów dla parkujących  na terenie SPP  przy przychodni, żłobku i przedszkolach.

7)      Na wniosek Dyrektora Żłobka Miejskiego wyrażono zgodę na oddanie w trwały zarząd, na okres 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Marynarki Polskiej 83.

8)      Pozytywnie rozpatrzono wniosek dot. zbycia na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości, części działki nr 2022/4 o pow. 100 m2  oraz część działki nr 2022/4 o pow. 60 m2 położonej przy ul. Grunwaldzkiej (w związku z istniejącą na działce infrastrukturą podziemną wpisana zostanie służebność przesyłu).

9)      W związku z otrzymaną informacją o planowanym niekontraktowaniu przez Pomorski Urząd Wojewódzki ambulansu wodnego wystosowano do Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego pismo popierające starania Dyrektora i wyrażające opinię, iż funkcjonowanie ambulansu wodnego odgrywa bardzo ważną rolę w zabezpieczeniu bezpieczeństwa osób wypoczywających nad morzem, coraz licznej przybywających nad polskie wybrzeże.

10)  Ustalono, że zostanie zlecony projekt zagospodarowania parku przy kinie. Przedtem zostaną opracowane i skonsultowane z mieszkańcami propozycje formy docelowego wykorzystania tego terenu.

11)  Zadecydowano, że wystosowane zostanie pismo do ENERGI z prośbą o przekazywanie informacji na temat terminu przeprowadzania konserwacji oświetlenia ulicznego  w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej Miasta.

12)  Z uwagi na pogodę przesunięte zostały prace związane z remontem dróg (łatanie dziur w jezdniach): ul. Dąbrowszczaków, Wilcza, Jagiellońska, Zubrzyckiego - wszędzie tam, gdzie zgłoszono ubytki w asfalcie.

13)  Ustalono, że relokacja garaży ze wschodniej strony portu w Ustce na zachodnią nastąpi po dokonaniu przez Zarząd Portu morskich kontenerów transportowych (druga połowa 2018 roku).

14)  Pozytywnie uzgodniono projektowaną rozbudowę na granicy działki o nr 2528 będącej własnością Gminy Miasto Ustka przy ul. Marynarki Polskiej 64A.

15)  Ustalono, że do 20 marca powinien zostać zakończony przegląd Miasta pod kątem estetyzacji. Wzorem lat ubiegłych wnioski o poprawę wyglądu nieruchomości, terenu, itp., które będą budziły zastrzeżenia, zostaną wystosowane do ich właścicieli.

16)   Podjęto decyzję o organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców Ustki. Będzie to coroczna impreza organizowana przed sezonem letnim w formie plenerowej zabawy z elementami rywalizacji.

17)  Przyjęto informację, że od 20 marca br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych                      i Autostrad, w ramach przebudowy mostu na rzece Słupi, wprowadzi tymczasową organizację ruchu (ruch jednokierunkowy: w kierunku Słupska ul. Dworcową, w kierunku ul. Darłowskiej przez teren stoczni) na okres co najmniej 7 tygodni.

18)  Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją prowadzonych inwestycji.

 

Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:

1)       powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi obejmującej „Wynajem pojazdów przemysłowych i transportowych wraz z kierowcą operatorem”,

2)       realizacji przez Gminę Miasto Ustka działań w ramach projektu pn. „Fish markets – small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development” (Targ rybny – małe rybołówstwo przybrzeżne i jego dziedzictwo jako istotny potencjał turystyczny),

3)       zmian w budżecie miasta na 2017r. (wprowadzenie dotacji, przeniesienie wydatków między paragrafami w tym samym dziale i rozdziale),

4)       sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie w trybie przetargu ograniczonego do nieruchomości sąsiednich – działka nr 351/9 o pow. 0,0137 ha przy ul. Żeromskiego 15),

5)       wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Rybackiej 3),

6)       wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (zbycie lokalu mieszkalnego przy ul. Darłowskiej 57),

7)       wyrażenia woli sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych nieruchomości przy ul. Darłowskiej – działka nr1911 opow. 0.0507),

8)       w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka oraz określenia jego zadań,

9)       ustalenia odpowiedzialności za powierzone na sezon 2017 tereny i sezonowe lokalizacje wyznaczone na plaży wschodniej i zachodniej oraz w obszarze MPZP pn. „Promenada Nadmorska” w Ustce,

10)   niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości (nieruchomość niezabudowana przy ul. Kwiatowej),

11)   ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury,

12)   ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta Ustka w 2017 roku (w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”),

13)   ogłoszenia konkursu plastycznego pt. „NASZA USTKA – NASZ BUDŻET OBYWATELSKI”,

14)   wprowadzenia procedury ustalenia wysokości miesięcznych zobowiązań oraz rozliczenia nadpłat lub zobowiązań wynikających z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Ustka,

15)   powołania  Zespołu ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznym dzieci,

16)   sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. 11 Listopada 6, 30, 31),

17)   przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ustka za 2016 rok,

18)   zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOKS.55.2011 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego,

19)   ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ustka,

20)   zatwierdzenia listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego na czas nieokreślony lub lokalu socjalnego,

21)   niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej (ul. Grunwaldzka 8),

22)   powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Ustka (Wydział FN).

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie www.ustka.pl, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

 

Data dodania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij